ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความมัวเมา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมัวเมา-, *ความมัวเมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมัวเมา[N] intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuation[N] ความหลงใหล, See also: ความมัวเมา, Syn. obsession, fondness, passion
intoxication[N] ความมัวเมา, See also: ความหลงระเริง
wantonness[N] ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness

English-Thai: Nontri Dictionary
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top