ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้มาก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้มาก-, *รู้มาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้มาก[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้มากก. เอาเปรียบ.
รู้มากยากนานก. รู้มากเกินไปจนทำให้ยุ่งยากใจ, มักพูดเข้าคู่กับ รู้น้อยพลอยรำคาญ เป็น รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรำคาญ.
แก่วัดรู้มาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only know as much as you do.ฉันเพียงรู้มากที่สุดเท่าที่คุณทำ 12 Angry Men (1957)
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But with the censorship here they know more in England than we do.แต่จนท.ที่นี่ปิดข่าว พวกที่อังกฤษยังรู้มากกว่าพวกเราอีก Gandhi (1982)
Master, I didn't expect that she would have this trick.อาจารย์ ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่านางทำอย่างนี้ได้ด้วย. Return of the Condor Heroes (1983)
"The other hunters have no knowledge of them. ""นักล่าประเภทอื่น ไม่มีใครรู้มากพอ" Vampire Hunter D (1985)
There are a lot of things about me that aren't what you thought.มีอะไรหลายอย่างในตัวหนู ที่พ่อยังไม่เคยรู้มาก่อน Dirty Dancing (1987)
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน The Princess Bride (1987)
I never knew I had powers like this!ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันมีพลังแบบนี้! Akira (1988)
More than you think.ฉันรู้มากกว่าที่นายคิดว่าฉันรู้ Field of Dreams (1989)
I'll bet you didn't know that.พนันได้ว่า คุณไม่เคยรู้มาก่อน Field of Dreams (1989)
No, I didn't.ผมไม่เคยรู้มาก่อน Field of Dreams (1989)
I didn't really know till just now, but I think it's to ask you if you could do anything you wanted, if you could have a wish ...ผมไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งตอนนี้ แต่ผมอยากถามคุณว่า... ถ้าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ ตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณสามารถอธิษฐานได้ Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
know better[PHRV] รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ, See also: รู้จักดีขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindspot(ไบล'สพอท) n. จุดบอด,จุดบอดบนเรตินา,เรื่องที่ไม่รู้มาก่อน
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.
pundit(พัน'ดิท) n. บัณฑิต,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีความรู้มาก., See also: punditic adj. punditically adv., Syn. expert,sage,prophet
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top