ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creature

K R IY1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creature-, *creature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creature(n) ทาส
creature(n) ลักษณะของคน
creature(n) สัตว์ประหลาด, Syn. monster, imaginary being
creature(n) สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์), Syn. animal, animate being
creature(n) สิ่งสร้างสรรค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creature(ครี'เชอะ) n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น, สัตว์, คน, บุคคล, เครื่องมือ, ทาส., See also: creatural n. ดูcreature creatureliness n. ดูcreature, Syn. animal, being

English-Thai: Nontri Dictionary
creature(n) สัตว์, บุคคล, สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose she was the most beautiful creature I ever saw.ผมว่าหล่อนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา Rebecca (1940)
All intelligent creatures dream.สัตว์ที่ฉลาดฝันทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าทำไม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก Day of the Dead (1985)
I'll show them that these creatures can be domesticated even without the surgery.ให้เห็นว่ามันเชื่องได้ แม้จะไม่ต้องผ่าตัด Day of the Dead (1985)
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด Return to Oz (1985)
I'd rather die than be captured by lowly creatures like you!ข้ายอมตายดีกว่า ถูกจับโดยสัตว์ชั้นต่ำแบบเจ้า Vampire Hunter D (1985)
Even creatures like those have incredible energy inside them.แม้ว่าการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะมี พลังงานอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อ Akira (1988)
Can't have these godless little creatures at the altar.ทั้งที่ไม่มีสิ่งใดในโลกหล้าจะขัดพระบัญชา The Lawnmower Man (1992)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
"a creature that became more than what was hoped for.""สัตว์ที่เป็นมากกว่าที่ตั้งความหวัง" The Joy Luck Club (1993)
The streets are lined with little creatures laughing Everybody seems so happyบนถนนมีเสียงหัวเราะ /ทุกคนดูมีความสุข The Nightmare Before Christmas (1993)
It's about people turning into things... creatures that aren't human anymore.ผู้คนจะกลายเป็นสิ่งต่างๆ และสิ่งมีชีวิตที่นี่ก็จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creatureA dragon is a creature of fancy.
creatureAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
creatureA mouse is a timid creature.
creatureA strange marine creature was found recently.
creatureA variety of creatures can be seen under the water.
creatureHe observed many types of creatures there.
creatureHe once lied and told her a rare creature lived in her closet.
creatureHowever it was not just me, there was one more person, no, one more creature visiting.
creatureHuman beings are emotional creatures, so to speak.
creatureI don't know what kind of creature is making such a terrible noise outside tonight.
creatureIf it were not for the sun, no living creatures could exist on the earth.
creatureIf it were not for water no creature could live.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมีชีวิต(n) living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
สัตว์(n) animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count Unit: ตัว, ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิงสาราสัตว์(n) animal, See also: creature, Syn. สัตว์, Example: พอตกดึกพวกสิงสาราสัตว์ก็ออกหากินกันไปตามประสา, Count Unit: จำพวก, ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้เอง
ปราณี(n) living things, See also: creature, human, animal, being, Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [ m ] ; créature inhumaine [ f ]
กินนร[kinnøn] (n) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
สรรพสัตว์[sapphasat] (n) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things  FR: animaux [ mpl ] ; règne animal [ m ]
สัตว์โลก[sat lōk] (n, exp) EN: all living creatures  FR: monde des animaux [ m ]
สัตว์ในวรรณคดี[sat nai wannakhadī] (n, exp) EN: mythical creature
สิ่งมีชีวิต[sing mī chīwit] (n, exp) EN: living thing ; creature ; organism  FR: être vivant [ m ] ; être animé [ m ] ; créature animée [ f ] ; vivant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CREATURE K R IY1 CH ER0
CREATURES K R IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creature (n) krˈiːtʃər (k r ii1 ch @ r)
creatures (n) krˈiːtʃəz (k r ii1 ch @ z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生物[せいぶつ, seibutsu] TH: สิ่งมีชีวิต  EN: creature

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschöpf { n }; Lebewesen { n }; Kreatur { f } | Geschöpfe { pl }; Lebenwesens { pl }; Kreaturen { pl }creature | creatures [Add to Longdo]
Gewohnheitsmensch { m } | Gewohnheitsmenschen { pl }creature of habit | creatures of habit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
クリーチャー[kuri-cha-] (n) creature [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
ピクシー;ピグシ;ピスキー[pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
異類異形[いるいいぎょう, iruiigyou] (n) strange-looking creatures; spirits and goblins [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.) [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creature \Crea"ture\ (kr[=e]"t[=u]r; 135), n. [F. cr['e]ature,
   L. creatura. See {Create}.]
   1. Anything created; anything not self-existent; especially,
    any being created with life; an animal; a man.
    [1913 Webster]
 
       He asked water, a creature so common and needful
       that it was against the law of nature to deny him.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       God's first creature was light.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       On earth, join, all ye creatures, to extol
       Him first, him last, him midst, and without end.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And most attractive is the fair result
       Of thought, the creature of a polished mind.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A human being, in pity, contempt, or endearment; as, a
    poor creature; a pretty creature.
    [1913 Webster]
 
       The world hath not a sweeter creature. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who owes his rise and fortune to another; a
    servile dependent; an instrument; a tool.
    [1913 Webster]
 
       A creature of the queen's, Lady Anne Bullen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Both Charles himself and his creature, Laud.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A general term among farmers for horses, oxen, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Creature comforts}, those objects, as food, drink, and
    shelter, which minister to the comfort of the body.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creature
   n 1: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
      {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
      {fauna}]
   2: a human being; `wight' is an archaic term [syn: {creature},
     {wight}]
   3: a person who is controlled by others and is used to perform
     unpleasant or dishonest tasks for someone else [syn:
     {creature}, {tool}, {puppet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top