ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

organic

AO0 R G AE1 N IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organic-, *organic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organic(adj) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, See also: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต, Syn. live, natural, Ant. inorganic
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ
organic(n) สารอินทรีย์
organic chemistry(n) อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ, อินทรีย์, องค์ประกอบ, เนื้อเยื่อชีวิต, กฎ, องค์, องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organic chemistryn. อินทรียเคมี
organic diseasen. โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ
inorganic(อินออร์แกน'นิค) adj. เกี่ยวกับอนินทรียสาร, ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต, ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, มาจากภายนอก.
inorganic chemistryอนินทรียเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ, เป็นองค์ประกอบ
inorganic(adj) อนินทรีย์, ไม่มีรูปร่าง, มาจากภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic anxiety syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic architectureอินทรียสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic brain syndromeกลุ่มอาการจิตเวชเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic delusional syndromeกลุ่มอาการหลงผิดเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic diseaseโรคกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic formรูปแบบอินทรียะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic lawกฎหมายจัดระเบียบองค์การของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic lawกฎหมายหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
organic acid [ carboxylic acid ]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Organic Compoundสารประกอบอินทรีย์, Example: สารที่มีคาร์บอนอยู่สองอะตอมหรือมากกว่า คาร์บอนนี้จะเชื่อมต่อกันเป็นโซ่โดยมีไฮโดรเจนเชื่อมต่อกับคาร์บอนด้วย [สิ่งแวดล้อม]
organic compound [ carbon compound ]สารประกอบอินทรีย์, สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่รวมกับธาตุไฮโดรเจนและธาตุอื่น ๆ ธาตุใดธาตุหนึ่ง หรือหลายธาตุ คือ O, N, S, และเฮโลเจน โดยสร้างพันธะกับคาร์บอนด้วยพันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Organic compoundsสารประกอบอินทรีย์ [TU Subject Heading]
Organic Depositตะกอนอินทรีย์ทับถม, Example: ตะกอนจากซากพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้ท้องน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Organic farmingเกษตรอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic farmingเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ [TU Subject Heading]
Organic fertilizerปุ๋ยอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic Fertilizerปุ๋ยอินทรีย์, Example: ปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งได้ผ่านสภาพการแปรรูป หรือถูกหมักหมมจนเน่าเปื่อยหมดแล้ว และอยู่ในสภาพที่พืชสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใบไม้ผุ ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ต่างๆ กระดูกป่น กากถั่ว ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเทศบาล เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์โดยปกติจะมีธาตุอาหารต่างๆ อยู่เกือบครบถ้วนแต่มีปริมษรอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับต้นไม้ แต่ปุ๋ยอินทรีย์จะให้ประโยชน์ในแง่การปรับปรุงดินให้มีโครงสร้างดีขึ้น มีความสามารถในการอุ้มน้ำดีขึ้นในดินทราย และเปลี่ยนสภาพของดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลวให้ดีขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether it's organic or the result of those marks, I can't say.ฉันพนันว่า เด็กหญิงคนนั้น ได้รับผลกระทบทางจิต ชนิดหนึ่ง Deep Throat (1993)
- Have you studied organic chemistry?คุณเคยเรียนชีวเคมีเหรอ นิดหน่อย Good Will Hunting (1997)
Yeah, it's so much fun studying organic chemistry. Are you mad?เหรอ เรียนชีวเคมีเนี่ยนะเล่นๆ เพี้ยนหรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
Yeah, I wanted you to isolate an organic compound.ผมอยากให้คุณแยกส่วนผสมแต่ละอย่างให้ด้วย The Red Violin (1998)
You are the same decaying organic matter as everything else.เอาเลย (ทีวี) Fight Club (1999)
Organic Kale Extractกระหล่ำปลีสกัด Visitor Q (2001)
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป The Corporation (2003)
This guy had enough vitamins, herbs and organic food to open his own health market.มีถุงนอนอยู่ใต้ตู้เก็บของ แหม พระเจ้ารักคุณแย่.. Yankee White (2003)
Well, the guy was an organic freak.พวกคุณ ๆ ในตำรวจลับเคยคิดที่ Yankee White (2003)
Mineral acids, organic acids, alkaloids, bacterial poisons...เมื่อวานนี้ ทิมก็อาการดีขึ้นแล้ว Yankee White (2003)
Just bodies with organic needs.ก็แค่ ร่างกายตอบสนอง การสั่งการของอวัยวะ Eating Out (2004)
Just bodies with organic needs.ทำตามแรงปราถนาของร่างกาย Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organicOrganic vegetables are popular because they're safe and tasty.
organicShe majors in organic chemistry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารอินทรีย์(n) organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
เคมีอินทรีย์(n) organic chemistry, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาเคมีสาขาที่เกี่ยวกับสารประกอบทั้งสิ้นของธาตุคาร์บอน ยกเว้นเรื่องสารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนต
ปุ๋ยอินทรีย์(n) organic fertilizer, See also: natural fertilizer, Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: การใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้พืชโตเร็วกว่า
ปุ๋ยธรรมชาติ(n) natural fertilizer, See also: organic fertilizer, Syn. ปุ๋ยอินทรีย์, Example: ้ชาวนาใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
อินทรียวัตถุ(n) organic matter, Syn. สารอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ(n) organic fertilizer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[aninsī] (adj) EN: inorganic  FR: inorganique
อินทรีย์[insī] (adj) EN: organic  FR: organique
อินทรีย์วัตถุ[insī watthu] (adj) EN: organic  FR: organique
อินทรีย์เคมี[insī khēmī] (n, exp) EN: organic chemistry  FR: chimie organique [ f ]
เคมีอนินทรีย์[khēmī aninsī] (n, exp) EN: inorganic chemistry  FR: chimie inorganique
กฎหมายลูก[kotmāi lūk] (n, exp) EN: organic law ; ancillary law  FR: loi organique [ f ]
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ[kotmāi prakøp ratthathammanūn] (n, exp) EN: Organic Law
ปุ๋ยอินทรีย์[pui insī] (n) EN: organic fertilizer   FR: engrais organique [ m ] ; terreau [ m ] ; humus [ m ]
สารอินทรีย์[sān insī] (n, exp) EN: organic matter  FR: matière organique [ f ]
สารประกอบอนินทรีย์[sān prakøp aninsī] (n, exp) EN: inorganic compound  FR: composé inorganique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORGANIC AO0 R G AE1 N IH0 K
ORGANICS AO0 R G AE1 N IH0 K S
ORGANICALLY AO0 R G AE1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organic (j) ˈɔːgˈænɪk (oo1 g a1 n i k)
organically (a) ˈɔːgˈænɪkliː (oo1 g a1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有机[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ,   /  ] organic #5,026 [Add to Longdo]
有机物[yǒu jī wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄨˋ,    /   ] organic substance; organic matter #28,120 [Add to Longdo]
组织法[zǔ zhī fǎ, ㄗㄨˇ ㄓ ㄈㄚˇ,    /   ] organic law #31,236 [Add to Longdo]
有机化学[yǒu jī huà xué, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] organic chemistry #57,644 [Add to Longdo]
有机化合物[yǒu jī huà hé wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ,      /     ] organic compound #60,482 [Add to Longdo]
有机分子[yǒu jī fēn zǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄗˇ,     /    ] organic molecule [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbrennmasse { f }organic filler [Add to Longdo]
Bioladen { m }organic grocery store [Add to Longdo]
organisch { adj } | organischer | am organischsten | ein organisches Ganzesorganic | more organic | most organic | an organic whole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有機[ゆうき, yuuki] (n, adj-no) organic; (P) #6,150 [Add to Longdo]
無機[むき, muki] (n, adj-no) inorganic #18,716 [Add to Longdo]
オーガニック[o-ganikku] (n) organic [Add to Longdo]
オーガニック農法[オーガニックのうほう, o-ganikku nouhou] (n) (See 有機農業) organic farming [Add to Longdo]
器質的[きしつてき, kishitsuteki] (adj-na) organic [Add to Longdo]
基本法[きほんほう, kihonhou] (n) fundamental law; basic (organic) law [Add to Longdo]
残留性有機汚染物質[ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつ, zanryuuseiyuukiosenbusshitsu] (n) persistent organic pollutant; POP [Add to Longdo]
自然食品[しぜんしょくひん, shizenshokuhin] (n) natural foods; organic food [Add to Longdo]
肥厚[ひこう, hikou] (n, vs) thickening (of organic tissue such as skin) [Add to Longdo]
無機化学[むきかがく, mukikagaku] (n) inorganic chemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organic \Or*gan"ic\ ([^o]r*g[a^]n"[i^]k), a. [L. organicus, Gr.
   'organiko`s: cf. F. organique.]
   1. (Biol.) Of or pertaining to an organ or its functions, or
    to objects composed of organs; consisting of organs, or
    containing them; as, the organic structure of animals and
    plants; exhibiting characters peculiar to living
    organisms; as, organic bodies, organic life, organic
    remains. Cf. {Inorganic}.
    [1913 Webster]
 
   2. Produced by the organs; as, organic pleasure. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. Instrumental; acting as instruments of nature or of art to
    a certain destined function or end. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Those organic arts which enable men to discourse and
       write perspicuously.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Forming a whole composed of organs. Hence: Of or
    pertaining to a system of organs; inherent in, or
    resulting from, a certain organization; as, an organic
    government; his love of truth was not inculcated, but
    organic.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) Of or pertaining to compounds which are
    derivatives of hydrocarbons; pertaining to, or denoting,
    any one of a large series of carbon-containing compounds
    which are related to the carbon compounds produced by
    biological processes (such as methane, oils, fats, sugars,
    alcohols, ethers, proteins, etc.) and include many
    substances of artificial production which may or may not
    occur in animals or plants; -- contrasted with
    {inorganic}.
 
   Note: Borderline cases exist which may be classified as
      either organic or inorganic, such as carbon
      terachloride (which may be viewed as a derivative of
      methane), but in general a compound must have a carbon
      with a hydrogen atom or another carbon atom attached to
      it to be viewed as truly organic, i.e. included in the
      subject matter of organic chemistry.
      [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The principles of organic and inorganic chemistry are
      identical; but the enormous number and the completeness
      of related series of organic compounds, together with
      their remarkable facility of exchange and substitution,
      offer an illustration of chemical reaction and homology
      not to be paralleled in inorganic chemistry.
      [1913 Webster]
 
   {Organic analysis} (Chem.), the analysis of organic
    compounds, concerned chiefly with the determination of
    carbon as carbon dioxide, hydrogen as water, oxygen as the
    difference between the sum of the others and 100 per cent,
    and nitrogen as free nitrogen, ammonia, or nitric oxide;
    -- formerly called ultimate analysis, in distinction from
    proximate analysis.
 
   {Organic chemistry}. See under {Chemistry}.
 
   {Organic compounds}. (Chem.) Chemical substances which are
    organic[5]. See {Carbon compounds}, under {Carbon}.
 
   {Organic description of a curve} (Geom.), the description of
    a curve on a plane by means of instruments. --Brande & C.
 
   {Organic disease} (Med.), a disease attended with morbid
    changes in the structure of the organs of the body or in
    the composition of its fluids; -- opposed to {functional
    disease}.
 
   {Organic electricity}. See under {Electricity}.
 
   {Organic law} or {Organic laws}, a law or system of laws, or
    declaration of principles fundamental to the existence and
    organization of a political or other association; a
    constitution.
 
   {Organic stricture} (Med.), a contraction of one of the
    natural passages of the body produced by structural
    changes in its walls, as distinguished from a {spasmodic
    stricture}, which is due to muscular contraction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 integrated \integrated\ adj.
   1. Formed or united into a whole.
 
   Syn: incorporate, incorporated, merged, unified.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Formed into a whole or introduced into another entity; as,
    an integrated Europe. Opposite of {nonintegrated}.
    [Narrower terms: {coordinated}, {interconnected},
    {unified}; {embedded}; {incorporated}; {tight-knit},
    {tightly knit}]
 
       a more closely integrated economic and political
       system                --Dwight D.
                          Eisenhower
    [WordNet 1.5]
 
   3. Having different groups treated together as equals in one
    group; as, racially integrated schools. [Narrower terms:
    {co-ed, coeducational}; {desegrated, nonsegregated,
    unsegregated}; {interracial}; {mainstreamed}] Also See:
    {integrative}, {joint}, {united}. Antonym: {segregated}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. Resembling a living organism in organization or
    development. [Narrower terms: {organic} (vs. inorganic)]
 
   Syn: structured.
     [WordNet 1.5]
 
   5. combined. Opposite of {uncombined}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. having constituent parts mixed to form a single unit.
    Opposite of {unmixed}. [Narrower terms: {blended[2]}]
 
   Syn: amalgamated, intermingled, mixed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organic
   adj 1: relating or belonging to the class of chemical compounds
       having a carbon basis; "hydrocarbons are organic
       compounds" [ant: {inorganic}]
   2: being or relating to or derived from or having properties
     characteristic of living organisms; "organic life"; "organic
     growth"; "organic remains found in rock" [ant: {inorganic}]
   3: involving or affecting physiology or bodily organs; "an
     organic disease" [ant: {functional}]
   4: of or relating to foodstuff grown or raised without synthetic
     fertilizers or pesticides or hormones; "organic eggs";
     "organic vegetables"; "organic chicken"
   5: simple and healthful and close to nature; "an organic
     lifestyle"
   6: constitutional in the structure of something (especially your
     physical makeup) [syn: {constituent(a)}, {constitutional},
     {constitutive(a)}, {organic}]
   n 1: a fertilizer that is derived from animal or vegetable
      matter [syn: {organic}, {organic fertilizer}, {organic
      fertiliser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top