ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lurid

L UH1 R AH0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lurid-, *lurid*, luri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lurid[ADJ] น่าตื่นตกใจ, Syn. gruesome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lurid(เลียว'ริด) adj. แดงฉาน,สว่างไสวอย่างน่ากลัว,น่าขนลุก,น่ากลัว,เสียวสยอง,ฉูดฉาดเกินไป, See also: luridness n. ดูlure, Syn. violent,terrible,awful

English-Thai: Nontri Dictionary
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luridสีน้ำตาลหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once had a lurid affair with my father's best friend, which became divinely hazardous when I started seeing his son on the side.กับเพื่อนซี้ของพ่อฉัน ซึ่งมันร้ายแรงสุด ๆ เลยล่ะ ตอนที่ฉันเห็นเขายืนข้าง ๆลูกเขาอ่ะ Read Before Use (2013)
You have a lurid imagination.เธอนี้ช่างจิตนาการมาก Kingdom of the Blind (2012)
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I quote: "The White House press corps chases history, not lurid true-crime stories."ฉันคัดมาเลยนะ "นักข่าวประจำทำเนียบขาว ถูกประวัติศาสตร์ไล่ล่า ไม่ใช่ข่าวอาชญากรรม จริงๆ ที่น่าตื่นตกใจ The Bones That Weren't (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LURID    L UH1 R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lurid    (j) lˈuəʳrɪd (l u@1 r i d)
luridly    (a) lˈuəʳrɪdliː (l u@1 r i d l ii)
luridness    (n) lˈuəʳrɪdnəs (l u@1 r i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus) [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
テルリド[, terurido] (n) (See テルル化物) telluride [Add to Longdo]
テルル化物[テルルかぶつ, teruru kabutsu] (n,adj-f) telluride [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurid \Lu"rid\, a. [L. luridus.]
   1. Pale yellow; ghastly pale; wan; gloomy; dismal.
    [1913 Webster]
 
       Fierce o'er their beauty blazed the lurid flame.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       Wrapped in drifts of lurid smoke
       On the misty river tide.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Having a brown color tinged with red, as of flame
    seen through smoke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Of a color tinged with purple, yellow, and gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Vivid, sensational, or shocking; graphic or melodramatic;
    as, the lurid details of a murder.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lurid
   adj 1: horrible in fierceness or savagery; "lurid crimes"; "a
       lurid life"
   2: glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism; "lurid
     details of the accident" [syn: {lurid}, {shocking}]
   3: shining with an unnatural red glow as of fire seen through
     smoke; "a lurid sunset"; "lurid flames"
   4: ghastly pale; "moonlight gave the statue a lurid luminence"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top