ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paradoxical

P EH2 R AH0 D AA1 K S IH0 K AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paradoxical-, *paradoxical*
English-Thai: Nontri Dictionary
paradoxical(adj) เหมือนขัดกัน,ที่ขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paradoxical pulseชีพจรแผ่วขณะหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought.น่าฉงนว่าภาวะโลกร้อนไม่เพียงเป็นเหตุ ให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น แต่ยังทำให้แห้งแล้งมากขึ้นด้วย An Inconvenient Truth (2006)
I'm in the top 0.3% of the population which is an interesting demographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skillsdemographic statistic because paradoxically my communication, interpersonal and intuitive skills are towards the lower quartiles. Yeah. Everyone (2009)
Shall we take a look at some paradoxical architecture?เราจะดูที่บางส่วนสถาปัตยกรรมขัดแย้งหรือไม่ Inception (2010)
And now Kagame, he want to try a grand experiment to test our paradoxical vulnerability.และตอนนี้ อากามี่ เขากำลัง ทดสอบอะไรบางอย่าง ว่ามีผลกระทบต่อ เส้นเวลา อนาคตหรือไม่ A Test of Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradoxicalParadoxically, he is right.

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADOXICAL    P EH2 R AH0 D AA1 K S IH0 K AH0 L
PARADOXICALLY    P EH2 R AH0 D AA1 K S AH0 K L IY0
PARADOXICALLY    P EH2 R AH0 D AA1 K S AH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradoxical    (j) pˌærədˈɒksɪkl (p a2 r @ d o1 k s i k l)
paradoxically    (a) pˌærədˈɒksɪkliː (p a2 r @ d o1 k s i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paradox {adj} | paradoxer | am paradoxestenparadoxical | more paradoxical | most paradoxical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラドキシカル[, paradokishikaru] (n) paradoxical [Add to Longdo]
パラドクシカル[, paradokushikaru] (n) paradoxical [Add to Longdo]
逆説的[ぎゃくせつてき, gyakusetsuteki] (adj-na) paradoxical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradoxical \Par`a*dox"ic*al\ (p[a^]r`[.a]*d[o^]ks"[i^]*kal), a.
   1. Of the nature of a paradox.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to paradoxes, or to tenets or notions contrary to
    received opinions. --Southey.
    [1913 Webster] -- {Par`a*dox"ic*al*ly}, adv. --
    {Par`a*dox"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paradoxical
   adj 1: seemingly contradictory but nonetheless possibly true;
       "it is paradoxical that standing is more tiring than
       walking" [syn: {paradoxical}, {self-contradictory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top