ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blindness

B L AY1 N D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blindness-, *blindness*, blindnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindness(n) การสูญเสียสายตา, See also: การมองไม่เห็น, Syn. sightlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
night blindnessn. ภาวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดีหรือมองไม่เห็นในเวลากลางคืน, See also: nightblind adj., Syn. nyctalopia

English-Thai: Nontri Dictionary
blindness(n) ตาบอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blindness, color; blindness, colourตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, colour; blindness, colorตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, complete color; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, complete colour; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, cortical psychic; agnosia, visual; blindness, psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, day; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, eclipseตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, night; nyctalopiaตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, psychic; agnosia, visual; blindness, cortical psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blindness, total color; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blindnessตาบอด [TU Subject Heading]
Blindnessตาบอด, ตามองไม่เห็น [การแพทย์]
Blindness, Child, Preventableโรคตาบอดที่ป้องกันได้ในเด็ก [การแพทย์]
Blindness, Cornealตาบอดเนื่องจากตาดำขุ่นมัว [การแพทย์]
Blindness, Corticalอาการตาบอด, การเสื่อมสมรรถภาพในการเข้าใจการเห็นภาพ [การแพทย์]
Blindness, Dayมองไม่เห็นในที่สว่าง [การแพทย์]
Blindness, Ipsilateralตาข้างนั้นบอด [การแพทย์]
Blindness, Partialตาบอดไม่สนิท [การแพทย์]
Blindness, Transientตามองไม่เห็นชั่วคราว, ตาบอดชั่วคราว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're exploiting my blindness so that you can score better parking?นี่คุณอาศัยความตาบอดของผม เพื่อให้ได้ที่จอดที่ไกล้งั้นเรอะ? ! In Buddy's Eyes (2008)
You know, the blindness didn't just happen to you. - You can't be serious.คุณไม่ใช่คนที่ตาบอดนี่ เอาจริงหรอเนี่ย In Buddy's Eyes (2008)
And that led, the blindness of Idilio 100 thousand Spartans away from the Perzi? s ...และแล้วเจ้าบอดอิดิลโลก็ได้นำนักรบสปาร์ตัน1000นายหันออกจากพวกเปอร์เซีย Meet the Spartans (2008)
And the blindness and neuropathy and arrhythmia and anything else we did.แล้วก็อาการตาบอด neuropathy แล้วก็arrhythmia และทุกๆอย่างที่เราทำ House Divided (2009)
And yet your true blindness is still to come.แต่ความบอดที่แท้จริง ของคุณยังมีอีก Flesh and Blood (2012)
I'm filled with remorse at my blindness about him.พ่อเสียใจอย่างมาก\ ที่มองเขาไม่ออก The Name Game (2013)
No known cases of river blindness here in the states because the black flies that carry the disease don't live here.ไม่มีเคสเกี่ยวกับตาบอด แถบแม่น้ำในรัฐนี้ เพราะแมลงวันดำ ที่เป็นพาหะ ของโรคไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ Mr. Sandman (2013)
"It dies of blindness and errors and betrayals.มันตายเราตาบอด และความผิดพลาด และการทรยศ All That Remains (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blindnessHe made up his mind to jog in spite of his blindness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอดกลางคืน[bøt klāngkheūn] (n, exp) EN: night-blindness
ตาบอดสี[tābøt sī] (x) EN: colour blindness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLINDNESS B L AY1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindness (n) blˈaɪndnəs (b l ai1 n d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视盲[shì máng, ㄕˋ ㄇㄤˊ, / ] blindness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded [Add to Longdo]
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness [Add to Longdo]
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n, adj-no) vision damage; vision impairment; blindness [Add to Longdo]
色覚障害[しきかくしょうがい, shikikakushougai] (n) color-blindness; colour-blindness [Add to Longdo]
色弱[しきじゃく, shikijaku] (n) slight color-blindness; slight colour-blindness [Add to Longdo]
色盲[しきもう, shikimou] (n, adj-no) color-blindness; colour-blindness [Add to Longdo]
雪盲[せつもう, setsumou] (n, adj-no) snow blindness [Add to Longdo]
雪目[ゆきめ, yukime] (n) snow blindness [Add to Longdo]
全盲[ぜんもう, zenmou] (n, adj-no) total blindness [Add to Longdo]
相貌失認[そうぼうしつにん, souboushitsunin] (n) prosopagnosia; face blindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindness \Blind"ness\, n.
   State or condition of being blind, literally or figuratively.
   --Darwin.
   [1913 Webster]
 
   {Color blindness}, inability to distinguish certain color.
    See {Daltonism}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blindness
   n 1: the state of being blind or lacking sight [syn:
      {blindness}, {sightlessness}, {cecity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top