Search result for

การเรียนรู้

(41 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเรียนรู้-, *การเรียนรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเรียนรู้[N] learning, See also: acquisition of knowledge, Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน, Example: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง, Thai definition: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learning organizationการเรียนรู้องค์การ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Learning organizationการเรียนรู้องค์การ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Learning การเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Personal Masteryการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ [การจัดการความรู้]
Team Learningการเรียนรู้เป็นทีม [การจัดการความรู้]
interactive learningการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง, การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนตามความต้องการของตนเอง ตรงข้ามกับการสอนในชั้นเรียนซึ่งมักจะเป็นการสื่อสารข้างเดียว [Assistive Technology]
Acquisitionการเรียนรู้ [TU Subject Heading]
Adult learningการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Concept learningการเรียนรู้ด้านมโนภาพ [TU Subject Heading]
Machine learningการเรียนรู้ของเครื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh.. by learning their language.เออ.. โดยการเรียนรู้ภาษาของพวกเขา Passengers (2008)
It is the study of what?มันคือการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร Pilot (2008)
You have to step up to compete. It's educational.เธอต้องพยายามให้ได้ มันเป็นการเรียนรู้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
All we have to do is learn to cultivate the sun.สิ่งที่เราต้องทำคือ การเรียนรู้ที่จะสร้างผลผลิตจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
I have to continue this study.ฉันต้องทำการเรียนรู้ต่อ. The Fourth Kind (2009)
All right, I will admit to a bit of a learning curve.ก็ได้ ฉันจะยอมรับ การเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ Breakage (2009)
Getting to know each other better. (clink)สำหรับการเรียนรู้ในการรู้จักกัน The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm still adjusting to a learning curve.ฉันกำลังปรับตัวในช่วงของการเรียนรู้ You've Got Yale! (2009)
To some, they were saviors. - They healed me.ทำงานที่ศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี V (2009)
Dad, I want to learn how to fight.พ่อหนูต้องการเรียนรู้วิธีการต่อสู้ Dogtooth (2009)
His parents, who believed from the bottom of their hearts that he was innocent after learning that he admitted to the crime, committed suicide.พ่อแม่ของเขา,ผู้ที่เชื่อมาตลอดว่า ลูกชายของตนบริสุทธิ์... ...หลังจากการเรียนรู้ว่าที่เขายอมรับสารภาพผิด, ยอมรับว่าฆ่าคน Episode #1.8 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียนรู้ [n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge   FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
การเรียนรู้เชิงรุก[n. exp.] (kān rīenrū choēng ruk) EN: active learning   

English-Thai: Longdo Dictionary
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learning[N] การเรียนรู้, See also: การศึกษา, การรับรู้, Syn. study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
lispลิสพ์ย่อมาจาก List Programming เป็นชื่อภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่ง ภาษานี้เกิดขึ้นในราว ๆ ต้น ค.ศ.1960 ที่ MIT เพื่องานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) โปรแกรมที่ใช้ภาษานี้ก็มีประเภทโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language) และการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: Nontri Dictionary
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top