Search result for

เข้ม

(82 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ม-, *เข้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ม[V] be deep (for colour), See also: be dark, Syn. แก่, แก่จัด, Ant. อ่อน, Example: สีของผิวหนังบริเวณแขนมักจะเข้มกว่าส่วนอื่นของร่างกาย, Thai definition: มีสีแก่หรือจัดมาก, (มักใช้แก่สี)
เข้ม[ADJ] dark, Syn. แก่, แก่จัด, Example: บรรยากาศส่วนใหญ่ของภาพเป็นเงาเข้มผืนใหญ่, Thai definition: ที่มีสีแก่หรือจัดมาก, Notes: ใช้กับสี
เข้มข้น[V] be full-flavoured, See also: be rich, be strong, Syn. ข้น, แก่จัด, Ant. เจือจาง, Example: น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้ๆ, Thai definition: มีความเข้มมากหรือเข้มจัด, Notes: ใช้กับรสชาติ
เข้มงวด[V] strict, See also: be rigid, be stiff, be severe, Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ผ่อนปรน, Example: เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย, Thai definition: กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เข้มงวดกวดขัน[V] strict, See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern, Syn. เข้มงวด, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ, Thai definition: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มว. แรงกล้า เช่น รสเข้ม เหล้าเข้ม
เข้มแก่, จัด, (มักใช้แก่สีและรส) เช่น สีเข้ม.
เข็ม ๑น. เหล็กแหลมใช้เย็บผ้าเป็นต้นหรือกลัดสิ่งของ, ของอื่น ๆ ที่มีรูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็มนาฬิกา เข็มฉีดยา
เข็ม ๑ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, เสาเข็ม ก็ว่า
เข็ม ๑เครื่องประดับสำหรับกลัดเป็นเครื่องหมาย เช่น เข็มข้าหลวงเดิม
เข็ม ๑โดยปริยายหมายความว่า จุดมุ่งหมาย เช่น ตั้งเข็มชีวิต.
เข็ม ๒น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล I xoraวงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว (I . finlaysoniana Wall. ex G. Don) ดอกสีขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี (I . congesta Roxb.) ดอกสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่.
เข็ม ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus van Hasselt ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ขนาดยาวได้ถึง ๘ เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวนํ้าในแหล่งนํ้านิ่งทั่วไป.
เข็ม ๓ดู กระทุงเหว.
เข็มกลัดน. เครื่องประดับสำหรับกลัดสไบและเสื้อเป็นต้น, เข็มซ่อนปลาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not really.ไม่จริงหรอก คุณเข้มแข็ง Joy (2008)
But you're strong. You've make good choices.แต่คุณเข้มแข็ง คุณเลือกแต่สิ่งที่ดี Emancipation (2008)
You have to nail him down hard, Clay.คุณต้องควบคุมเขาอย่างเข้มงวด เคลย์ Pilot (2008)
They respect him. Jax is strong.พวกเขาให้เคารพเขา เเจ็คเข้มแข็ง Pilot (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Always the strict master-เป็นครูที่เข้มงวดจริงๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You need to be strong for what's to come.คุณต้องเข้มแข็งพร้อมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...use telekinesis, has superstrength.ใช้พลังเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีพละกำลังที่เข้มแข็ง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's okay. He can learn to drink early.อ๋อ ไม่เป็นไรน่า อย่าไปเข้มงวดกับเด็กมากนักเลย Scandal Makers (2008)
You're very demanding of their skills.คุณเข้มงวดกับความสามารถของพวกเขามาก Beethoven Virus (2008)
A ledger with a dark red cover.สมุดบัญชีปกสีแดงเข้ม The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ม[n.] (khem) EN: needle ; pin   FR: aiguille [f]
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia   FR: badge [m]
เข็ม[n.] (khem) EN: Rauvolfia serpentine   
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
เข้ม[adj.] (khem) EN: dark ; deep   FR: foncé ; sombre
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated   FR: fort ; intense ; vif ; prononcé
เข็มกลัด[n.] (khemklat) EN: brooch ; clasp ; pin   FR: épingle de sûreté [f]
เข็มกลัดผม[n. exp.] (khemklat phom) FR: épingle à cheveux [f]
เข็มกลัดเสื้อ [n. exp.] (khemklat seūa) FR: broche [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
bear up[PHRV] กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
bear up against[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under
bear up under[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
deep[ADJ] เข้ม (เช่น สี, แสง), See also: คล้ำ, จัด, Syn. dark, strong, Ant. light, pale
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
firm[ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
intense[ADJ] เข้มข้น, See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด, Syn. extreme, great, strong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
BLUE-blue-black(n) สีน้ำเงินเข้ม,สีกรมท่า
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
crimson(vi) มีสีแดงเลือดนก,มีสีเลือดหมู,มีสีแดงเข้ม
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selective (adj ) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
濃い[こい, koi] (adj) เข้ม, (รส)จัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
深まる[ふかまる, fukamaru] Thai: เข้มข้นยิ่งขึ้น English: to intensify

German-Thai: Longdo Dictionary
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
herzhaft(adj adv) เข้มข้น, รุนแรง เช่น herzhaft gähnen หาวอย่างรุนแรง, See also: S. kräftig, intensiv,
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

French-Thai: Longdo Dictionary
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top