ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colorless

K AH1 L ER0 L AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colorless-, *colorless*, colorles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colorless[ADJ] ที่ไม่มีสี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorlessไม่มีสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ecstasy colorless powder that smelly old man seduce a monk bagจากนั้นหาทางพ่นผงเสน่ห์ที่เจ้าถนัดนักหนา ช่วยหลิวจื้อกำจัดพระบัดซบรูปนั้นให้ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
It's colorless and odorless, but lethal in imprecise doses.มันไม่มีสี และไม่มีกลิ่น แต่อันตรายถึงตาย หากใส่ปริมาณไม่ถูกต้อง Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colorlessA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
colorlessAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีซีด[ADJ] pale, See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen, Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง, Ant. สีฉูดฉาด, สีเข้ม, Example: ฉันเอาเสื้อผ้าสีซีดพวกนั้นไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วหมดแล้ว, Thai definition: ที่ไม่สดใสเพราะสีจางไป

CMU English Pronouncing Dictionary
COLORLESS K AH1 L ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colorless (n) kˈʌlərləs (k uh1 l @ r l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无色[wú sè, ㄨˊ ㄙㄜˋ, / ] colorless, #24,002 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless [Add to Longdo]
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P) [Add to Longdo]
無色透明[むしょくとうめい, mushokutoumei] (n,adj-na,adj-no) colorless and transparent [Add to Longdo]
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colorless \Col"or*less\, a.
   1. Without color; not distinguished by any hue; transparent;
    as, colorless water; a colorless gas.
 
   Note: [Narrower terms: {ashen, bloodless, livid, lurid, pale,
      pallid, pasty, wan, waxen}; {neutral}; {white}] [Also
      See: {achromatic}, {colorless}.]
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Free from any manifestation of partial or peculiar
    sentiment or feeling; not disclosing likes, dislikes,
    prejudice, etc.; as, colorless music; a colorless style;
    definitions should be colorless.
    [1913 Webster]
 
   3. having lost its normal color.
 
   Note: [Narrower terms: {blanched, etiolate, etiolated,
      whitened}; {bleached, faded, washed-out, washy};
      {dimmed, dulled, grayed}; {dirty}; {dull, sober,
      somber, subfusc}] {colored}
 
   Syn: colorless, uncolored, uncoloured.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colorless
   adj 1: lacking in variety and interest; "a colorless and
       unimaginative person"; "a colorless description of the
       parade" [syn: {colorless}, {colourless}] [ant:
       {colorful}, {colourful}]
   2: weak in color; not colorful [syn: {colorless}, {colourless}]
     [ant: {colorful}, {colourful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top