Search result for

blanch

(55 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blanch-, *blanch*
English-Thai: Longdo Dictionary
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanch[VT] ซีดสลด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten

English-Thai: Nontri Dictionary
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blanchingรีดผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was trying to show how Blanche feels about Stanley.มาลองเล่นบทบลานซ์ ซีนอารมณ์ที่มีต่อสแตนลีย์ Dare (2009)
And what does Blanche feel about Stanley?แล้วบลานซ์ทรู้สึกกับ สแตนลีย์ยังไง Dare (2009)
You shouldn't be playing Blanche DuBois, honey.เธอไม่ควรเล่นเป็น บลองเช ดูบัวส์ สาวน้อย Dare (2009)
Scott woodland, zander blanchard...สก็อต วูดแลนด์, แซนเดอร์ แบนชาร์ด Bloodline (2009)
That guy looks like, Cate Blanchett.เจ้านี้มันดูเหมือน เคท แบลนเช็ต Sympathy for the Devil (2009)
Cate blanchett sexuality and the ridiculous name?เพศเดียวกับนักแสดง Cate blanchett และมีชื่อตลกๆ? Advanced Criminal Law (2009)
His wife feels otherwise. She's given us carte blanche.แต่ภรรยาเขาไม่ เธอให้สิทธิ์เราเต็มที่ Your Secrets Are Safe (2010)
I don't know if we should have given her carte blanche on changing the windows.ฉันไม่แน่ใจว่าจะให้เธอจัดการ เรื่องหน้าต่างเองดีไหม Ilsa Pucci (2010)
Shall we blanch them for you?อยากให้ฉันทำให้คุณเดี๋ยวนี้เลยมั้ย Pasta (2010)
Well, I can blanch or I can talk, but I can't do both.ฉันลวกอาการ หรือ ฉันคุยได้นะ แต่ทำสองอย่างไม่ได้ Thanksgiving (2011)
Relieve Rogers and Blanchard at the northeast gate.ไปเปลี่ยนเวร โรเจอร์ กับแบลนชาร์ด ทางประตูด้านออกเฉียงเหนือ Now You See Me (2011)
You're in Ms. Blanchard's class, right?นายอยู่ห้องคุณครูบลานซาร์ด ใช่ไหมล่ะ True North (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blanchShe blanched at the bad news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดสี[V] look pale, See also: blanch, turn white or ashen, Syn. ซีด, หน้าซีด, Example: หน้าของเธอถอดสีด้วยความกลัว, Thai definition: แสดงอาการหวาดหวั่นครั่นคร้ามให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
ดาวแคระขาว[n. exp.] (dāo khrae khāo) EN: white dwarf   FR: naine blanche [f]
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
ฟอกให้ขาว[v. exp.] (føk hai khāo) EN: bleach   FR: blanchir
ฟอกขาว[v.] (føkkhāo) EN: bleach ; whiten   FR: blanchir
ฟอกขาว[adj.] (føkkhāo) EN: bleached   FR: blanchi
ฟอกเงิน[v. exp.] (føk ngoen) EN: launder money   FR: blanchir l'argent
ฟอกสี[v.] (føksī) EN: bleach   FR: blanchir
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngoen) EN: money laudering   FR: blanchiment d'argent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANCH    B L AE1 N CH
BLANCHE    B L AE1 N CH
BLANCHET    B L AE1 N K AH0 T
BLANCHARD    B L AE1 N CH ER0 D
BLANCHETT    B L AE1 N CH AH0 T
BLANCHARDS    B L AE1 N CH ER0 D Z
BLANCHETTE    B L AH0 N SH EH1 T
BLANCHARD'S    B L AE1 N CH ER0 D Z
BLANCHFIELD    B L AE1 N CH F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blanch    (v) (b l aa1 n ch)
blanched    (v) (b l aa1 n ch t)
blanches    (v) (b l aa1 n ch i z)
blanching    (v) (b l aa1 n ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blanchieren [cook.] | blanchierend | blanchiertto blanch | blanching | blanched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青くなる[あおくなる, aokunaru] (exp,v5r,vi) (1) to become blue; to turn green; (2) to turn pale; to blanch (with fear) [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
霜降り作り[しもふりづくり, shimofuridukuri] (n) (obsc) (See 霜降り) fish, chicken, shellfish, etc. blanched by exposure to boiling and then icy water [Add to Longdo]
軟白[なんぱく, nanpaku] (n,vs) blanching (vegetables) [Add to Longdo]
白紙委任[はくしいにん, hakushiinin] (n,vs) carte blanche; blank check; unconditional authority [Add to Longdo]
漂白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) blanching; bleaching; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blanch \Blanch\ (bl[.a]nch), v. i.
   To grow or become white; as, his cheek blanched with fear;
   the rose blanches in the sun.
   [1913 Webster]
 
      [Bones] blanching on the grass.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blanch \Blanch\, v. t. [See {Blench}.]
   1. To avoid, as from fear; to evade; to leave unnoticed.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ifs and ands to qualify the words of treason,
       whereby every man might express his malice and
       blanch his danger.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I suppose you will not blanch Paris in your way.
                          --Reliq. Wot.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to turn aside or back; as, to blanch a deer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blanch \Blanch\ (bl[.a]nch), v. t. [imp. & p. p. {Blanched}
   (bl[.a]ncht); p. pr. & vb. n. {Blanching}.] [OE. blanchen,
   blaunchen, F. blanchir, fr. blanc white. See {Blank}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To take the color out of, and make white; to bleach; as,
    to blanch linen; age has blanched his hair.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gardening) To bleach by excluding the light, as the
    stalks or leaves of plants, by earthing them up or tying
    them together.
    [1913 Webster]
 
   3. (Confectionery & Cookery)
    (a) To make white by removing the skin of, as by scalding;
      as, to blanch almonds.
    (b) To whiten, as the surface of meat, by plunging into
      boiling water and afterwards into cold, so as to
      harden the surface and retain the juices.
      [1913 Webster]
 
   4. To give a white luster to (silver, before stamping, in the
    process of coining.).
    [1913 Webster]
 
   5. To cover (sheet iron) with a coating of tin.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: To whiten; to give a favorable appearance to; to
    whitewash; to palliate.
    [1913 Webster]
 
       Blanch over the blackest and most absurd things.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Blanch}, {Whiten}.
 
   Usage: To whiten is the generic term, denoting, to render
      white; as, to whiten the walls of a room. Usually
      (though not of necessity) this is supposed to be done
      by placing some white coloring matter in or upon the
      surface of the object in question. To blanch is to
      whiten by the removal of coloring matter; as, to
      blanch linen. So the cheek is blanched by fear, i. e.,
      by the withdrawal of the blood, which leaves it white.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blanch \Blanch\, v. i.
   To use evasion. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Books will speak plain, when counselors blanch.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blanch \Blanch\, n. (Mining)
   Ore, not in masses, but mixed with other minerals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blanch
   v 1: turn pale, as if in fear [syn: {pale}, {blanch}, {blench}]
   2: cook (vegetables) briefly; "Parboil the beans before freezing
     them" [syn: {blanch}, {parboil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top