Search result for

organism

(57 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organism-, *organism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organism[N] สิ่งมีชีวิต, Syn. creature, being
organism[N] ระบบ, Syn. organization, network

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature
microorganism(ไมโครออ'กะนิสซซึม) n. เชื้อจุลินทรีย์,, Syn. mricrorganism, See also: microorganic adj. microorganismal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organismองคาพยพ, อินทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A cybernetic organism.ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตไซเบอร์เนติก Cyborg Girl (2008)
It's the only known organism that lives in sulfuric acid.เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีชีวิตอยู่ได้ในกรดซัลฟูริค The Day the Earth Stood Still (2008)
W-wait, old spinal called based organisms.ที่แท้ก็ไอ้สิ่งมีชีวิต มีกระดูกสันหลัง. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา Bound (2009)
This organism was developed from the same material that Olivia stole from her captors.สิ่งมีชิวิตนี้มันถูกพัฒนาจาก สสารที่เหมือนๆกับที่โอลิเวียขโมยมาจากคนจับตัวเธอ Bound (2009)
This organism is a single specimen of a virus for the common cold.เจ้านี้เป็นเซลล์ตัวอย่างของไวรัสไข้หวัดน่ะ Bound (2009)
Mercury starts in the environment with the smallest of organisms, and every step of the ladder up, it gets magnified about ten times... until the top of the food chain, where you get these incredibly toxic levels.มันว่ายข้ามแหสองปาก และทุกครั้งมันก็ขึ้นมาหายใจ คุณจะเห็นเลยว่า มีเลือดออกมาข้างหลังมัน The Cove (2009)
Kevin's right. It's a hive mind based organism.เควินพูดถูก มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสะกดจิต Ben 10: Alien Swarm (2009)
He's turned into some kind of nano-mechanical organism.สิ่งชีวิตจักรกลจิ๋วระดับนาโนไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
A cybernetic organism.ระบบอัตโนมัติ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Of marine organisms.จากสิ่งมีชีวิตทางน้ำ Air: Part 3 (2009)
And the organism was just too small.และสิ่งมีชีวิตยังเล็กมากอีกด้วย Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organismIt is easy to consider man unique among living organisms.
organismLiving organisms had existed on earth, without ever knowing why, for over three thousand million years before the truth finally dawned on one of them.
organismMan is a complex organism.
organismThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทรีย์[N] organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรีย์[n.] (insī) EN: body ; organ   FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
จุลินทรีย์[n.] (julinsī) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีพ[n.] (junlachīp) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; bactérie [f]
จุลชีวัน[n.] (junlachīwan) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีวิน[n.] (junlachīwin) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลอินทรีย์[n.] (junla-insī) EN: microbe ; microorganism   FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency   FR: organisation [f] ; organisme [m]
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahāchon) EN: public agency ; public organization   FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์กรอิสระ[n. exp.] (ongkøn itsara) EN: independent entity   FR: organisme indépendant [m]
ร่างกาย[n.] (rāngkāi) EN: body   FR: corps [m] ; organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANISM    AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M
ORGANISMS    AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z
ORGANISM'S    AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z
ORGANISMIC    AO2 R G AH0 N IH1 Z M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organism    (n) (oo1 g @ n i z @ m)
organisms    (n) (oo1 g @ n i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organismus {m} | Organismen {pl}organism | organisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルガニズム[, oruganizumu] (n) organism [Add to Longdo]
サイボーグ[, saibo-gu] (n) cyborg; cybernetic organism [Add to Longdo]
トランスジェニック生物[トランスジェニックせいぶつ, toransujienikku seibutsu] (n) transgenic organism [Add to Longdo]
モデル生物[モデルせいぶつ, moderu seibutsu] (n) model organism [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
菌株[きんかぶ, kinkabu] (n) strain of microorganism [Add to Longdo]
雑菌[ざっきん, zakkin] (n) microorganisms; saprophyte; saprophytic bacteria [Add to Longdo]
真核微生物[しんかくびせいぶつ, shinkakubiseibutsu] (n) eukaryotic microorganism; eucaryotic microorganism [Add to Longdo]
成体[せいたい, seitai] (n,adj-no) adult organism; imago [Add to Longdo]
生体[せいたい, seitai] (n,adj-no) organism; living body; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有机体[yǒu jī tǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism [Add to Longdo]
机体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism; human body [Add to Longdo]
生物体[shēng wù tǐ, ㄕㄥ ˋ ㄊㄧˇ, / ] organism [Add to Longdo]
肌体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organism \Or"gan*ism\, n. [Cf. F. organisme.]
   1. Organic structure; organization. "The advantageous
    organism of the eye." --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An organized being; a living body, either
    vegetable or animal, composed of different organs or parts
    with functions which are separate, but mutually dependent,
    and essential to the life of the individual.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some of the lower forms of life are so simple in
      structure as to be without organs, but are still called
      organisms, since they have different parts analogous in
      functions to the organs of higher plants and animals.
      [1913 Webster] organismal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organism
   n 1: a living thing that has (or can develop) the ability to act
      or function independently [syn: {organism}, {being}]
   2: a system considered analogous in structure or function to a
     living body; "the social organism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top