ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภูมิ

   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูมิ-, *ภูมิ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n phrase ) Local Wisdom
ภูมิสังคม (n ) geosocial
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (n ) intangible cultural heritage

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภูมิเศรษศาสตร์Geoeconomics
ศาลพระภูมิspirit house

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิใจ[V] be proud of, See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in, Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: บทเรียนจากอดีตสอนใจเราให้รักชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในสิ่งดีงามของชาติ, Thai definition: รู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ภูมิฐาน[V] be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ภูมิภาค[N] provincial part, Example: ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก, Count unit: ภูมิภาค
ภูมิภาค[ADJ] provincial
ภูมิภาค[N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ภูมิภาพ[N] landscape, See also: view of natural scenery, Example: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามที่สุดของประเทศจีน
ภูมิรู้[N] knowledge, See also: education, learning, Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด, Thai definition: ความมากน้อยแห่งความรู้
ภูมิแพ้[N] allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
ภูมิหลัง[N] background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิ ๑, ภูมิ-(พูม, พูมิ-, พูมมิ-) น. แผ่นดิน, ที่ดิน.
ภูมิ(พูม) น. พื้น, ชั้น, พื้นเพ
ภูมิความรู้ เช่น อวดภูมิ อมภูมิ.
ภูมิ(พูม) ว. สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย, เช่น วางภูมิ.
ภูมิคุ้มกัน(พูม-) น. สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย, ภูมิต้านทาน ก็เรียก.
ภูมิฐาน(พูมถาน) ว. สง่าผ่าเผย, โก้หรู, เช่น แต่งตัวภูมิฐาน.
ภูมิธร, ภูมินทร์, ภูมินาถ, ภูมิบดีน. พระเจ้าแผ่นดิน.
ภูมิธรรมน. พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม.
ภูมินทร์ดู ภูมิ ๑, ภูมิ-.
ภูมิบริมาณ(พูมิ-) น. มาตราเนื้อที่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, activeภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific immunityภูมิคุ้มกันจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, specificภูมิคุ้มกันจำเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual immunityภูมิคุ้มกันตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, residualภูมิคุ้มกันตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, naturalภูมิคุ้มกันธรรมชาติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural immunityภูมิคุ้มกันธรรมชาติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbial ecologyภูมินิเวศน์จุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellular immunityภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immunodeficencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural geographyภูมิศาสตร์การเกษตร [TU Subject Heading]
Amazon River Regionภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Antarctica ; Antarctic regionsภูมิภาคแอนตาร์กติก [TU Subject Heading]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย The Great Dictator (1940)
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี The Great Dictator (1940)
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ Pinocchio (1940)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
- I'll tell you the sort of man I am. I am patient.ฉันป่วย ในสมรภูมิรบที่สอง How I Won the War (1967)
- Spool, no.สปูล ไม่มี มีความภาคภูมิใจบาง หนุ่ม How I Won the War (1967)
- I'm not proud of it.ฉันไม่ได้ภาคภูมิใจของมัน นั่ง ลงลูกชาย How I Won the War (1967)
Head up, Gripweed.มุ่งหน้าขึ้น กริปวีด ภูมิใจ. How I Won the War (1967)
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิ[n.] (phūm) EN: earth ; land ; place ; ground ; soil ; surface   FR: pays [m] ; terre [m] ; sol [m] ; domaine [m]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade   FR: classe [f]
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ภูมิทัศน์[n.] (phūmithat) EN: landscape ; landscaping ; visual aspect   
ภูมิทัศน์เมือง[n. exp.] (phūmithat meūang) EN: townscape   
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning   FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā chāobān) EN: folk wisdom   FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น[n. exp.] (phūmpanyā thøngthin) EN: intelligence of locality   
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā pheūnbān) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge   FR: sagesse populaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
primary(adj) ปฐมภูมิ
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
geography(n) ภูมิศาสตร์
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atmosphere[N] ภูมิอากาศ, See also: สภาวะอากาศ, Syn. climate
background[N] ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing
country[N] ภูมิลำเนา, See also: ถิ่นที่อยู่, Syn. homeland, native
economic geography[N] ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
hold one's head high[IDM] ภูมิใจ
geography[N] ภูมิศาสตร์, Syn. geology, earth science
geophysics[N] ธรณีฟิสิกส์, See also: ภูมิศาสตร์กายภาพ, วิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยพื้นดินและโลก
geopolitics[N] ภูมิศาสตร์การเมือง, See also: ภูมิรัฐศาสตร์
ground[N] พื้นหลัง, See also: ภูมิหลัง, Syn. background
historical geography[N] ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)

English-Thai: Nontri Dictionary
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
climate(n) อากาศ,ภูมิอากาศ
climatic(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับภูมิอากาศ
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
geosocial (n ) ภูมิสังคม หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
nationatory[แนเชอะนะเทอะริ] (n ) ภูมิการ
nativity[เเนทิวิดิ] (n ) ภูมิภาวะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
地理[ちり, chiri] (n) ภูมิศาสตร์
地理学[ちりがく, chirigaku] (n) ภูมิศาสตร์
関東[かんとう, kantou] (n) ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจังหวัดโตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ ไซตะมะ อิบะระงิ โตะจิงิ และกุมมะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誇る[ほこる, hokoru] Thai: ภูมิใจ English: to be proud of
地方[ちほう, chihou] Thai: ภูมิภาค

German-Thai: Longdo Dictionary
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,
Raum(n) |der, pl. Räume| (คณิต.) ปริภูมิ
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).

French-Thai: Longdo Dictionary
allergie(n) |f| โรคภูมิแพ้
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top