ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colored

K AH1 L ER0 D   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colored-, *colored*, color, colore
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colored[ADJ] ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว, Syn. coloured
colored[ADJ] ที่มีสี, Syn. coloured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
parti-coloredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
party-coloredadj. หลากสี,สลับส'
peach-coloredn. สีแดงอมเหลือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
colored pencil drawingภาพวาดเส้นด้วยสีไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my city we would keep the traffic to the colored.In my city we would keep the traffic to the coloredThe Godfather (1972)
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายผิวสี Gandhi (1982)
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายความผิวสี Gandhi (1982)
And since I am, in your eyes, colored I think we can deduce there is at least one colored attorney in South Africa.เมื่อคุณเห็นผมมีผิวสี ก็ถือซะว่า มีทนายผิวสีหนึ่งคนในแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
You stepping and fetching for the coloreds?นายจะเอาอย่างคนผิวสีเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He's too colored for the whites, and not colored enough for the negroes.เขาผิวขาวไม่พอสำหรับคนผิวขาว และผิวดำไม่พอสำหรับ นิโกรส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They got us coloreds, the French, the Spanish.พวกนั้นเรียกว่า เล่นแบบพวกสีผิว แบบฝรั่งเศส แบบสเปน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This marks the start of the colored people's beach.เครื่องหมายนี่ เป็นหาดของพวกสีผิว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My father wanted me to accept the white folk murdering a little colored boy.พ่อต้องการให้ฉัน ยอมรับพวกฆาตกรผิวขาวที่ฆ่าเด็กดำ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Jonesy, this is a colored club.โจนส์ ที่นั่นเป็นคลับคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sidney, you said that it didn't matter to you if it was a white or a colored who taught you music as long as there was something to learn.ซิดนี่ย์ คุณบอกว่า มันไม่สำคัญสำหรับคุณ ว่าคนขาวและคนดำจะคิดยังไงกับคุณ ตราบเท่าที่มีสิ่งให้เรียนรู้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's a colored club.นี่เป็นคลับคนดำ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coloredHis story is highly colored.
coloredMeg colored the picture.
coloredShe colored up to her temples.
coloredShe folded colored paper into a paper crane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษสี[N] colored paper, Example: ้กระดาษสีใช้ขลิบริมแฟ้มเพื่อความสวยงามได้, Count unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษสี[n. exp.] (kradāt sī) EN: coloured paper ; colored paper (Am.)   FR: papier de couleur [m]
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored   FR: bigarré

CMU English Pronouncing Dictionary
COLORED    K AH1 L ER0 D
COLOREDS    K AA1 L ER0 AH0 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] colored; non-white; non-ferrous (metals), #17,147 [Add to Longdo]
灰白[huī bái, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ, ] colored; ash-colored, #19,716 [Add to Longdo]
花灯[huā dēng, ㄏㄨㄚ ㄉㄥ, / ] colored lantern (used at Lantern festival 元宵節|元宵节), #27,091 [Add to Longdo]
彩旗[cǎi qí, ㄘㄞˇ ㄑㄧˊ, ] colored flag, #32,145 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] colored glaze; glass, #43,415 [Add to Longdo]
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] colored races, #85,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbige Tonmasse {f}colored clay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink [Add to Longdo]
カラーシャツ[, kara-shatsu] (n) (1) colored shirt (wasei [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
カラード[, kara-do] (n) colored; coloured; (P) [Add to Longdo]
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[, shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia) [Add to Longdo]
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\, v. t. [imp. & p. p. {Colored}; p. pr. & vb. n.
   {Coloring}.] [F. colorer.]
   1. To change or alter the hue or tint of, by dyeing,
    staining, painting, etc.; to dye; to tinge; to paint; to
    stain.
    [1913 Webster]
 
       The rays, to speak properly, are not colored; in
       them there is nothing else than a certain power and
       disposition to stir up a sensation of this or that
       color.                --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To change or alter, as if by dyeing or painting; to give a
    false appearance to; usually, to give a specious
    appearance to; to cause to appear attractive; to make
    plausible; to palliate or excuse; as, the facts were
    colored by his prejudices.
    [1913 Webster]
 
       He colors the falsehood of [AE]neas by an express
       command from Jupiter to forsake the queen. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That by his fellowship he color might
       Both his estate and love from skill of any wight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colored \Col"ored\, a.
   1. Having color; tinged; dyed; painted; stained.
    [1913 Webster]
 
       The lime rod, colored as the glede.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The colored rainbow arched wide.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Specious; plausible; adorned so as to appear well; as, a
    highly colored description. --Sir G. C. Lewis.
    [1913 Webster]
 
       His colored crime with craft to cloke. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Of some other color than black or white.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ethnol.) Of some other color than white; having a skin
    color darker than that of caucasian people; mostly applied
    to negroes or persons having negro blood; as, a colored
    man; the colored people. Opposite of {white} and
    {caucasian}.
 
   Syn: coloured, dark-skinned.
     [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) Of some other color than green.
    [1913 Webster]
 
       Colored, meaning, as applied to foliage, of some
       other color than green.        --Gray.
    [1913 Webster]
 
   Note: In botany, green is not regarded as a color, but white
      is. --Wood.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colored
   adj 1: having color or a certain color; sometimes used in
       combination; "colored crepe paper"; "the film was in
       color"; "amber-colored heads of grain" [syn: {colored},
       {coloured}, {colorful}] [ant: {uncolored}, {uncoloured}]
   2: having skin rich in melanin pigments; "National Association
     for the Advancement of Colored People"; "dark-skinned
     peoples" [syn: {colored}, {coloured}, {dark}, {dark-skinned},
     {non-white}]
   3: favoring one person or side over another; "a biased account
     of the trial"; "a decision that was partial to the defendant"
     [syn: {biased}, {colored}, {coloured}, {one-sided},
     {slanted}]
   4: (used of color) artificially produced; not natural; "a
     bleached blonde" [syn: {bleached}, {colored}, {coloured},
     {dyed}]
   n 1: a United States term for Blacks that is now considered
      offensive [syn: {colored person}, {colored}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top