ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intolerance

IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intolerance-, *intolerance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intolerance(n) การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerance(n) การแพ้ยาหรืออาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน, ความไม่สามารถอดทนได้, การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ , การถือทิฐ', Syn. bigotry, rigidity, Ant. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
intolerance(n) ความไม่อดทน, การแพ้ยา, การถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intoleranceความไม่ทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่. V for Vendetta (2005)
I have three rare cancers, any number of failing organs, and a total intolerance to light.ผมคือ 1 ในสามที่ถูกตามหาอยู่ การบกพร่องทางอวัยวะที่เพิ่มขึ้นนั้น มันทำลายความสามารถในการทนต่อแสง Hollow Man II (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTOLERANCE IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intolerance (n) ˈɪntˈɒlərəns (i1 n t o1 l @ r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
乳糖不耐症[にゅうとうふたいしょう, nyuutoufutaishou] (n) lactose intolerance [Add to Longdo]
不寛容[ふかんよう, fukanyou] (n) intolerance [Add to Longdo]
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na, n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intolerance \In*tol"er*ance\ ([i^]n*t[o^]l"[~e]r*ans), n. [L.
   intolerantia impatience, unendurableness: cf. F.
   intol['e]rance.]
   [1913 Webster]
   1. Lack of capacity to endure; as, intolerance of light.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being intolerant; refusal to allow to
    others the enjoyment of their opinions, chosen modes of
    worship, and the like; lack of patience and forbearance;
    illiberality; bigotry; as, intolerance shown toward a
    religious sect.
    [1913 Webster]
 
       These few restrictions, I hope, are no great
       stretches of intolerance, no very violent exertions
       of despotism.             --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intolerance
   n 1: impatience with annoyances; "his intolerance of
      interruptions"
   2: unwillingness to recognize and respect differences in
     opinions or beliefs [ant: {tolerance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top