ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mackintosh

M AE1 K AH0 N T AA2 SH   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mackintosh-, *mackintosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mackintosh[N] เสื้อกันฝน, Syn. raincoat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.

English-Thai: Nontri Dictionary
mackintosh(n) เสื้อฝน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear god will somebody talk to me? Hello, Mrs MacKintosh from Kin.. gussie.สวัสดีครับ พระเจ้าช่วย จะมีใครรับสายฉันไหม Slumdog Millionaire (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACKINTOSH    M AE1 K AH0 N T AA2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mackintosh    (n) mˈækɪntɒʃ (m a1 k i n t o sh)
mackintoshes    (n) mˈækɪntɒʃɪz (m a1 k i n t o sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(gummierter) Regenmantel {m} | Regenmäntel {pl}mackintosh [Br.]; slicker [Am.] | mackintoshs; slickers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッキントッシュ[, makkintosshu] (n) (1) Macintosh; (2) mackintosh (coat); (P) [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mac \mac\ n.
   Shortened form of {mackintosh}, a waterproof raincoat made of
   rubberized fabric.
 
   Syn: mackintosh, mac, mack.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mackintosh \Mack"in*tosh\, n.
   A waterproof outer garment; -- so called from the name of the
   inventor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mackintosh
   n 1: a lightweight waterproof (usually rubberized) fabric [syn:
      {mackintosh}, {macintosh}]
   2: a waterproof raincoat made of rubberized fabric [syn:
     {macintosh}, {mackintosh}, {mac}, {mack}]

From Arabic-English FreeDict DictionaryByarabeyes.org ver. 0.6.2 [fd-ara-eng]:

 Mackintosh
  Mackintosh

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top