Search result for

ผู้รู้

(44 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รู้-, *ผู้รู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้[N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ผู้รู้เห็น[N] witness, See also: testifier, corroborator, Syn. ผู้เห็น, พยาน, Example: เหตุการณ์การโจรกรรมร้านทองเมื่อวานนี้มีผู้รู้เห็นหลายคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมรับรู้เหตุการณ์
ผู้รู้แจ้ง[N] enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รู้น. ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น เรื่องนี้ต้องให้ผู้รู้เป็นคนชี้แจง.
ขวัญผู้รู้พิธีทำขวัญ เรียกว่า หมอขวัญ
ศิกษก, ศิกษกะผู้รู้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knowerผู้รู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/He ordered General Ming, his oldest friend /and trusted ally, to find her.ฮ่องเต้ทรงบรรชาให้แม่ทัพหมิง ผู้เป็นสหายและทหารผู้รู้ใจไปตามหานาง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I think that's probably what the mannequin's for.ผู้รู้ว่า หุ่นจำลองพวกนี้เอาไว้ทำอะไร Bloodline (2009)
But i have a friend in cyberspace Who'll know just what to do.ผู้รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง Carrnal Knowledge (2009)
You know,my old friend,j.R., is a big mugwump at n.Y.U.,เธอรู้ไหมเพื่อนเก่าของฉัน J.R เป็นผู้รู้ใน N.Y.U Seder Anything (2009)
I am no expert at raising children.ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้เรื่องเลี้ยงเด็กนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Well,if you're subbing for Travers,I'm hoping you're some kind of chemistry guru.ถ้าคุณมาแทนทราเวอร์ส ผมหวังให้คุณเป็นผู้รู้ทางเคมี Bolt Action (2009)
And i appreciate all that you've done for me.และผู้รู้จักซาบซึ้งในเรื่องทั้งหมด ที่คุณทำให้กับผม Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You of all people should know, cadet Kirk, a captain cannot cheat death.คุณควรเป็นผู้รู้ซึ้งดีนักเรียนเคิร์ก กัปตันโกงความตายไม่ได้ Star Trek (2009)
I know exactly what I'd "grab."ผู้รู้เลยว่าอะไรที่ต้องหยิบ Leap Year (2010)
But there are a few enlightened young menแต่ ก็มีผู้ชายบางคน ที่เป็นผู้รู้ Sabotage (2010)
Jazz Gunn is your average and I do mean, "average," self-help guru.แจ๊ซซ กันน์เป็นคนโดยทั่วไป และผมหมายความ"โดยทั่วไป" คือ ผู้รู้ด้วยตัวเอง The Predator in the Pool (2010)
How did the FBI generate this sketch if there were no eyewitnesses?เอฟบีไอร่างภาพนี้ได้ยังไง ถ้าไม่มีพยานผู้รู้เห็น The Internet Is Forever (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   
ผู้รู้เห็น[n. exp.] (phūrū hen) EN: witness ; testifier ; corroborator   
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phūrū hen hētkān) EN: witness ; observer   
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phūrū jaēng) EN: enlightened person   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diviner[N] ผู้รู้แจ้ง, See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
enlightened person[N] ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง
feeler[N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
philosopher[N] ผู้รู้หลักธรรม, See also: ผู้ปลงตก
polyglot[N] ผู้รู้หลายภาษา
prophet[N] ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า, See also: ผู้ทำนาย, Syn. seer, sorcerer, forecaster
sciolist[N] ผู้รู้ผิวเผิน
witness[N] พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
polyglot(พอล'ลิกลอท) adj.,n. (รู้) หลายภาษา,ผู้รู้หลายภาษา, See also: polyglottism n. polyglotism n., Syn. multilingual
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor

English-Thai: Nontri Dictionary
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whisperer (n ) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top