ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

science

S AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -science-, *science*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
science(n) วิทยาศาสตร์, See also: ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง, Syn. discipline, body of knowledge, branch of knowledge
science(n) การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, See also: ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์, Syn. art, skill, technique
science fiction(n) นวนิยายวิทยาศาสตร์, Syn. scifi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
science(ไซ'เอินซฺ) n. วิทยาศาสตร์
science fictionn. นวนิยายวิทยาศาสตร์
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ, สติสัมปชัญญะ, หิริโอตตัปปะ, ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous, conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S., MSc., S.M., Sc.M.)
omniscience(ออมนิส'เซินซ) n. การรอบรู้ทุกอย่าง, การรอบรู้, สัพพัญญ, พระผู้เป็นเจ้า
political sciencen. รัฐศาสตร์., See also: political scientist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
science(n) วิทยาศาสตร์, ศาสตร์
conscience(n) สติ, สติสัมปชัญญะ, ความรู้สึกผิดชอบ, คุณธรรม
omniscience(n) การตรัสรู้, การรู้แจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
science fictionบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
science, administrativeบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, behavioralพฤติกรรมศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, biologicalวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, dentalทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, healthวิทยาศาสตร์สุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, managementวิทยาการจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, medicalวิทยาศาสตร์การแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, nursingพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, nutritionalวิทยาศาสตร์โภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scienceวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
scienceวิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต มีทฤษฎีและกฏเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทฤษฎีและกฎต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ด้วยการทดลอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Science and civilizationวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Science and stateวิทยาศาสตร์กับรัฐ [TU Subject Heading]
Science and Technology Knowledge Servicesศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science campค่ายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science campsค่ายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Science communicationการสื่อสารวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
In the name of science I demand that ring.ในนามของวิทยาศาสตร์ ฉันเรียกร้อง แหวนนั้น มันคือของคุณ มันคือของคุณ Help! (1965)
That's what comes of teaching science by TV.การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย โทรทัศน์ คุณจะขอบคุณฉันในท้ายที่สุด Help! (1965)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Nothing can be heard. Science says so.ไม่มีอะไรจะได้ยิน วิทยาศาสตร์พูดเช่นนั้น Idemo dalje (1982)
Science demands it.เรียกร้องวิทยาศาสตร์มัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Guys, gotta help me with my science home work;(คราวนี้จะเป็นใครกัน) (มีฮันคยองคนเดียวที่ออกกระดาษ) Full House (1987)
Guys, If I fail this science project, I won't get out of the 6th gradeพี่อีทึก นี่คือพี่อีทึก โอ้.. อีทึกอปป้า (พี่อีทึก) Full House (1987)
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ? Full House (1987)
Well, now that my science project is done I can watch you hula-hoop. Forget it!(ประดับไว้เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน) Full House (1987)
And he desires to learn martial science too.และเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์การต่อสู้เกินไป Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scienceAdvance in science is continuous.
scienceAdvances in science don't always benefit humanity.
scienceAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
scienceAs science makes progress, old ways give place to new.
scienceAstronomy is by no means a new science.
scienceAstronomy is the science of heavenly bodies.
scienceAstronomy is the science of the universe.
scienceBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
scienceBooks must follow sciences, and not sciences books.
scienceBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
scienceChris is in a risky situation in science class.
scienceComputer science has made rapid progress in our country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสตร์(n) science
วิทยาศาสตร์(n) science, Example: ในเมืองไทยยังมีความคิดปะปนกันในเรื่องไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์, Thai Definition: ความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติ แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
วิทยาศาสตร์(n) science, Syn. วิชาวิทยาศาสตร์, Example: การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยอาศัยหลักวิชาวิทยาศาสตร์ จะเป็นไปล่าช้ากว่าสาขาวิชาอื่นๆ, Thai Definition: วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
ศาสตร์(n) science, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรศึกษา และวิจัยกันต่อไป, Count Unit: แขนง, Thai Definition: ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคำอื่น เช่น วิทยาศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)
อายุรเวท(n) medical science, See also: science of healing/medicine, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา, Notes: (สันสกฤต)
ภรตศาสตร์(n) science of dancing and singing, Example: ในประเทศอินเดียมีสอนภรตศาสตร์ให้กับประชาชน, Thai Definition: วิชาฟ้อนรำทำเพลง
อายุรศาสตร์(n) science of medicine, See also: medicine, Example: หลังจากจบแพทย์แล้ว เขาได้เลือกศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ พร้อมกับเป็นอาจารย์ควบคู่กันไป, Thai Definition: วิชาการรักษาโรคทางยา
รัฐประศาสนศาสตร์(n) political and administrative science, See also: science of administration, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการบริหารและการปกครองประเทศเพื่อให้สัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
กิมิวิทยา(n) helminthology, See also: science of worm, Example: หลายคนอาจจะไม่รู้จักกิมิวิทยา, Thai Definition: วิชาว่าด้วยหนอน
คนธรรพศาสตร์(n) musical science, See also: science of music and singing, Thai Definition: วิชาดนตรีและขับร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[ānājak witthayāsāt] (n, exp) EN: domain of science ; field of science  FR: domaine de la science [ m ]
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ] ; pathologie [ f ] ; thérapeutique [ f ]
อายุรเวท[āyurawēt] (n) EN: medical science ; science of healing  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ]
บริหารศาสตร์[børihānsāt] (n, exp) EN: administrative science  FR: sciences administratives [ fpl ]
ได้สติ[dāisati] (v) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive  FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[feūn] (v) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate  FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
จิต[jit] (n) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts  FR: âme [ f ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; conscience [ f ] ; mental [ m ]
จิตสำนึก[jitsamneuk] (n) EN: conscious mind ; conscious ; conscience  FR: conscient [ m ]
การแสดงวิทยาศาสตร์[kān sadaēng witthayāsāt] (n, exp) EN: science show  FR: exposition scientifique [ f ]
การวิจัยทางสังคมศาสตร์[kān wijai thāng sangkhomsāt] (n, exp) EN: social science research

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCIENCE S AY1 AH0 N S
SCIENCES S AY1 AH0 N S AH0 Z
SCIENCES S AY1 AH0 N S IH0 Z
SCIENCE'S S AY1 AH0 N S IH0 Z
SCIENCES' S AY1 AH0 N S IH0 Z
SCIENCE-FICTION S AY1 AH0 N S F IH2 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
science (n) sˈaɪəns (s ai1 @ n s)
sciences (n) sˈaɪənsɪz (s ai1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ,  ] science and technology #681 [Add to Longdo]
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] science; scientific knowledge; scientific #737 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ,     /    ] science and technology #4,805 [Add to Longdo]
科教[kē jiào, ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ,  ] science education; popular science #11,910 [Add to Longdo]
科幻[kē huàn, ㄎㄜ ㄏㄨㄢˋ,  ] science fiction #16,936 [Add to Longdo]
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ,  ] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科) #17,929 [Add to Longdo]
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ,   ] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科) #38,870 [Add to Longdo]
科教片[kē jiào piān, ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ ㄆㄧㄢ,   ] science education film; popular science movie #75,645 [Add to Longdo]
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ,           /          ] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化). [Add to Longdo]
科学编辑[kē xué biān jí, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ,     /    ] science editor (of a publication) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
科学[かがく, kagaku] TH: วิทยาศาสตร์  EN: science

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachinformationszentrum { n }science information center [Add to Longdo]
Geschichtswissenschaft { f }science of history [Add to Longdo]
Wissenschaft { f }; Naturwissenschaft { f } | Wissenschaften { pl } | angewandte Wissenschaftenscience | sciences | applied sciences [Add to Longdo]
Wissenschaftsrat { m }science council [Add to Longdo]
Wissensgebiet { n }science field [Add to Longdo]
Zeitungswissenschaft { f } | Zeitungswissenschaften { pl }science of journalism | sciences of journalism [Add to Longdo]
Zukunftsroman { m }science fiction novel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学[かがく, kagaku] (n) science; (P) #541 [Add to Longdo]
医学[いがく, igaku] (n) medical science; medicine; (P) #1,963 [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P) #2,321 [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) #2,972 [Add to Longdo]
文部[もんぶ, monbu] (n) (abbr) (See 文部科学省) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; (P) #4,741 [Add to Longdo]
工学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) department (or school) of technology, engineering or science; (P) #6,194 [Add to Longdo]
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) #6,310 [Add to Longdo]
サイエンス[saiensu] (n) science; (P) #6,860 [Add to Longdo]
学芸[がくげい, gakugei] (n) arts and sciences; liberal arts; (P) #7,196 [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] (n) (abbr) (See 文部科学省) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; (P) #8,427 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science [Add to Longdo]
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science [Add to Longdo]
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]
史料館学[しりょうかんがく, shiryoukangaku] archive science [Add to Longdo]
情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] computer science, information science [Add to Longdo]
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science [Add to Longdo]
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] library science [Add to Longdo]
文書館学[もんじょかんがく, monjokangaku] archive science [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Science \Sci"ence\, n. [F., fr. L. scientia, fr. sciens, -entis,
   p. pr. of scire to know. Cf. {Conscience}, {Conscious},
   {Nice}.]
   1. Knowledge; knowledge of principles and causes; ascertained
    truth of facts.
    [1913 Webster]
 
       If we conceive God's sight or science, before the
       creation, to be extended to all and every part of
       the world, seeing everything as it is, . . . his
       science or sight from all eternity lays no necessity
       on anything to come to pass.     --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       Shakespeare's deep and accurate science in mental
       philosophy.              --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Accumulated and established knowledge, which has been
    systematized and formulated with reference to the
    discovery of general truths or the operation of general
    laws; knowledge classified and made available in work,
    life, or the search for truth; comprehensive, profound, or
    philosophical knowledge.
    [1913 Webster]
 
       All this new science that men lere [teach].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Science is . . . a complement of cognitions, having,
       in point of form, the character of logical
       perfection, and in point of matter, the character of
       real truth.              --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially, such knowledge when it relates to the physical
    world and its phenomena, the nature, constitution, and
    forces of matter, the qualities and functions of living
    tissues, etc.; -- called also {natural science}, and
    {physical science}.
    [1913 Webster]
 
       Voltaire hardly left a single corner of the field
       entirely unexplored in science, poetry, history,
       philosophy.              --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
   4. Any branch or department of systematized knowledge
    considered as a distinct field of investigation or object
    of study; as, the science of astronomy, of chemistry, or
    of mind.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancients reckoned seven sciences, namely, grammar,
      rhetoric, logic, arithmetic, music, geometry, and
      astronomy; -- the first three being included in the
      Trivium, the remaining four in the Quadrivium.
      [1913 Webster]
 
         Good sense, which only is the gift of Heaven,
         And though no science, fairly worth the seven.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
   5. Art, skill, or expertness, regarded as the result of
    knowledge of laws and principles.
    [1913 Webster]
 
       His science, coolness, and great strength. --G. A.
                          Lawrence.
    [1913 Webster]
 
   Note: Science is applied or pure. Applied science is a
      knowledge of facts, events, or phenomena, as explained,
      accounted for, or produced, by means of powers, causes,
      or laws. Pure science is the knowledge of these powers,
      causes, or laws, considered apart, or as pure from all
      applications. Both these terms have a similar and
      special signification when applied to the science of
      quantity; as, the applied and pure mathematics. Exact
      science is knowledge so systematized that prediction
      and verification, by measurement, experiment,
      observation, etc., are possible. The mathematical and
      physical sciences are called the exact sciences.
      [1913 Webster]
 
   {Comparative sciences}, {Inductive sciences}. See under
    {Comparative}, and {Inductive}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Literature; art; knowledge.
 
   Usage: {Science}, {Literature}, {Art}. Science is literally
      knowledge, but more usually denotes a systematic and
      orderly arrangement of knowledge. In a more
      distinctive sense, science embraces those branches of
      knowledge of which the subject-matter is either
      ultimate principles, or facts as explained by
      principles or laws thus arranged in natural order. The
      term literature sometimes denotes all compositions not
      embraced under science, but usually confined to the
      belles-lettres. [See {Literature}.] Art is that which
      depends on practice and skill in performance. "In
      science, scimus ut sciamus; in art, scimus ut
      producamus. And, therefore, science and art may be
      said to be investigations of truth; but one, science,
      inquires for the sake of knowledge; the other, art,
      for the sake of production; and hence science is more
      concerned with the higher truths, art with the lower;
      and science never is engaged, as art is, in productive
      application. And the most perfect state of science,
      therefore, will be the most high and accurate inquiry;
      the perfection of art will be the most apt and
      efficient system of rules; art always throwing itself
      into the form of rules." --Karslake.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Science \Sci"ence\, v. t.
   To cause to become versed in science; to make skilled; to
   instruct. [R.] --Francis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 science
   n 1: a particular branch of scientific knowledge; "the science
      of genetics" [syn: {science}, {scientific discipline}]
   2: ability to produce solutions in some problem domain; "the
     skill of a well-trained boxer"; "the sweet science of
     pugilism" [syn: {skill}, {science}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 science /sjɑ̃s/ 
  science

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top