ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take part

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take part-, *take part*
English-Thai: Longdo Dictionary
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, S. participate,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take part in[PHRV] เข้าไปมีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's dying with his liver problem. He'II take part, be sure about that.มันกำลังจะตายเพราะโรคตับ มันจะร่วมมือด้วยแน่นอน Blues Harp (1998)
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร Platonic Sex (2001)
You'll take part in the drama club's final event.คุณจะเข้าร่วมชมรมการแสดงในการแสดงล่าสุดนี้ A Walk to Remember (2002)
Did Jang-Geum's father take part in killing the King's mother?ข้าได้ข่าวว่าพ่อของจังกึมเป็นทหาร ที่เมื่อก่อนเคยสำเร็จโทษมเหสีด้วยนะ The Great Jang-Geum (2003)
Tell him this war is pointless and you refuse too take part, huh?แล้วบอกท่านว่าสงครามนี้ไร้ประโยชน์ และคุณก็ขอปฏิเสธที่จะเข้าร่วมไง! Howl's Moving Castle (2004)
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม The Constant Gardener (2005)
I told you that we can take part in the revolt.ชั้นจะให้เธอแอบปะปนไปกับพวกนั้นต่างหาก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Take part in an energy-saving campaign?มันเป็นการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานนี่? Apt. (2006)
I want to take part in a photography competition. Why don't you apply too?ฉันอยากจะส่งรูปเข้าประกวด ทำไมเธอไม่สมัครด้วยกันหล่ะ? Heavenly Forest (2006)
Denis Kang will take part in an invitation match.แดนิส คัง จะให้เกียรติขึ้นชกครับ Sex Is Zero 2 (2007)
The FBI needs you to take part in a top-secret mission.เอฟบีไอต้องการให้คุณใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในภารกิจลับสุดยอด Balls of Fury (2007)
Who else were forced to take part today?ใครถูกบังคับให้ร่วมมือด้วย วันนี้? Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take partA new team was formed in order to take part in the boat race.
take partA new team was formed in order to take part in the race.
take partAre you going to take part in the contest?
take partAre you going to take part in the English speech contest?
take partAre you going to take part in the next race?
take partAre you planning to take part in the meeting?
take partDid you take part in the discussion yesterday?
take partDid you take part in the game?
take partDoes she still want to take part in the party?
take partDo you take part in any community activities?
take partFor myself, I would like to take part in the game.
take partI didn't take part in the conversation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแทรกแซง[V] take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย
ประสมโรง[V] join in, See also: take part in, be involved, Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย, Example: พอเธอถูกหัวหน้าตำหนิคนอื่นก็พลอยประสมโรงด้วย
ร่วมมือร่วมใจ[V] help, See also: take part, participate, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, Example: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด, Thai definition: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in   FR: participer (à)
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khaoruam kān jēnrajā) EN: take part in negotiations   FR: prendre part à une réunion de négociation
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khaoruam prachum) EN: take part in a meeting   FR: participer à une réunion
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part   FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved   
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere   FR: participer ; prendre part (à)
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū ruamjai) EN: help ; take part ; participate   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] take part in, #28 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House, #3,338 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一役買う[ひとやくかう, hitoyakukau] (v5u) to take on a role; to take part [Add to Longdo]
会議に加わる[かいぎにくわわる, kaiginikuwawaru] (exp,v5r) to take part in a conference [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
参加申し込み[さんかもうしこみ, sankamoushikomi] (n) application (to take part in); registration [Add to Longdo]
手伝う[てつだう, tetsudau] (v5u,vt) to help; to assist; to take part in; (P) [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
相談に乗る;相談にのる[そうだんにのる, soudanninoru] (exp,v5r) to give advice; to counsel; to take part in a consultation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  take part
      v 1: share in something [syn: {participate}, {take part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top