ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intoxicated

IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T AH0 D   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intoxicated-, *intoxicated*, intoxicat, intoxicate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intoxicated[ADJ] มึนเมา, See also: เมา, Syn. drunk, inebriated
intoxicated[ADJ] หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ), See also: มัวเมา, Syn. rapt, enthralled

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Some of these men will testify that she was so intoxicated during their time together, that she didn't remember anything about the liaison.เพราะว่าเธอไม่เคย\ พวกผู้ชายเหล่านี้บางคนจะให้การ ว่าเธอมีอาการมึนเมามาก\ ในขณะที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ว่าเธอจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว Lost My Power (2012)
"has a history of drinking" and was, in fact, so intoxicated that night that his own lawyers had to place him to rehab.มีประวัติการดื่ม และนั่นคือเรื่องจริง แล้วความขี้เหล้าเมายาคืนนั้น ก็ทำให้ทนายของเขา All In (2012)
So he was intoxicated when he got dressed.งั๊นเขาก็เมาอยู่ตอนที่แต่งตัว Closing Time (2012)
Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening.ทอม เดินเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ของเธอ เขายังคงเบิกบานเพราะคำสัญญาที่ได้รับจากเมื่อคืนวันก่อน 500 Days of Summer (2009)
Just watch your intoxicated head, please.ระวังหัวมึนๆของเธอด้วย To Love Is to Bury (2008)
Ms. Kang was intoxicated at the time.ตอนนั้นคุณคังมีอาการเมาสุราอยู่ April Snow (2005)
They have been intoxicated by his worthless pleasure... for more than half the day.พวกมันกำลังเมามาย ในพลังชีพอัน ล้นเหลือของเขา มานานกว่าครึ่งวันแล้ว Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intoxicatedThe ambitious man become intoxicated with his own success.
intoxicatedThe warmth after the chills intoxicated us.
intoxicatedThey are dancing, intoxicated with the beauty of cherry blossoms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหล้าเมายา[ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[v. exp.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated   FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOXICATED    IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T AH0 D
INTOXICATED    IH2 N T AA1 K S IH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intoxicated    (v) ˈɪntˈɒksɪkɛɪtɪd (i1 n t o1 k s i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] intoxicated, #3,644 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] intoxicated, #29,515 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] intoxicated, #65,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
酔い心地[よいごこち, yoigokochi] (n) (pleasantly) intoxicated [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P) [Add to Longdo]
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune [Add to Longdo]
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured [Add to Longdo]
陶然[とうぜん, touzen] (n,adj-t,adv-to) intoxicated (by liquor or music); entranced; enraptured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intoxicate \In*tox"i*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Intoxicated};
   p. pr. & vb. n. {Intoxicating}.]
   [1913 Webster]
   1. To poison; to drug. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To make drunk; to inebriate; to excite or to stupefy by
    strong drink or by a narcotic substance.
    [1913 Webster]
 
       With new wine inoxicated both.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to a transport of enthusiasm, frenzy, or
    madness; to elate unduly or excessively.
    [1913 Webster]
 
       Intoxicated with the sound of those very bells. --G.
                          Eliot.
    [1913 Webster]
 
       They are not intoxicated by military success.
                          --Jowett
                          (Thuc.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intoxicated
   adj 1: stupefied or excited by a chemical substance (especially
       alcohol); "a noisy crowd of intoxicated sailors";
       "helplessly inebriated" [syn: {intoxicated}, {drunk},
       {inebriated}] [ant: {sober}]
   2: as if under the influence of alcohol; "felt intoxicated by
     her success"; "drunk with excitement" [syn: {intoxicated},
     {drunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top