ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illiberal

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illiberal-, *illiberal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illiberal[ADJ] ขี้เหนียว (คำทางการ), See also: ขี้งก, Syn. stingy, ungenerous, Ant. generous
illiberal[ADJ] ใจแคบ, Syn. intolerent, narrow-minded, Ant. broad-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illiberal    (j) ˈɪlˈɪbərəl (i1 l i1 b @ r @ l)
illiberally    (a) ˈɪlˈɪbərəliː (i1 l i1 b @ r @ l ii)
illiberality    (n) ˈɪlˌɪbərˈælɪtiː (i1 l i2 b @ r a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illiberal \Il*lib"er*al\, a. [L. illiberalis; pref. il- not +
   liberalis liberal: cf. F. illib['e]ral.]
   1. Not liberal; not free or generous; close; niggardly; mean;
    sordid. "A thrifty and illiberal hand." --Mason.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating a lack of breeding, culture, and the like;
    ignoble; rude; narrow-minded; disingenuous.
    [1913 Webster]
 
   3. Not well authorized or elegant; as, illiberal words in
    Latin. [R.] --Chesterfield.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illiberal
   adj 1: narrow-minded about cherished opinions [syn: {illiberal},
       {intolerant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top