ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intolerant

IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intolerant-, *intolerant*
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง Public Enemies (2009)
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ Something About 1% (2003)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intolerantHe is intolerant of opposition.

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOLERANT    IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intolerant    (j) ˈɪntˈɒlərənt (i1 n t o1 l @ r @ n t)
intolerantly    (a) ˈɪntˈɒlərəntliː (i1 n t o1 l @ r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
intolerant {adv}intolerantly [Add to Longdo]
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intolerant \In*tol"er*ant\ ([i^]n*t[o^]l"[~e]r*ant), a. [L.
   intolerans, -antis: cf. F. intol['e]rant. See {In-} not, and
   {Tolerant}.]
   [1913 Webster]
   1. Not enduring; not able to endure.
    [1913 Webster]
 
       The powers of human bodies being limited and
       intolerant of excesses.        --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Not tolerating difference of opinion or sentiment,
    especially in religious matters; refusing to allow others
    the enjoyment of their opinions, rights, or worship;
    unjustly impatient of the opinion of those disagree with
    us; not tolerant; unforbearing; bigoted.
    [1913 Webster]
 
       Religion, harsh, intolerant, austere,
       Parent of manners like herself severe. --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intolerant \In*tol"er*ant\, n.
   An intolerant person; a bigot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intolerant
   adj 1: unwilling to tolerate difference of opinion [ant:
       {tolerant}]
   2: narrow-minded about cherished opinions [syn: {illiberal},
     {intolerant}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 intolerant
  intolerant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 intolerant /intoːlərant/
  intolarantly; intolerantly

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 intolerant
  intolerant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top