Search result for

into

(151 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -into-, *into*
Possible hiragana form: いんと
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
into[PREP] กลายเป็น
into[PREP] เกี่ยวกับ
into[PREP] เข้าไปใน
into[PREP] ตรงไปยัง, See also: ตรงไปที่
intone[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice
intone[VI] พูดหรือท่องแบบการขับร้อง, Syn. chant
intonate[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intonate[VT] สวดมนต์, Syn. chant
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
into(อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง
intolerable(อินทอล'เลอระเบิล) adj. เหลือที่จะทนได้,สุดที่จะทนได้,เกินไป,มากเกินไป., See also: intolerability n. intolerably adv., Syn. unendurable
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
intown(อิน'เทาน์) adj. ในตัวเมือง,ใจกลางเมือง,ในเมือง
intoxicant(อินทอค'ซะเคินทฺ) adj. ซึ่งทำให้มึนเมา,เกี่ยวกับของมึนเมา. n. ของมึนเมา (เหล้า,ยาบางชนิด), Syn. intoxicating
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness

English-Thai: Nontri Dictionary
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
intone(vt) ออกเสียงสูงต่ำ,สวดมนตร์
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
mackintosh(n) เสื้อฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intoleranceความไม่ทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxation; poisoning; toxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxication ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxicationความมึนเมา [ดู enbriety] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, habitualการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, water๑. ภาวะน้ำเป็นพิษ๒. ภาวะเมาน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]
Intorsionตาหมุนเข้าใน [การแพทย์]
Intortionหมุนลูกตาไปทางจมูก [การแพทย์]
Intortusอินทอร์ตัส (in) [อุตุนิยมวิทยา]
Intoxicationสารที่เป็นพิษ, ภาวะเป็นพิษ, สภาวะเป็นพิษ, การแพ้พิษ, สารพิษก่อพิษ, การเป็นพิษ, เกิดจากพิษ [การแพทย์]
Intoxication, Acuteภาวะพิษปัจจุบัน, การแพ้พิษอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Intoxication, Chronicพิษเรื้อรัง, การแพ้พิษเรื้อรัง [การแพทย์]
Intoxication, Episodicเป็นพิษเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Intoxication, Pathologicalโรคแพ้พิษสุรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
About how she's going to get into yale gets her really--เรื่องเธอจะสอบเข้า Yale ยังไง New Haven Can Wait (2008)
No, she was really into me, and next thing I know,ไม่.. คือเธอคือคนที่ใช่สำหรับฉัน และที่ฉันรู้ตอนนี้คือ New Haven Can Wait (2008)
Into the scandalous lives ofที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน Chuck in Real Life (2008)
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้ Chuck in Real Life (2008)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
But I saw the notice. Wait, so you--so you broke into my home?แต่ฉันเห็นว่า เดี๋ยวนะ นายงัดเข้าบ้านฉันหรอ? Chuck in Real Life (2008)
There wasn't really much to break into.ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อเข้าไปหน่ะ Chuck in Real Life (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
into10 people were packed into the small room.
into2. Cut the radishes into long sticks.
intoA balloon ascending into the sky.
intoA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
intoA big rock stuck out from the bank into the river.
intoA bird flew into the tree.
intoAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
intoA burglar broke into his house.
intoA burglar broke into my house while I was away on a trip.
intoA burglar broke into the bank last night.
intoA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
intoA burglar broke into the house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหล้าเมายา[ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
กระแสเสียง[N] tone, See also: intonation, sound, Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง, Example: ไทยเราใช้คำยกย่องคนร้องที่มีกระแสเสียงสูงไพเราะว่า มีแก้วเสียง
ความมัวเมา[N] intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม
ความเมา[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย
เหลือทน[ADV] intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
แหล่[V] intone (Mahajataka stories, prayer), Syn. เทศน์, Example: แม่ไปดูเขาแหล่ ประกวดที่หน้าวัด, Thai definition: เทศน์หรือร้องทำนองเทศน์มหาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau

CMU English Pronouncing Dictionary
INTO    IH2 N T UW1
INTO    IH1 N T UW0
INTO    IH2 N T AH0
INTONE    IH2 N T OW1 N
INTONED    IH2 N T OW1 N D
INTONES    IH2 N T OW1 N Z
INTONING    IH2 N T OW1 N IH0 NG
INTOURIST    IH2 N T UH1 R AH0 S T
INTOLERANT    IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N T
INTONATION    IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
into    (in) (i1 n t @)
intone    (v) (i1 n t ou1 n)
intoned    (v) (i1 n t ou1 n d)
intones    (v) (i1 n t ou1 n z)
intoning    (v) (i1 n t ou1 n i ng)
intolerant    (j) (i1 n t o1 l @ r @ n t)
intonation    (n) (i2 n t @ n ei1 sh @ n)
intoxicant    (n) (i1 n t o1 k s i k @ n t)
intoxicate    (v) (i1 n t o1 k s i k ei t)
intolerable    (j) (i1 n t o1 l @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intoleranz {f}; Unduldsamkeit {f}intolerance [Add to Longdo]
Intonation {f}intonation [Add to Longdo]
ineinanderinto one another [Add to Longdo]
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
intolerant {adv}intolerantly [Add to Longdo]
noch dazu; obendreininto the bargain [Add to Longdo]
Intoxikation {f}; Vergiftung {f} [med.]intoxication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お宮[おみや, omiya] (n) Shinto shrine [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使醉[shǐ zuì, ㄕˇ ㄗㄨㄟˋ, 使] intoxicate [Add to Longdo]
春风深醉的晚上[Chūn fēng shēn zuì de wǎn shang, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄕㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, / ] Intoxicating spring nights, novel by Yu Dafu 郁達夫|郁达夫 [Add to Longdo]
无法忍受[wú fǎ rěn shòu, ˊ ㄈㄚˇ ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, / ] intolerable [Add to Longdo]
发声法[fā shēng fǎ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, / ] intonation [Add to Longdo]
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, ] intolerable; unacceptable [Add to Longdo]
语调[yǔ diào, ㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] intonation [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] intoxicated [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] intoxicated [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] intoxicated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抑揚[よくよう, yokuyou] Intonation, Akzent [Add to Longdo]
隠匿[いんとく, intoku] verbergen, verstecken [Add to Longdo]
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] versteckte_Gueter [Add to Longdo]
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] Hehler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Into \In"to\, prep. [In + to.]
   To the inside of; within. It is used in a variety of
   applications.
   [1913 Webster]
 
   1. Expressing entrance, or a passing from the outside of a
    thing to its interior parts; -- following verbs expressing
    motion; as, come into the house; go into the church; one
    stream falls or runs into another; water enters into the
    fine vessels of plants.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing penetration beyond the outside or surface, or
    access to the inside, or contents; as, to look into a
    letter or book; to look into an apartment.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating insertion; as, to infuse more spirit or
    animation into a composition.
    [1913 Webster]
 
   4. Denoting inclusion; as, put these ideas into other words.
    [1913 Webster]
 
   5. Indicating the passing of a thing from one form,
    condition, or state to another; as, compound substances
    may be resolved into others which are more simple; ice is
    convertible into water, and water into vapor; men are more
    easily drawn than forced into compliance; we may reduce
    many distinct substances into one mass; men are led by
    evidence into belief of truth, and are often enticed into
    the commission of crimes; she burst into tears; children
    are sometimes frightened into fits; all persons are liable
    to be seduced into error and folly.
    [1913 Webster]
 
   Note: Compare {In}.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top