Search result for

faded

(48 entries)
(0.2114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faded-, *faded*, fad, fade
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
those memories of what I have seen... had faded so much that i doubted even recognise myself anymore.ความทรงจำเหล่านั่น อะไรที่ฉันเคยเห็น The Eye (2008)
I never thought i would be ready, but when it was time to go on everything faded away, it was just me.คุณลองมองผู้หญิงคนนั้นและ คุณคิดเธอเธอจะกินอะไร? The Eye (2008)
They've faded a bit, but this is a nice place to think.งานดูวิตถารไปหน่อย แต่ที่นี่ก็เหมาะที่จะมานั่งคิด The Lazarus Project (2008)
After all these years of battle my memories of the past have long fadedหลังจากรบมาหลายปี ความรู้สึกแบบในอดีตมันจางหายไปหมดแล้ว Three Kingdoms (2008)
The memory of thousands of years scrabbling for food faded.ความทรงจำนับพันปี ถึงการขวนขวายหาอาหาร ได้เลือนรางไป Home (2009)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
Does that mean that the ability has faded?หมายถึงความสามารถนี้ ยุติไปแล้วรึ? Momentum Deferred (2009)
Well, some of the paint residue had faded too much and couldn't be retrieved.เพราะว่าร่องรอยของสี ในบางจุดจางหายไปมากแล้ว ไม่สามารถอดอ่านได้ A Night at the Bones Museum (2009)
We'll look back and all this will be a faded memory.พอเรามองย้อนกลับไปแล้วจะพบว่า มันก็เป็นแค่ความทรงจำที่เลือนลาง The Debarted (2009)
And your activities have faded from the public memory. But this trial was not about that controversy....แต่คงอีกนานหลังดีนี้และการเคลื่อนไหวของคุณ หายไปจากความทรงจำของผู้คน You Don't Know Jack (2010)
Just lie in the sun till the whole world faded away.แค่นอนใต้แสงอาทิตย์ จนกระทั่งมันลับขอบฟ้า Night on the Sun (2010)
Faded and broken just like me.มันร่วงโรย และ ชำรุด ไม่ต่างอะไรจากผม. Over There: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fadedAs the sun rose, the stars faded away.
fadedFaded jeans are still in fashion.
fadedShe was dressed in a faded cotton skirt.
fadedThe beautiful color of the sky soon faded away.
fadedThe bedroom curtains have faded at the edges.
fadedThe drum faded away.
fadedThe flowers faded in the heat of the summer days.
fadedThe music faded away.
fadedThe species faded away.
fadedThe sun faded the lettering on the sign.
fadedThis dress shrank, and what's more it faded.
fadedWhen we arrived, the crowd had faded away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น
จางๆ[ADJ] faded, See also: dim, Syn. ซีดๆ, จาง, Ant. สด, เข้ม, Example: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose   
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale   
สีลอก[adj.] (sī løk) EN: faded   
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēng) EN: colour of a faded lotus   
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded   FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale   FR: décoloré ; déteint

CMU English Pronouncing Dictionary
FADED    F EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faded    (v) (f ei1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verblasst {adj} | verblasster | am verblasstestenfaded | more faded | more faded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姥桜[うばざくら, ubazakura] (n) faded beauty [Add to Longdo]
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
洗いざらし;洗い晒し[あらいざらし, araizarashi] (n) faded from washing [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]
褪色;退色[たいしょく, taishoku] (n,vs) fading; faded colour; faded color [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faded \Fad"ed\, a.
   That has lost freshness, color, or brightness; grown dim.
   "His faded cheek." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Where the faded moon
      Made a dim silver twilight.       --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fade \Fade\, v. i. [imp. & p. p. {Faded}; p. pr. & vb. n.
   {Fading}.] [OE. faden, vaden, prob. fr. fade, a.; cf. Prov.
   D. vadden to fade, wither, vaddigh languid, torpid. Cf.
   {Fade}, a., {Vade}.]
   1. To become fade; to grow weak; to lose strength; to decay;
    to perish gradually; to wither, as a plant.
    [1913 Webster]
 
       The earth mourneth and fadeth away.  --Is. xxiv. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose freshness, color, or brightness; to become faint
    in hue or tint; hence, to be wanting in color. "Flowers
    that never fade." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To sink away; to disappear gradually; to grow dim; to
    vanish.
    [1913 Webster]
 
       The stars shall fade away.      --Addison
    [1913 Webster]
 
       He makes a swanlike end,
       Fading in music.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faded
   adj 1: having lost freshness or brilliance of color; "sun-
       bleached deck chairs"; "faded jeans"; "a very pale
       washed-out blue"; "washy colors" [syn: {bleached},
       {faded}, {washed-out}, {washy}]
   2: reduced in strength; "the faded tones of an old recording"
     [syn: {attenuate}, {attenuated}, {faded}, {weakened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top