Search result for

sparkonto

(55 entries)
(1.5465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparkonto-, *sparkonto*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sparkonto มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sparkonto*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Checking or savings?Giro- oder SparkontoGloria (1980)
You've got six rubles left. We've transferred them to the deposit.Du hast da noch 6 Rubel übrig, die wurden aufs Sparkonto überwiesen. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
If I don't pay them today, I'll have to deposit them.Wenn ich es heute nicht auszahlen, dann muss es aufs SparkontoBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
It's a bank deposit confirmation slip to Amanda's savings account.Es ist ein Einzahlungsbeleg von Amandas SparkontoSpiderweb (1985)
And in the savings account 1 4 dollars.Und auf dem Sparkonto $ 14. Disorderlies (1987)
- Like putting it in a savings account.- Es auf ein Sparkonto einzahlen. Mad Money (1988)
Now, let's see what's left to go into the old savings account.Jetzt sehen wir mal, was übrig ist, um es auf das Sparkonto zu bringen. Yard Sale (1990)
SINCE I OPENED MY OWN SAVINGS ACCOUNT, I WANT YOU TO HAVE MY OLD PIGGY BANK.Da ich jetzt ein Sparkonto habe, kannst du mein Sparschwein haben. Stephanie Gets Framed (1991)
Don't you think we need a little savings account?Glaubst du, wir sollten uns ein Sparkonto anschaffen? She's Having a Baby: Part 1 (1991)
Like I was saying, if we took that cash and stuck it in a savings account we'd be making $23 million a month in interest.Wie gesagt, wenn wir dieses Geld auf ein Sparkonto legen, kriegen wir pro Monat 23 Millionen Dollar Zinsen dafür. Dave (1993)
But when I went to take money out of our savings account...Aber als ich das Geld von unserem Sparkonto holen wollte, The Flintstones (1994)
Do you have any idea why there's no money in our savings account?Hast du eine Ahnung, warum auf dem Sparkonto kein Geld ist? The Flintstones (1994)
Savings.SparkontoThe Mask (1994)
Savings and checking.Sparkonto und Girokonto, The Mask (1994)
Savings and CD's.Sparbrief, Sparkonto und Sparbrief, The Mask (1994)
Savings, checking and CD's.Sparkonto, Girokonto und Sparbrief. Schatzbriefe. The Mask (1994)
Come on, come on.Für ein Sparkonto die Zwei. Fair Game (1995)
Since I turned 21, I've been putting money aside, every week my adult life, into a savings account which I then rolled into high-yield term deposits with interest rates close to 14%/.Seit meinem 21. Geburtstag habe ich jede Woche Geld gespart und auf ein Sparkonto eingezahlt und als Guthaben bei einem Zinssatz von fast 14°% Zinsen angelegt. French Kiss (1995)
I'm Marcie D'Arcy, and I'd like to welcome you all on behalf of Kyoto National Bank where, when you open a savings account we give you a free kimono.Ich heiße Marcie D'Arcy und ich möchte Sie alle willkommen heißen... im Namen der Kyoto National Bank. Wenn Sie bei uns ein Sparkonto eröffnen... bekommen Sie einen Kimono gratis. Dud Bowl II (1995)
We keep our money in a savings account.Wir bewahren unser Geld auf einem Sparkonto auf. Devil's Island (1996)
I'm 29. I mean, who needs a savings account?Ich bin 29. Ich meine, wer braucht ein SparkontoThe One Where Chandler Crosses the Line (1997)
I inherited 50,000 DM and his desk.Ich erbte ein Sparkonto mit 50.000 Mark. 23 (1998)
Doug, when we finally have kids, wouldn't it be nice to have more than 30 bucks tucked away?- Doug, irgendwann kriegen wir Kinder, wär's da nicht schön, wenn wir mehr als 30 Dollar auf dem Sparkonto hätten? Noel Cowards (1998)
Maybe I'll open a savings account.Vielleicht eröffne ich ein SparkontoGo (1999)
"Checking, savings." No savings, checking."Girokonto, Sparkonto." Null Ersparnisse, Girokonto. K-911 (1999)
Well, if he did, he took off without anything he owned, including his savings account and his car.Wäre das so, hätte er nichts mitgenommen, einschließlich seines Sparkontos und seines Autos. Reckless Abandon (2000)
You have a little over $1,000 in savings.- Nur $1.000 auf dem SparkontoJohn Q (2002)
This is the amount in your savings account?Das ist der Betrag Ihres Sparkontos? Secrets and Loans (2002)
And... $957 in savings.Und 957 auf dem SparkontoRing a Ding Ding (2002)
She doesn't have a savings account.Sie hat ja nicht mal ein SparkontoEloise (2002)
One savings account with $1,200.Ein Sparkonto mit $1.200. Little Big Man (2002)
Please. I have $2,000 in my savings account.Ich habe 2000 Dollar auf meinem SparkontoOwning Mahowny (2003)
I would like to withdraw everything from account 828.Ich will alles vom Sparkonto 828 abheben. Noi the Albino (2003)
And all he has in his savings is a little over $6,000.Allerdings, auf seinem Sparkonto sind nur 6.000. No Mas (2003)
He deposited $10,000 into his personal savings account this morning.Er hat heute Morgen $10.000 auf sein Sparkonto überwiesen. No Mas (2003)
We appreciate that you've just opened up a new supersaver account with us today.Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie bei uns ein neues Sparkonto eingerichtet haben. Spider-Man 2 (2004)
Her savings account matures at the month-end.Sie bekommt ihr Sparkonto zum Monatsende ausgezahlt. My Brother (2004)
The bank would have given you a heck of a toaster if you'd kept that in a savings account.Die Bank hätte dir einen Mordstoaster gegeben wenn du das auf einem Sparkonto untergebracht hättest. Tabula Rasa (2004)
Like an ex-husband who clears out your savings account, runs off with his secretary and leaves you mortgaged to the hilt.Ein Ex-Mann, der dein Sparkonto leert, mit seiner Sekretärin durchbrennt und dir die Hypothek überlässt? Ordinary Witches (2005)
It's your savings account.Es ist ihr SparkontoProtection (2007)
Too sick to work and with no income. She was forced to quit her job. And used her savings to move her and her kids out of the city.Sie war zu krank, um zu arbeiten, gab ihre Stelle auf, leerte ihr Sparkonto... und verliess New York mit ihren Kindern. Sicko (2007)
I get paid, but it all goes into a joint savings account, and he rations me money from it.Ich werde zwar bezahlt, aber alles landet auf einem gemeinsamen Sparkonto. Und er teilt mir Geld daraus zu. Episode #1.9 (2008)
I sold my father's sailboat, put it all into a savings account.Ich habe das Segelboot meines Vaters verkauft. Alles habe ich auf ein Sparkonto eingezahlt. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What about my savings account?Was ist mit meinem SparkontoBurn After Reading (2008)
Mum. Didn't you put some money in an account for me?Mama, es ist doch richtig, dass ihr für mich so 'n Sparkonto angelegt habt? Den krossade tanghästen (2008)
Then there's about 200 in my savings account.Und dann hab ich noch 200 auf dem Sparkonto drauf. Thomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
How much do we have in the Psych savings account?- Nun spiele ich etwas Cranium. (Denk- und Ratespiel) Wieviel Geld haben wir noch auf dem Psych SparkontoTruer Lies (2009)
The rest is divvied up between a small savings account, this deceptive container of peanut brittle and the hollowed-out buttocks of a superhero action figure who shall remain nameless for his own protection.Der Rest wird aufgeteilt auf ein kleines Sparkonto,... diesen irreführenden Erdnusskrokant-Behälter... und ein ausgehöhltes Gesäß einer Superheld-Actionfigur,... der namenlos für sein eigenes Wohl verbleiben soll. The Financial Permeability (2009)
Why don't I put it in your bank accounts, where it'll make a nice half a percent?Wieso überweise ich es nicht auf euer Sparkonto, wo es einen netten halben Prozent darauf gibt? A Simple Christmas (2010)
- Say a newly-married person... - Mm-hmm. Accidentally discovers that his or her new spouse has a savings account with a lot of money.Sagen wir, eine frisch vermählte Person ... findet zufällig heraus, dass sein oder ihr Ehepartner ... ein Sparkonto mit verdammt viel Geld hat. Hello, Bandit (2010)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparkonto {n}savings account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sparkonto [ʃpaːrkɔntoː] (n) , s.(n )
     savings account
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top