ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modulation

M AA2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modulation-, *modulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modulation[N] การปรับเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment

English-Thai: Nontri Dictionary
modulation(n) การเปลี่ยนเสียง,การปรับ,การลดหย่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
modulationการกล้ำ, กระบวนการผสมคลื่นสัญญาณต่าง ๆ กับคลื่นพาหะและคลื่นพาหะจะพาคลื่นสัญญาณให้เคลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modulationการปรับสภาพ [การแพทย์]
Modulation (Electronics)การมอดูเลต (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Modulation theoryทฤษฎีโมดูเลชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start with a C-major chord, then a modulation to G.เริ่มจากคอร์ด C แล้วมาที่ G August Rush (2007)
Shields are at maximum, modulation is limited within target range.กำลังปรับขอบเขตของเป้าหมาย Gauntlet (2011)
They're using a type of audio modulation here, like a feedback loop.พวกเขาใช้ชนิดเครื่องที่สามารถปรับคลื่นเสียงได้ตรงนี้ เหมือนกับห่วงรับสัณญาณ Fog of War (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODULATION    M AA2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modulation    (n) mˌɒdjulˈɛɪʃən (m o2 d y u l ei1 sh @ n)
modulations    (n) mˌɒdjulˈɛɪʃənz (m o2 d y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water), #89,927 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modulation {f}modulation [Add to Longdo]
Modulationsanalyse {f}modulation analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
すだれコリメーター[, sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
パルス幅変調[パルスはばへんちょう, parusu habahenchou] (n) pulse width modulation [Add to Longdo]
パルス変調[パルスへんちょう, parusu henchou] (n) pulse modulation; PM [Add to Longdo]
モジュレーション[, mojure-shon] (n) modulation [Add to Longdo]
モデュレーション[, modeyure-shon] (n) modulation [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調[いそうへんちょう, isouhenchou] Phase Modulation, PM [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調方式[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] Frequency Modulation, FM [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
周波数変調方式[しゅうはすうへんちょうほうしき, shuuhasuuhenchouhoushiki] Frequency Modulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modulation \Mod`u*la"tion\, n. [L. modulatio: cf. F.
   modulation.]
   1. The act of modulating, or the state of being modulated;
    as, the modulation of the voice.
    [1913 Webster]
 
   2. Sound modulated; melody. [R.] --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A change of key, whether transient, or until the
    music becomes established in the new key; a shifting of
    the tonality of a piece, so that the harmonies all center
    upon a new keynote or tonic; the art of transition out of
    the original key into one nearly related, and so on, it
    may be, by successive changes, into a key quite remote.
    There are also sudden and unprepared modulations.
    [1913 Webster]
 
   4. (Electronics) The alteration of hte amplitude, intensity,
    frequency, or phase (of the carrier wave of a radio
    signal) at intervals, so as to represent information to be
    transmitted.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modulation
   n 1: a musical passage moving from one key to another [syn:
      {transition}, {modulation}]
   2: (electronics) the transmission of a signal by using it to
     vary a carrier wave; changing the carrier's amplitude or
     frequency or phase
   3: rise and fall of the voice pitch [syn: {intonation},
     {modulation}, {pitch contour}]
   4: a manner of speaking in which the loudness or pitch or tone
     of the voice is modified [syn: {modulation}, {inflection}]
   5: the act of modifying or adjusting according to due measure
     and proportion (as with regard to artistic effect)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Modulation /moːduːlatsiːoːn/ 
  modulation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top