ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tolerance

T AA1 L ER0 AH0 N S   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerance-, *tolerance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerance[N] การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. lenity, liberality, forbearance, mercy, sufferance
tolerance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น, Syn. immunity, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry,rigidity ###A. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tolerance doseขนาดพอทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance testการทดสอบความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, drugความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maximum portal tolerance exceeded.เกินระดับที่รับได้สูงสุดของประตู Project Reborn (2016)
The evacuation is mandatory. The magnitude of the next quake Is expected to exceed the tolerance levelsมันเป็นข้อบังคับ ถัดไปความแข็งแรง skalvs - San Andreas Quake (2015)
I'm guessing the Bittakers have very little tolerance for outsiders.ผมเดาว่าบิตเทเกอร์ เป็นพวกที่มีความอดทนต่ำมากๆ กับคนต่างถิ่น The Whites of His Eyes (2015)
Tachyon output has passed acceptable tolerance range.คำเตือน! Tachyon output เกินช่วง ที่ต้านทานได้แล้ว The Sound and the Fury (2015)
You'll find there's little tolerance for flesh peddlers in the new King's Landing.แล้วจะรู้ว่าเราไม่ทนพวกแพร่ข่าวลวง ในคิงส์แลนดิงใหม่ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
It's the only option. _ External airlock pressure tolerances can be adjusted...มันเป็นทางเลือกเดียว ความดันอากาศภายนอก ความคลาดเคลื่อนจะสามารถปรับได้... Spacewalker (2014)
Due to our school's zero tolerance policy on violence,เหตุที่ว่าโรงเรียนของเราไม่อดทนต่อ พฤติกรรมที่รุนแรง The Guest (2014)
No, I mean I have an exceptionally low tolerance for pain.ไม่ ข้าหมายถึงตัวข้าไม่มีความอดทน ต่อความเจ็บปวดสักเท่าไหร่นัก III. (2014)
Maybe we've built up a tolerance after all these years, huh?บางทีเราได้สร้างขึ้นความอดทน หลังจากที่ทุกปีเหล่านี้ฮะ? The Wolf of Wall Street (2013)
My partners have a very low tolerance for failure.คู่หูของผม เป็นคนที่มีความอดทนสำหรับความล้มเหลวน้อยมาก Power of Persuasion (2013)
My partners have a very low tolerance for failure.คู่หูของผมนั้น ไม่ชอบเลยกับความล้มเหลว Invisible Leash (2013)
The school has a zero tolerance policy toward violence.โรงเรียนไม่มีความเอื้อเฟื้อให้กับพวกก่อเหตุรุนแรง Crash and Burn, Girl! (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toleranceBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
toleranceChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน[N] tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance   FR: tolérance [f]
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANCE    T AA1 L ER0 AH0 N S
TOLERANCES    T AA1 L ER0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerance    (n) tˈɒlərəns (t o1 l @ r @ n s)
tolerances    (n) tˈɒlərənsɪz (t o1 l @ r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tolerance, #26,568 [Add to Longdo]
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tolerance (to heat, acid etc); resistance, #37,791 [Add to Longdo]
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error), #40,177 [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance, #98,162 [Add to Longdo]
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstellgenauigkeit {f}tolerance of setting [Add to Longdo]
Toleranzbereich {m}tolerance region [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
トレランス[, toreransu] (n) tolerance [Add to Longdo]
フォールトトレランス[, fo-rutotoreransu] (n) fault-tolerance [Add to Longdo]
運動耐容能[うんどうたいようのう, undoutaiyounou] (n) exercise tolerance [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P) [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
許容範囲[きょようはんい, kyoyouhan'i] (n) one's tolerance level [Add to Longdo]
公差[こうさ, kousa] (n) common difference (in math.); allowance; margin; tolerance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remedy \Rem"e*dy\ (r?m"?-d?), n.; pl. {Remedies} (-d?z). [L.
   remedium; pref. re- re- + mederi to heal, to cure: cf. F.
   rem[`e]de remedy, rem['e]dier to remedy. See {Medical}.]
   [1913 Webster]
   1. That which relieves or cures a disease; any medicine or
    application which puts an end to disease and restores
    health; -- with for; as, a remedy for the gout.
    [1913 Webster]
 
   2. That which corrects or counteracts an evil of any kind; a
    corrective; a counteractive; reparation; cure; -- followed
    by for or against, formerly by to.
    [1913 Webster]
 
       What may else be remedy or cure
       To evils which our own misdeeds have wrought,
       He will instruct us.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The legal means to recover a right, or to obtain
    redress for a wrong.
    [1913 Webster]
 
   {Civil remedy}. See under {Civil}.
 
   {Remedy of the mint} (Coinage), a small allowed deviation
    from the legal standard of weight and fineness; -- called
    also {tolerance}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cure; restorative; counteraction; reparation; redress;
     relief; aid; help; assistance.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerance \Tol"er*ance\, n. [L. tolerantia: cf. F.
   tol['e]rance.]
   1. The power or capacity of enduring; the act of enduring;
    endurance.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes, one frosty morning, came into the market
       place, shaking, to show his tolerance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The endurance of the presence or actions of objectionable
    persons, or of the expression of offensive opinions;
    toleration.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) The power possessed or acquired by some persons of
    bearing doses of medicine which in ordinary cases would
    prove injurious or fatal.
    [1913 Webster]
 
   4. (Forestry) Capability of growth in more or less shade.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. the allowed amount of variation from the standard or from
    exact conformity to the specified dimensions, weight,
    hardness, voltage etc., in various mechanical or
    electrical devices or operations; -- caklled also
    {allowance} specif.: (Coinage) The amount which coins,
    either singly or in lots, are legally allowed to vary
    above or below the standard of weight or fineness.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   6. (Biochemistry) the capacity to resist the deleterious
    action of a chemical agent normally harmful to the
    organism; as, the acquired tolerance of bacteria to
    anitbiotics.
    [PJC]
 
   7. (Immunology) the acquired inability to respond with an
    immune reaction to an antigen to which the organism
    normally responds; -- called also {immunotolerance},
    {immunological tolerance}, or {immune tolerance}. Such
    tolerance may be induced by exposing an animal to the
    antigen at a very early stage of life, prior to maturation
    of the immune system, or, in adults, by exposing the
    animal to repeated low doses of a weak protein antigen
    ({low-zone tolerance}), or to a large amount of an antigen
    ({high-zone tolerance}).
    [PJC]
 
   {Tolerance of the mint}. (Coinage) Same as {Remedy of the
    mint}. See under {Remedy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerance
   n 1: the power or capacity of an organism to tolerate
      unfavorable environmental conditions
   2: a disposition to allow freedom of choice and behavior [syn:
     {permissiveness}, {tolerance}] [ant: {restrictiveness},
     {unpermissiveness}]
   3: the act of tolerating something
   4: willingness to recognize and respect the beliefs or practices
     of others [ant: {intolerance}]
   5: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tolerance /tɔleʀɑ̃s/ 
  tolerance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top