ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍白

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍白-, *苍白*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, / ] pale; wan, #9,249 [Add to Longdo]
苍白[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, / ] pale; wan; sickly white [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, Lon, you're as pale as a ghost.[CN] 哎呀,伦,你的脸色 看起来象鬼一样苍白 The Asphalt Jungle (1950)
Look how pale she is.[CN] 看她的脸好苍白 It Happened One Night (1934)
- Come on, honey child. - Go with Mammy. Mammy sure has missed you, honey.[CN] 你看起来很苍白,没胭脂了吗? Gone with the Wind (1939)
Lord Hamlet, with his doublet all unlaced, pale as his shirt, and with a look... so piteous in purport,[CN] 哈姆雷特殿下 他的衣服也不扣 脸色苍白 Hamlet (1948)
- No.[CN] 你的脸色很苍白 Episode #1.5 (2004)
Pa, come back![CN] 乳妈,我又瘦又苍白 Gone with the Wind (1939)
On him, on him.[CN] 看他 看他 你看他脸色多苍白 Hamlet (1948)
And the - Come in. And the night finds me pale and thoughtful, waiting -[CN] 而 进来 而夜晚我总是苍白 沉默 等待 Design for Living (1933)
It's a brother's duty to introduce your sister to some other type... than fops and pale young poets.[CN] 这是兄弟的责任介绍 你姊妹给一些类型... 不是玩绔子弟和苍白的年轻的诗人 Wuthering Heights (1939)
And the night finds me pale and thoughtful... waiting for the end of my exile when the three of us...[CN] 而夜晚我总是苍白 沉默 等待 等待放逐结束 我们三个 Design for Living (1933)
Mammy said you'd come back.[CN] 我苍白那都是你的错 Gone with the Wind (1939)
You that look pale and tremble at this chance, that are but mutes or audience to this act,[CN] 脸色苍白浑身颤抖的人们 你们亲眼看见了这场变故 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top