หรือคุณหมายถึง colourleß?
Search result for

colourless

(9 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colourless-, *colourless*, colourles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourless[ADJ] ที่ไม่มีสี

English-Thai: Nontri Dictionary
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีสี[adj.] (mai mī sī) EN: colourless   FR: incolore

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colourless    (j) (k uh1 l @ l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears) [Add to Longdo]
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colourless
   adj 1: lacking in variety and interest; "a colorless and
       unimaginative person"; "a colorless description of the
       parade" [syn: {colorless}, {colourless}] [ant:
       {colorful}, {colourful}]
   2: weak in color; not colorful [syn: {colorless}, {colourless}]
     [ant: {colorful}, {colourful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top