ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิชา

   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิชา-, *วิชา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) (n phrase ) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
วิชากฎหมายธุรกิจ (n phrase ) Business Law
วิชาการขายเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Sales
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Reading
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน (n phrase ) Office Equipment Usage
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชา[N] subject, See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning, Example: ท่านไม่พอใจเท่าไหร่เพราะผมทำเกรดได้ไม่ดีในวิชาหลักๆ อาทิ เลข วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์, Count unit: วิชา, Thai definition: ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน
วิชาโท[N] minor, See also: minor subject, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนให้ลึกซึ้งเป็นวิชารองจากวิชาเอก
วิชาการ[ADJ] academic, See also: technical, Example: หนังสือที่พิมพ์แจกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาการ[N] academic matter, See also: technical matter, Example: ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม, Thai definition: การที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
วิชาเลข[N] arithmetic, See also: mathematics, Syn. เลข, Example: เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลข ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ในขั้นต่ำ
วิชาเอก[N] major subject, Ant. วิชาโท, วิชารอง, Example: มีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกน้อยมาก, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง เพื่อให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิชาอาคม[N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
วิชาแพทย์[N] medicine, Syn. แพทยศาสตร์, Example: เขาเลิกศึกษาวิชาแพทย์ แล้วมาศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แทน, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกันและบำบัดโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิชาน. ความรู้, ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน, เช่น วิชาภาษาไทย วิชาช่าง วิชาการฝีมือ.
วิชาการน. วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่น บทความวิชาการ สัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ.
วิชาชีพน. วิชาที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างยนต์.
วิชาธรน. พิทยาธร.
วิชานนะน. ความรู้, ความเข้าใจ.
วิชาบังคับน. รายวิชาที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตรนั้นจะต้องเรียน.
วิชาบังคับพื้นฐานน. รายวิชาพื้นฐานที่บังคับให้เรียนในหลักสูตร.
วิชาบังคับเลือกน. รายวิชาเลือกที่ทางภาควิชาบังคับให้เรียนในหลักสูตร.
วิชาพื้นฐานน. รายวิชาที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของวิชาในระดับที่สูง ๆ ขึ้นไป.
วิชาอาคมน. เวทมนตร์, คาถาอาคม, เช่น อาจารย์ถ่ายทอดวิชาอาคมให้ศิษย์, วิทยาคม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostheticsวิชากายอุปกรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeusisวิชาการรักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ therapeutics ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diagnosticsวิชาการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biomedical instrumentationวิชาการอุปกรณ์ชีวเวช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teleroboticsวิชาควบคุมหุ่นยนต์ทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cryogenicsวิชาความเย็นยวดยิ่ง, อติสีตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal professionวิชาชีพกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radiation entomologyกีฏวิทยารังสี, วิชากีฏวิทยาแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของรังสีต่อแมลง ได้แก่ การใช้รังสีเพื่อกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงผลผลิตของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไหม
(ดู radiation disinfestation, sterile insect technique, radiation induced F1-sterility ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Horticultureวิชาพืชสวน [TU Subject Heading]
Phaulkon, Constant, ca. 1648-1688วิชาเยนทร์, เจ้าพระยา, ประมาณ 2191-2231 [TU Subject Heading]
Practice of lawวิชาว่าความ [TU Subject Heading]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Anemometry วิชาการวัดลม
วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการวัดทิศทาง และความเร็วลมรวมทั้งการ วัดทิศทางในแนวยืน (vertical component) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Soil Mineralogy วิชาว่าด้วยแร่ของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Soil Genesis วิชาว่าด้วยกำเนิดของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Acupuncture Anesthesiaวิชาแทงเข็มระงับความรู้สึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite a scholar, I see.ค่อนข้างนักวิชาการที่ฉันเห็น Pinocchio (1940)
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้ The Little Prince (1974)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว Return of the Condor Heroes (1983)
And only Ouyang Feng knows the Toad Skill.และมีเพียงอาวเอี๊ยงฮงที่ใช้วิชาคางคก. Return of the Condor Heroes (1983)
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด. Return of the Condor Heroes (1983)
Quan Zhen Sect's martial arts is the leader of all martial arts in the world.วิชาของสำนักช้วนจิน ก็เป็นอันดับหนึ่ง Return of the Condor Heroes (1983)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Where in the hell did you learn to kiss ass like that?คุณไปเรียนวิชาจูบตูดเจ้านายมาจากไหน.. Mannequin (1987)
You are using Bonetti's defense against me, huh?เจ้าใช้วิชาป้องกันของโบเน็ตติ สู้กับข้าเนี่ยนะ? The Princess Bride (1987)
If we can put this into a theoretical framework, physics--ถ้าเราสามารถใส่มันเข้าไป ในโครงสร้างทางทฤษฎี, วิชาฟิสิกส์-- Akira (1988)
- What about golf? That's a sport.เปล่า แต่ผมเคยเรียน วิชานี้มาเหมือนกันนะครับ Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how   FR: sujet [m] ; matière [f] ; thèse [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m]
วิชากฎหมาย[n. exp.] (wichā kotmāi) EN: law ; jurisprudence   
วิชาการ[n.] (wichākān) EN: technique ; technology ; expertise ; academic matter ; technical matter   FR: technique [f] ; technologie [f]
วิชาการ[adj.] (wichākān) EN: technical   FR: technique
วิชาการด้านสารสนเทศ[n. exp.] (wichākān dān sārasonthēt) EN: information science   FR: technologie de l'information [f]
วิชาการบัญชี[n.] (wichākānbanchī) EN: accounting   FR: comptabilité [f]
วิชาการรบ[n. exp.] (wichākān rop) EN: strategy   
วิชากีฏวิทยา[n. exp.] (wichā kītawitthayā) EN: entomology   FR: entomologie [f]
วิชาคณิตศาสตร์[n. exp.] (wichā khanittasāt) EN: mathematics   FR: mathématiques [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustics[N] วิชาว่าด้วยเสียง
aeromedicine[N] วิชาแพทย์ทางอากาศ, See also: การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเดินทางในชั้นบรรยากาศของโลก
anesthesiology[N] วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา
bookkeeping[N] วิชาการทำบัญชี, Syn. accounts, double entry
botany[N] พฤกษศาสตร์, See also: วิชาว่าด้วยต้นไม้, Syn. phytogeography
chemistry[N] วิชาเคมี, Syn. chemical science
civics[N] วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
course[N] หลักสูตร, See also: วิชา, กระบวนวิชา, Syn. course of study, program
dietetics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด, Syn. sitology
dynamics[N] การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, See also: วิชากลศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
aeronautics(n) วิชาการบิน
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
chemistry(n) วิชาเคมี
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Discipline[ดิสซะพลิน] (n ) วิชา, สาขา, วงการ
home economics (n) วิชาการเรือน
rheology (n ) วิชาที่เกี่ยวกับของไหล[วิทยาศาสตร์] ของกึ่งเหลวกึ่งแข็งหรือหนืดๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門[せんもん, senmon] (n) วิชาเฉพาะทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (n) วิชาสถิติ
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) วิชานินจา
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology
軍事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
unterbelichtet(adj slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
wissenschaftlich(adj) ทางวิชาการ หรือ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ
Bauzeichnung(n) |die, pl. Bauzeichungen| วิชาเขียนแบบโยธาฯ, งานเขียนแบบโยธาฯ
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, See also: S. der Studiengang,
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

French-Thai: Longdo Dictionary
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
chimie(n) |f| สาขาเคมี, วิชาเคมี
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top