Search result for

parking

(83 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parking-, *parking*, park
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parking[N] การจอดรถ
parking[N] ที่จอดรถ, Syn. garage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parking(พาร์ค'คิง) n. การจอดรถ,ที่จอดรถ
parking lotn. ที่จอดรถ
parking metern. มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ
parking rampที่จอดเครื่องบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parking brakeเบรกจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parking light; side-lightไฟจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parkingการจอดรถ [TU Subject Heading]
Parking facilitiesสถานบริการจอดรถ [TU Subject Heading]
Parking lotsที่จอดรถ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please let me put our seal on the parking coupon.ถ้างั้นขอประทับตราบนบัตรจอดรถคุณด้วย Beethoven Virus (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
Guard the parking garage exit.ไปเฝ้าที่ทางออกลานจอดรถไว้ The Bank Job (2008)
Manhattan is short on two things, parking and hippos.แมนฮัตตันน่ะหายากอยู่ 2 อย่าง ที่จอดรถ กับฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Looks like it's parking right up ahead. Yeah, it stopped. The van stopped.ตอนนี้พวกมันจอดรถแล้ว Body of Lies (2008)
So you call in the next 24 hours and let me know where you're parking yourself tonight.ภายใน 24 ชม.นี้และต้องแจ้งให้ฉันทราบ คุณจะไปค้างที่ไหนคืนนี้ The Echo (2008)
You realize you're taking up two parking spaces?ก็รถมันใหญ่นี่ครับ คุณผู้หญิง Bedtime Stories (2008)
So if I get a scratch on it, they take it out of my salary. So two parking spaces provides me with what I callการจอดคร่อมสองเลนจะให้สิ่งที่ผมเรียกว่า ช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ Bedtime Stories (2008)
Parking spot!-เธอต้องเป็นครูเงือกสาว Bedtime Stories (2008)
Oh, this is a really fancy parking job.โอ้ ! นี่มันงานแฟนซีที่จอดรถชัดๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And if you can get us into the parking structure,แล้วถ้านายพาเราำไปที่จอดรถล่ะ Safe and Sound (2008)
So, the parking garage.งั้นก็ที่โรงจอดรถ Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parkingA car in the parking lot is on fire.
parkingCan you validate this parking ticket?
parkingDozens of cars were parked in the parking lot.
parkingHe had his car stolen in that parking lot.
parkingHe was fined for illegal parking.
parkingI managed to find a parking place right in front of the building.
parkingI need it for the parking meter.
parkingIn order to buy a car, you must show the ward office proof of parking space.
parkingIn principle, there should be a parking place for every car. In practice, this is not true.
parkingIs there a parking lot?
parkingIt wasn't my lucky day. First I got a parking ticket and then things went from bad to worse when I got pulled over for making a U-turn.
parkingI was fined 20 dollars for illegal parking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรจอดรถ[N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
ลานจอดรถ[N] parking lot, Syn. ที่จอดรถ, Example: ฉันไม่ชอบลานจอดรถที่ห้างนี้เลยมันแคบและมืดมาก, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ที่โล่งกว้างซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้รถจอด
สถานที่จอดรถ[N] parking lot, See also: car park
ที่จอดรถ[N] car park, See also: parking, parking place, parking lot, Example: ห้างสรรพสินค้าจะมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้า, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้จอดรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
ไฟจอดรถ[n. exp.] (fai jøt rot) EN: parking lights   FR: feu de position [m]
หัวเทียน[n.] (hūathīen) EN: spark plug ; sparking plug   FR: bougie (d'allumage) [f]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākātsayān) EN: aircraft parking bay   
ลานจอดรถ[n. exp.] (lān jøtrot) EN: parking lot   FR: aire de stationnement [f] ; parking [m] ; parc de stationnement [m]
มาตรจอดรถ[n. exp.] (māt jøt rot) EN: parking meter   FR: parcmètre [m] ; parcomètre (Québ.) [m]
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug   
สถานที่จอดรถ[n. exp.] (sathānthī jøt rot) EN: parking lot   
ที่จอดรถ[n. exp.] (thījøtrot) EN: parking place ; parking lot ; car park ; parking   FR: parking [m] ; aire de stationnement [f] ; parc de stationnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARKING    P AA1 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parking    (v) (p aa1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstellfläche {f}parking space [Add to Longdo]
Parkgebühr {f}parking fee [Add to Longdo]
Parkgebühren {pl}parking taxes [Add to Longdo]
Parklicht {n}parking light [Add to Longdo]
Parkplatz {m} (für ein Auto) | Parkplätze {pl}parking place; place to park | parkings [Add to Longdo]
Parklücke {f}; Parkbox {f}; (einzelner) Parkplatz {m}; Abstellplatz {m}parking space [Add to Longdo]
Parkscheibe {f}parking disk [Add to Longdo]
Parkuhr {f}parking meter [Add to Longdo]
Parkverbot {n}parking prohibition [Add to Longdo]
Strafzettel {m} für Falschparkenparking fine notice [Add to Longdo]
Lenkkraftaufwand {m}parking effort [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei [Add to Longdo]
スモールライト[, sumo-ruraito] (n) parking light (wasei [Add to Longdo]
ノーパーキング[, no-pa-kingu] (n) No parking [Add to Longdo]
パーキング[, pa-kingu] (n) parking; (P) [Add to Longdo]
パーキングエリア[, pa-kingueria] (n) parking area [Add to Longdo]
パーキングドライバー[, pa-kingudoraiba-] (n) parking valet (wasei [Add to Longdo]
パーキングメーター[, pa-kingume-ta-] (n) parking meter [Add to Longdo]
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations) [Add to Longdo]
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] (n) rest area; rest stop; service area; SA; parking area (e.g. off highways); PA; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] parking location; parking bay [Add to Longdo]
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park [Add to Longdo]
地方停车[dì fang tíng chē, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] parking place [Add to Longdo]
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, / ] parking lot (for bicycles) [Add to Longdo]
泊车[bó chē, ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] parking [Add to Longdo]
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, / ] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Park \Park\, v. t. [imp. & p. p. {Parked}; p. pr. & vb. n.
   {Parking}.]
   1. To inclose in a park, or as in a park.
    [1913 Webster]
 
       How are we parked, and bounded in a pale. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To bring together in a park, or compact body; as,
    to park artillery, wagons, automobiles, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. In oyster culture, to inclose in a park.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To bring (a vehicle) to a stop and leave it standing; --
    typically a parked vehicle is off of the public road, the
    motor is not running, and the driver has left the vehicle.
 
   Note: a vehicle stopped but still running with the driver in
      it is said to be {standing}. {parallel-park} [PJC]
 
   5. To place (an object) in a temporary location; as, to park
    oneself on the couch; to park one's money in a mutual
    fund. [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parking \parking\ n.
   The act of maneuvering a vehicle into a location where it can
   be left temporarily.
   [WordNet 1.5]
 
   2. A space or spaces in which a vehicle can be parked; as,
    there is plenty of parking behind the store.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parking
   n 1: space in which vehicles can be parked; "there is plenty of
      parking behind the store"
   2: the act of maneuvering a vehicle into a location where it can
     be left temporarily

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 parking
 parking	(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top