Search result for

ผู้รู้

(32 entries)
(0.0868 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รู้-, *ผู้รู้*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้    [N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ผู้รู้เห็น    [N] witness, See also: testifier, corroborator, Syn. ผู้เห็น, พยาน, Example: เหตุการณ์การโจรกรรมร้านทองเมื่อวานนี้มีผู้รู้เห็นหลายคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมรับรู้เหตุการณ์
ผู้รู้แจ้ง    [N] enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์    [N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รู้น. ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น เรื่องนี้ต้องให้ผู้รู้เป็นคนชี้แจง.
ขวัญผู้รู้พิธีทำขวัญ เรียกว่า หมอขวัญ
ศิกษก, ศิกษกะผู้รู้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knowerผู้รู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   
ผู้รู้เห็น[n. exp.] (phūrū hen) EN: witness ; testifier ; corroborator   
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phūrū hen hētkān) EN: witness ; observer   
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phūrū jaēng) EN: enlightened person   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whisperer (n ) ผู้รู้ใจสัตว์ เช่น horse whisperer หรือ dog whisperer A trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the animal based on modern equine psychology.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diviner    [N] ผู้รู้แจ้ง, See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
enlightened person    [N] ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง
feeler    [N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
philosopher    [N] ผู้รู้หลักธรรม, See also: ผู้ปลงตก
polyglot    [N] ผู้รู้หลายภาษา
prophet    [N] ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า, See also: ผู้ทำนาย, Syn. seer, sorcerer, forecaster
sciolist    [N] ผู้รู้ผิวเผิน
witness    [N] พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
polyglot(พอล'ลิกลอท) adj.,n. (รู้) หลายภาษา,ผู้รู้หลายภาษา, See also: polyglottism n. polyglotism n., Syn. multilingual
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor

English-Thai: Nontri Dictionary
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ

Are you satisfied with the result?

Go to Top