Search result for

อวิชชา

(6 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวิชชา-, *อวิชชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวิชชา[N] ignorance, See also: condition without knowledge, Example: ทิฏฐิต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพราะอวิชชา, Thai definition: ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความไม่รู้อริยสัจสี่, การปราศจากความรู้, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวิชชา(อะวิดชา) น. ความไม่รู้แจ้ง หมายถึง ไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ๔
อวิชชาความเขลา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top