ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

organism

AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organism-, *organism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organism(n) สิ่งมีชีวิต, Syn. creature, being
organism(n) ระบบ, Syn. organization, network

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic, organismal adj., Syn. creature
microorganism(ไมโครออ'กะนิสซซึม) n. เชื้อจุลินทรีย์,, See also: microorganic adj. microorganismal adj., Syn. mricrorganism

English-Thai: Nontri Dictionary
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organismองคาพยพ, อินทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- who knows what this organism is capable of. - He's too far gone, Fuchs.- คลาร์กอยู่ไหน The Thing (1982)
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
I will in return show you the most important thing... that any living organism has ever witnessed.ฉันจะตอบแทนนายด้วยการโชว์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... เท่าที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลจะมีโอกาสได้ประสบพบเจอ Primer (2004)
I will in return show you the most important thing... that any living organism has ever witnessed.ฉันจะตอบแทนนายด้วยการโชว์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... เท่าที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลจะมีโอกาสได้ประสบพบเจอ Primer (2004)
Every cave organism we've discovered so far originated on the surface.สิ่งมีชีวิต ในทุกๆถ้ำ เราไม่เคยค้นพบ ตัวที่กำเนิดห่างไกลจากที่กำเนิดขึ้นบนพื้นผิวมาก่อน The Cave (2005)
We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.เป็นสิ่งมีชีวิตแบบออโตโนมัสโรโบติค \ จากดาวไซเบอร์ทรอน Transformers (2007)
I mean, you could've been born a single-cell organism on the planet Zortex.ฉันหมายถึง นายคงจะเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว บนดาวเคราะห์ซอร์เท็กซ์ Charlie Bartlett (2007)
New York, like any metropolis, is an organism that changes, mutates.นิวยอร์ก เหมือนกับุเมืองหลวงทุกแห่ง... เป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลียนแปลง กลายพันธุ์ The Brave One (2007)
New York, like any metropolis is an organism that changes, mutates.นิวยอร์ก เหมือนกับเมืองหลวงทุกแห่ง เป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง กลายพันธุ์ The Brave One (2007)
It's the only known organism that lives in sulfuric acid.เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีชีวิตอยู่ได้ในกรดซัลฟูริค The Day the Earth Stood Still (2008)
Literally millions and millions of organisms feed on us, reproduce within us.เพราะความจริงแล้วมีสิ่งมีชีวิต เป็นล้านล้านตัวที่กินเราเป็นอาหาร แพร่พันธุ์อยู่ในตัวเรา Bound (2009)
This organism was developed from the same material that Olivia stole from her captors.สิ่งมีชิวิตนี้มันถูกพัฒนาจาก สสารที่เหมือนๆกับที่โอลิเวียขโมยมาจากคนจับตัวเธอ Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organismIt is easy to consider man unique among living organisms.
organismLiving organisms had existed on earth, without ever knowing why, for over three thousand million years before the truth finally dawned on one of them.
organismMan is a complex organism.
organismThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทรีย์(n) organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรีย์[insī] (n) EN: body ; organ  FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
จุลินทรีย์[julinsī] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีพ[junlachīp] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; bactérie [f]
จุลชีวัน[junlachīwan] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีวิน[junlachīwin] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลอินทรีย์[junla-insī] (n) EN: microbe ; microorganism  FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
องค์การ[ongkān] (n) EN: organization ; agency  FR: organisation [f] ; organisme [m]
องค์การมหาชน[ongkān mahāchon] (n, exp) EN: public agency ; public organization  FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์กรอิสระ[ongkøn itsara] (n, exp) EN: independent entity  FR: organisme indépendant [m]
ร่างกาย[rāngkāi] (n) EN: body  FR: corps [m] ; organisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANISM AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M
ORGANISMS AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z
ORGANISM'S AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z
ORGANISMIC AO2 R G AH0 N IH1 Z M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organism (n) ˈɔːgənɪzəm (oo1 g @ n i z @ m)
organisms (n) ˈɔːgənɪzəmz (oo1 g @ n i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism; human body, #6,835 [Add to Longdo]
肌体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism, #31,700 [Add to Longdo]
生物体[shēng wù tǐ, ㄕㄥ ㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] organism, #42,336 [Add to Longdo]
有机体[yǒu jī tǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism, #48,270 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organismus {m} | Organismen {pl}organism | organisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルガニズム[oruganizumu] (n) organism [Add to Longdo]
サイボーグ[saibo-gu] (n) cyborg; cybernetic organism [Add to Longdo]
トランスジェニック生物[トランスジェニックせいぶつ, toransujienikku seibutsu] (n) transgenic organism [Add to Longdo]
モデル生物[モデルせいぶつ, moderu seibutsu] (n) model organism [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
菌株[きんかぶ, kinkabu] (n) strain of microorganism [Add to Longdo]
雑菌[ざっきん, zakkin] (n) microorganisms; saprophyte; saprophytic bacteria [Add to Longdo]
真核微生物[しんかくびせいぶつ, shinkakubiseibutsu] (n) eukaryotic microorganism; eucaryotic microorganism [Add to Longdo]
成体[せいたい, seitai] (n,adj-no) adult organism; imago [Add to Longdo]
生体[せいたい, seitai] (n,adj-no) organism; living body; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organism \Or"gan*ism\, n. [Cf. F. organisme.]
   1. Organic structure; organization. "The advantageous
    organism of the eye." --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An organized being; a living body, either
    vegetable or animal, composed of different organs or parts
    with functions which are separate, but mutually dependent,
    and essential to the life of the individual.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some of the lower forms of life are so simple in
      structure as to be without organs, but are still called
      organisms, since they have different parts analogous in
      functions to the organs of higher plants and animals.
      [1913 Webster] organismal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organism
   n 1: a living thing that has (or can develop) the ability to act
      or function independently [syn: {organism}, {being}]
   2: a system considered analogous in structure or function to a
     living body; "the social organism"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top