หรือคุณหมายถึง tipsineß?
Search result for

tipsiness

(9 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipsiness-, *tipsiness*, tipsines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tipsiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tipsiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsiness[N] ความเมาเล็กน้อย, See also: ความมึนเมาเล็กน้อย, Syn. drunkenness, inebriation, inebriety

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเมา[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwips {m}tipsiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒気[しゅき, shuki] (n) liquor smell; tipsiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipsiness \Tip"si*ness\, n.
   The state of being tipsy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipsiness
   n 1: a temporary state resulting from excessive consumption of
      alcohol [syn: {drunkenness}, {inebriation}, {inebriety},
      {intoxication}, {tipsiness}, {insobriety}] [ant:
      {soberness}, {sobriety}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top