ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

par value

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -par value-, *par value*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
par value(n) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว, See also: ราคาตามใบหุ้น, Syn. face value, original price

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้), Example: มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Par valueราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ [การบัญชี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเสมอภาค(n) par value, Example: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ไม่ เกิน 1% ของค่าเสมอภาค, Thai Definition: มูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราสกุลหนึ่ง ที่เทียบเท่ากับมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราของอีกสกุลหนึ่ง
ค่าเสมอภาค(n) par value, Example: ค่าเสมอภาคของหุ้นโรงแรมนี้คือ 215 บาท, Thai Definition: มูลค่าหรือราคาที่ตราไว้ในเอกสารในการจำหน่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าพาร์[khā phā] (x) EN: par value

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, ] par value; face value (of a bond) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nennwert { m }; Pari (von Aktien) | Nennwerte { pl } | über Nennwert | unter Nennwert | zum Nennwert; al pari | unter Nennwert; unter Paripar value | pars | above par | at a discount | at par | sub-par [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為替平価[かわせへいか, kawaseheika] (n) par value; exchange parity [Add to Longdo]
額面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value [Add to Longdo]
額面株[がくめんかぶ, gakumenkabu] (n) (See 無額面株) par value stock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Par \Par\, n. [L. par, adj., equal. See {Peer} an equal.]
   [1913 Webster]
   1. Equal value; equality of nominal and actual value; the
    value expressed on the face or in the words of a
    certificate of value, as a bond or other commercial paper.
    [1913 Webster]
 
   2. Equality of condition or circumstances.
    [1913 Webster]
 
   3. An amount which is taken as an average or mean. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) The number of strokes required for a hole or a
    round played without mistake, two strokes being allowed on
    each hole for putting. Par represents perfect play,
    whereas {bogey} makes allowance on some holes for human
    frailty. Thus if par for a course is 75, bogey is usually
    put down, arbitrarily, as 81 or 82. If par for one hole is
    5, a {bogey} is 6, and a score of 7 strokes would be a
    {double bogey}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {At par}, at the original price; neither at a discount nor at
    a premium; -- used especially of financial instruments,
    such as bonds.
 
   {Above par}, at a premium.
 
   {Below par},
    (a) at a discount.
    (a) less than the expected or usual quality; -- of the
      quality of objects and of the performance of people;
      as, he performed below par in the game.
 
   {On a par}, on a level; in the same condition, circumstances,
    position, rank, etc.; as, their pretensions are on a par;
    his ability is on a par with his ambition.
 
   {Par of exchange}. See under {Exchange}.
 
   {Par value}, nominal value; face value; -- used especially of
    financial instruments, such as bonds.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 par value
   n 1: the value of a security that is set by the company issuing
      it; unrelated to market value [syn: {par value}, {face
      value}, {nominal value}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top