Search result for

tolerance

(60 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerance-, *tolerance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerance[N] การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. lenity, liberality, forbearance, mercy, sufferance
tolerance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น, Syn. immunity, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tolerance doseขนาดพอทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance testการทดสอบความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, drugความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why I have so much tolerance for the other scoundrels of the world.เพราะเหตุนี้ผมจึงทน บรรดาคนร้ายของโลกเก่งไง Gandhi (1982)
Fluctuation tolerance range, check.ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว Akira (1988)
Room 9, 118 degrees Kelvin. Fluctuation tolerance, check.ห้องที่ 9, ค่าเคลวินระดับ 118 ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว Akira (1988)
Room 1 is at 0.0005 degrees Kelvin. It's within tolerances.ห้องที่ 1 ค่าเคลวินอยู่ที่ 0.0005 มันมีค่าการต้านทาน Akira (1988)
You build up a tolerance to it.-กฎแรงโน้มถ่วงโลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะ -คิดว่าไม่หรอก Rock Star (2001)
If you read the books, you know that psychopaths like me have a low tolerance for frustration.ถ้าพ่ออ่านหนังสือ พ่อจะรู้ว่าไอ้โรคจิตอย่างผม อดทนต่อเรื่องหงุดหงิดใจได้น้อย It's Alive! (2007)
You're building up a tolerance.คุณต้องอดทนไว้นะ Just Business (2008)
Coolant system numbers are within tolerances.ตัวเลขระบบหล่อเย็น \ ขึ้นถึงขีดจำกัดแล้วนะ Automatic for the People (2008)
Well,our facilities have a zero tolerance policy.ที่นี่มีกฏ เราไม่ใจกว้างพอหรอก Catching Out (2008)
Uh, look, mom, as much as we appreciate your tolerance,อ่า งี้ แม่ เราขอบคุณมากในความอดทนของแม่ A Vision's Just a Vision (2008)
Peace and tolerance in Botswana.สันติภาพและการให้อภัยในบอตสวานา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is gonna get ugly. What level is his pain tolerance?ถลอก ต้องดูน่าเกลียดมากเลย Chuck Versus the Beefcake (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toleranceBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
toleranceChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance   FR: tolérance [f]
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANCE    T AA1 L ER0 AH0 N S
TOLERANCES    T AA1 L ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerance    (n) (t o1 l @ r @ n s)
tolerances    (n) (t o1 l @ r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstellgenauigkeit {f}tolerance of setting [Add to Longdo]
Toleranzbereich {m}tolerance region [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
トレランス[, toreransu] (n) tolerance [Add to Longdo]
フォールトトレランス[, fo-rutotoreransu] (n) fault-tolerance [Add to Longdo]
運動耐容能[うんどうたいようのう, undoutaiyounou] (n) exercise tolerance [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P) [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
許容範囲[きょようはんい, kyoyouhan'i] (n) one's tolerance level [Add to Longdo]
公差[こうさ, kousa] (n) common difference (in math.); allowance; margin; tolerance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error) [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance [Add to Longdo]
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tolerance (to heat, acid etc); resistance [Add to Longdo]
耐药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tolerance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remedy \Rem"e*dy\ (r?m"?-d?), n.; pl. {Remedies} (-d?z). [L.
   remedium; pref. re- re- + mederi to heal, to cure: cf. F.
   rem[`e]de remedy, rem['e]dier to remedy. See {Medical}.]
   [1913 Webster]
   1. That which relieves or cures a disease; any medicine or
    application which puts an end to disease and restores
    health; -- with for; as, a remedy for the gout.
    [1913 Webster]
 
   2. That which corrects or counteracts an evil of any kind; a
    corrective; a counteractive; reparation; cure; -- followed
    by for or against, formerly by to.
    [1913 Webster]
 
       What may else be remedy or cure
       To evils which our own misdeeds have wrought,
       He will instruct us.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The legal means to recover a right, or to obtain
    redress for a wrong.
    [1913 Webster]
 
   {Civil remedy}. See under {Civil}.
 
   {Remedy of the mint} (Coinage), a small allowed deviation
    from the legal standard of weight and fineness; -- called
    also {tolerance}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cure; restorative; counteraction; reparation; redress;
     relief; aid; help; assistance.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerance \Tol"er*ance\, n. [L. tolerantia: cf. F.
   tol['e]rance.]
   1. The power or capacity of enduring; the act of enduring;
    endurance.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes, one frosty morning, came into the market
       place, shaking, to show his tolerance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The endurance of the presence or actions of objectionable
    persons, or of the expression of offensive opinions;
    toleration.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) The power possessed or acquired by some persons of
    bearing doses of medicine which in ordinary cases would
    prove injurious or fatal.
    [1913 Webster]
 
   4. (Forestry) Capability of growth in more or less shade.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. the allowed amount of variation from the standard or from
    exact conformity to the specified dimensions, weight,
    hardness, voltage etc., in various mechanical or
    electrical devices or operations; -- caklled also
    {allowance} specif.: (Coinage) The amount which coins,
    either singly or in lots, are legally allowed to vary
    above or below the standard of weight or fineness.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   6. (Biochemistry) the capacity to resist the deleterious
    action of a chemical agent normally harmful to the
    organism; as, the acquired tolerance of bacteria to
    anitbiotics.
    [PJC]
 
   7. (Immunology) the acquired inability to respond with an
    immune reaction to an antigen to which the organism
    normally responds; -- called also {immunotolerance},
    {immunological tolerance}, or {immune tolerance}. Such
    tolerance may be induced by exposing an animal to the
    antigen at a very early stage of life, prior to maturation
    of the immune system, or, in adults, by exposing the
    animal to repeated low doses of a weak protein antigen
    ({low-zone tolerance}), or to a large amount of an antigen
    ({high-zone tolerance}).
    [PJC]
 
   {Tolerance of the mint}. (Coinage) Same as {Remedy of the
    mint}. See under {Remedy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerance
   n 1: the power or capacity of an organism to tolerate
      unfavorable environmental conditions
   2: a disposition to allow freedom of choice and behavior [syn:
     {permissiveness}, {tolerance}] [ant: {restrictiveness},
     {unpermissiveness}]
   3: the act of tolerating something
   4: willingness to recognize and respect the beliefs or practices
     of others [ant: {intolerance}]
   5: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top