ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pale

P EY1 L   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pale-, *pale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pale[ADJ] ไม่มีสี, See also: (สี) ซีด, Syn. white, colorless, Ant. colorful, colored
pale[ADJ] ไม่มีชีวิตชีวา
pale[VI] ซีด, See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale[VT] ทำให้ซีดเซียว, See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pale[N] ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว, See also: ไม้รั้ว, Syn. paling, stake
pale at[PHRV] หน้าซีดเพราะ
palette[N] จานผสมสีของจิตรกร, See also: แผ่นผสมสี
paleface[N] คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ (คำสแลง), See also: คนขาว
Palestine[N] ปาเลสไตน์
Palestine[N] ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
paled(เพลด) adj. มีรั้ว, See also: paling n.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
paleface(เพล'เฟส) n. คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ
paleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paleobotany(เพลีโอบอท'ทะนี) n. พฤษศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณจากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobotanic adj. paleobotanatist n.
paleocene(เพ'ลีโอซีน,แพล'ลีโอซีน) n.,adj. เมื่อ60-70ล้านปีก่อน,เริ่มมีนกและสัตว์ที่มีรกในระยะแรกเกิด., Syn. Palaeocene
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pale(n) ไม้ปลายแหลมใช้กั้นรั้ว
paleness(n) ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง
palette(n) จานสี
impale(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palea; paletกาบบน [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paleaceousเป็นกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paleo-demographyประชากรศาสตร์สมัยดึกดำบรรพ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paleobotanyบรรพพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Paleocene Epoch; Palaeocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleoclimate; palaeoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleoclimatology; palaeoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleogeneพาลีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [TU Subject Heading]
Paleopathologyพยาธิวิทยาโบราณ [TU Subject Heading]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]
Palestinian National Authorityดู PA [การทูต]
Palette เมนูสี [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
How are things in Palermo?How are things in Palermo? The Godfather (1972)
How are things in Palermo?How are things in Palermo? The Godfather (1972)
And it was Mrs. White looking pale and tragic.และมันก็เป็นคุณนายไวท์ ที่ดูขาวซีดและมองดูเศร้า Clue (1985)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี Labyrinth (1986)
So, what's with you and this Connie Palermo chick?แล้วเรื่องนายกับแม่คอร์นี่ พาเลอร์โม เป็นไงมั่งอ่ะ? Stand by Me (1986)
In October we move to Palermo, where I'll go to university.ในเดือนตุลา เราจะย้ายไปที่ พาเลอร์โม่, ที่ๆ ฉันจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่น. Cinema Paradiso (1988)
The heart, the lungs, everything pales by comparison because man is motivated in everything he does by hunger.หัวใจหรือปอดดูไร้ค่าไปเลย เพราะคน... ...ถูกกระตุ้น... ...โดยความหิว Punchline (1988)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paleWhen John came back, he looked pale as if he had seen a ghost.
paleHe must be sick; he looks pale.
paleYou look pale today.
paleThe last to leave was a tall man, with a pale face and smooth, black hair.
paleSuddenly her face was pale.
paleWhen she heard that, she turned pale.
palePale ale is a low-alcohol beer.
paleOn hearing this, he turned pale.
paleJane looks very pale.
paleNo sooner had he seen it than he turned pale.
paleHe turned pale with fear.
paleThe moment he saw me, he grew pale and ran away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อ[ADJ] pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
ม่อย[ADJ] downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวซีด[V] pale, See also: be pallid, be wan, Example: หน้าของเขาขาวซีดลงทันทีเมื่อเห็นสารวัตรเดินมา, Thai definition: ี่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ซีดเผือด[ADJ] pale, Syn. เผือด, ซีด, Example: มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด, Thai definition: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล
ปาเลสไตน์[N] Palestine, Example: เหตุการณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยอิสราเอลในปี 1967 มีความเกี่ยวพันกับสงครามอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ชื่อแคว้นในเอเซียตะวันตกเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
อักขรวิทยา[N] paleography
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น
สีซีด[ADJ] pale, See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen, Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง, Ant. สีฉูดฉาด, สีเข้ม, Example: ฉันเอาเสื้อผ้าสีซีดพวกนั้นไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วหมดแล้ว, Thai definition: ที่ไม่สดใสเพราะสีจางไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
กลีบเลี้ยง[n.] (klīp līeng) EN: sepal ; calyx   FR:pale [m] ; calice [m]
กลีบเลี้ยงเดียว[adj.] (klīp līeng dīo) FR: monosépale
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsabān = kot thēsabān) EN: municipal regulation ; municipal ordinance   FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
เมืองใหญ่[n. exp.] (meūang yai) EN: city ; big city   FR: grande ville [f] ; ville principale [f] ; métropole [f]
ม่อย[adj.] (møi) EN: pale ; pallid ; wan   FR: pâle ; blême ; blafard

CMU English Pronouncing Dictionary
PALE    P EY1 L
PALES    P EY1 L Z
PALED    P EY1 L D
PALEN    P AE1 L AH0 N
PALEY    P EY1 L IY0
PALESE    P AA0 L EY1 Z IY0
PALEST    P EY1 L AH0 S T
PALETTE    P AE1 L AH0 T
PALERMO    P AH0 L EH1 R M OW0
PALECEK    P AA1 L IH0 CH EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pale    (v) pˈɛɪl (p ei1 l)
paled    (v) pˈɛɪld (p ei1 l d)
paler    (j) pˈɛɪlər (p ei1 l @ r)
pales    (v) pˈɛɪlz (p ei1 l z)
palely    (a) pˈɛɪl-liː (p ei1 l - l ii)
palest    (j) pˈɛɪlɪst (p ei1 l i s t)
Palermo    (n) pˈəlˈɜːʴmou (p @1 l @@1 m ou)
palette    (n) pˈælɪt (p a1 l i t)
paleface    (n) pˈɛɪlfɛɪs (p ei1 l f ei s)
paleness    (n) pˈɛɪlnəs (p ei1 l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine, #4,756 [Add to Longdo]
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, / ] pale; wan, #9,249 [Add to Longdo]
古生物[gǔ shēng wù, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ, ] paleo-organism, #40,204 [Add to Longdo]
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪, #60,350 [Add to Longdo]
旧石器时代[jiù shí qì shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] paleolithic; old stone age, #70,448 [Add to Longdo]
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, ] paleomagnetism, #113,486 [Add to Longdo]
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] Palestinian National Authority [Add to Longdo]
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Palestine Liberation Organization [Add to Longdo]
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, / ] pale; wan; sickly white [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palette {f} (Farb-) | Paletten {pl}palette | palettes [Add to Longdo]
Palette {f}pallet [Add to Longdo]
bleich (vor); blass (vor) {adj}pale (with) [Add to Longdo]
fahl {adj} | fahler | am fahlstenpale | paler | palest [Add to Longdo]
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow [Add to Longdo]
weißgelb {adj}pale yellow [Add to Longdo]
Großer Singhabicht {m} [ornith.]Pale Chanting-Goshawk [Add to Longdo]
Malaitataube {f} [ornith.]Pale Mountain Pigeon [Add to Longdo]
Wüstenschwalbe {f} [ornith.]Pale Crag Martin [Add to Longdo]
Blaßraupenfänger {m} [ornith.]Pale Cicadabird [Add to Longdo]
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul [Add to Longdo]
Fahldrossel {f} [ornith.]Pale Thrush [Add to Longdo]
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia [Add to Longdo]
Fahlschnäpper {m} [ornith.]Pale Flycatcher [Add to Longdo]
Blaubrustschnäpper {m} [ornith.]Pale Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus) [Add to Longdo]
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang [Add to Longdo]
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish) [Add to Longdo]
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
パレオグラフィー[, pareogurafi-] (n) paleography [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z).
   1. (Law)
    (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction
      in his own right, and not by deputation.
    (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in
      matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also,
      a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to
      perform divine service for condemned criminals and
      assist in preparing them for death.
    (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the
      powers of a judge of probate or a surrogate.
      [1913 Webster]
 
   2. The mass; the common run. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I see no more in you than in the ordinary
       Of nature's salework.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is so common, or continued, as to be considered
    a settled establishment or institution. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spain had no other wars save those which were grown
       into an ordinary.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which is in ordinary or common use.
    [1913 Webster]
 
       Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and
       other ordinaries.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. A dining room or eating house where a meal is prepared for
    all comers, at a fixed price for the meal, in distinction
    from one where each dish is separately charged; a table
    d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a
    dining room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the odd words they have picked up in a
       coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as
       flowers of style.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He exacted a tribute for licenses to hawkers and
       peddlers and to ordinaries.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or
    ten which are in constant use. The {bend}, {chevron},
    {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are
    uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include
    bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}.
    [1913 Webster]
 
   {In ordinary}.
    (a) In actual and constant service; statedly attending and
      serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An
      ambassador in ordinary is one constantly resident at a
      foreign court.
    (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a
      naval vessel.
 
   {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass
    which is the same every day; -- called also the {canon of
    the Mass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\, v. t.
   To make pale; to diminish the brightness of.
   [1913 Webster]
 
      The glowworm shows the matin to be near,
      And 'gins to pale his uneffectual fire. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\, n. [F. pal, fr. L. palus: cf. D. paal. See {Pole} a
   stake, and 1st {Pallet}.]
   1. A pointed stake or slat, either driven into the ground, or
    fastened to a rail at the top and bottom, for fencing or
    inclosing; a picket.
    [1913 Webster]
 
       Deer creep through when a pale tumbles down.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which incloses or fences in; a boundary; a limit; a
    fence; a palisade. "Within one pale or hedge." --Robynson
    (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. A space or field having bounds or limits; a limited region
    or place; an inclosure; -- often used figuratively. "To
    walk the studious cloister's pale." --Milton. "Out of the
    pale of civilization." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: A region within specified bounds, whether or not
    enclosed or demarcated.
    [PJC]
 
   5. A stripe or band, as on a garment. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) One of the greater ordinaries, being a broad
    perpendicular stripe in an escutcheon, equally distant
    from the two edges, and occupying one third of it.
    [1913 Webster]
 
   7. A cheese scoop. --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   8. (Shipbuilding) A shore for bracing a timber before it is
    fastened.
    [1913 Webster]
 
   {English pale}, {Irish pale} (Hist.), the limits or territory
    in Eastern Ireland within which alone the English
    conquerors of Ireland held dominion for a long period
    after their invasion of the country by Henry II in 1172.
    See note, below.
 
   {beyond the pale} outside the limits of what is allowed or
    proper; also, outside the limits within which one is
    protected. --Spencer.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The English Pale. That part of Ireland in which English
      law was acknowledged, and within which the dominion of
      the English was restricted, for some centuries after
      the conquests of Henry II. John distributed the part of
      Ireland then subject to England into 12 counties
      palatine, and this region became subsequently known as
      the Pale, but the limits varied at different times.
      [Century Dict., 1906]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\ (p[=a]l), a. [Compar. {Paler} (p[=a]l"[~e]r);
   superl. {Palest}.] [F. p[^a]le, fr. p[^a]lir to turn pale, L.
   pallere to be or look pale. Cf. {Appall}, {Fallow}, {pall},
   v. i., {Pallid}.]
   [1913 Webster]
   1. Wanting in color; not ruddy; dusky white; pallid; wan; as,
    a pale face; a pale red; a pale blue. "Pale as a forpined
    ghost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speechless he stood and pale.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They are not of complexion red or pale. --T.
                          Randolph.
    [1913 Webster]
 
   2. Not bright or brilliant; of a faint luster or hue; dim;
    as, the pale light of the moon.
    [1913 Webster]
 
       The night, methinks, is but the daylight sick;
       It looks a little paler.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pale is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, pale-colored, pale-eyed, pale-faced,
      pale-looking, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\, n.
   Paleness; pallor. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\, v. i. [imp. & p. p. {Paled} (p[=a]ld); p. pr. & vb.
   n. {Paling}.]
   To turn pale; to lose color or luster. --Whittier.
   [1913 Webster]
 
      Apt to pale at a trodden worm.      --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pale \Pale\, v. t.
   To inclose with pales, or as with pales; to encircle; to
   encompass; to fence off.
   [1913 Webster]
 
      [Your isle, which stands] ribbed and paled in
      With rocks unscalable and roaring waters. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pale
   adj 1: very light colored; highly diluted with white; "pale
       seagreen"; "pale blue eyes"
   2: (of light) lacking in intensity or brightness; dim or feeble;
     "the pale light of a half moon"; "a pale sun"; "the late
     afternoon light coming through the el tracks fell in pale
     oblongs on the street"; "a pallid sky"; "the pale (or wan)
     stars"; "the wan light of dawn" [syn: {pale}, {pallid},
     {wan}, {sick}]
   3: lacking in vitality or interest or effectiveness; "a pale
     rendition of the aria"; "pale prose with the faint sweetness
     of lavender"; "a pallid performance" [syn: {pale}, {pallid}]
   4: abnormally deficient in color as suggesting physical or
     emotional distress; "the pallid face of the invalid"; "her
     wan face suddenly flushed" [syn: {pale}, {pallid}, {wan}]
   5: not full or rich; "high, pale, pure and lovely song"
   n 1: a wooden strip forming part of a fence [syn: {picket},
      {pale}]
   v 1: turn pale, as if in fear [syn: {pale}, {blanch}, {blench}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top