ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instruction

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instruction-, *instruction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instruction(n) การสอน, See also: วิธีสอน, Syn. education, teaching
instruction(n) คำสั่ง (คำทางการ), Syn. order
instruction(n) วิธีใช้, See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้, Syn. advice, guidance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน, การแนะนำ, การชี้แนะ, การศึกษา, คำสั่ง, คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
instruction(n) การสอน, คำแนะนำ, ความรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instructionคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction๑. คำสั่ง, การสั่ง๒. การสั่งสอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instruction addressเลขที่อยู่คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction counter; program counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ sequence control register ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction cycleรอบคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction setชุดของคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Instruction Unitหน่วยการสอน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction(n) คำสั่ง, การสอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you sat on the sidelines shouting instructions... like you could only see what I was doing... you couldn't even fucking play football... and you could only see what I was doing wrong.และคุณนั่งอยู่บน sidelines ตะโกนคำแนะนำ ... เช่นคุณจะสามารถดู สิ่งที่ฉันทำ ... คุณอาจจะไม่ได้ ร่วมเพศเล่นฟุตบอล ... In the Name of the Father (1993)
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี In the Name of the Father (1993)
We followed your instructions. - We went through the door.-ก็เราทำตามแต่คุณสั่ง เข้าไปในประตู The Nightmare Before Christmas (1993)
The instructions say if we finish the game, it'll all go away.ถ้าเราเล่นเกมจบ พวกมันจะหายไป Jumanji (1995)
I only followed out Mr. De Winter's instructions.ฉันเพียงเเค่ทําตามคําสั่ง ของคุณเดอ วินเทอร์เท่านั้น Rebecca (1940)
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
Very well. I'll give the instructions.ก็ได้ค่ะงั้นฉันจะไปสั่งพวกเด็กๆ ให้ Rebecca (1940)
Governor, as per your instructions I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge.ขอแนะนำ... ...นายอำเภอร็อคริดจ์คนใหม่ Blazing Saddles (1974)
I need no instructionฉันต้องการไม่ใช่คำแนะนำ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instruction3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
instructionAll answers must be written according to the instructions.
instructionAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
instructionHe came regardless of my instructions.
instructionHe could learn without instruction.
instructionHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
instructionHe gave me precise instructions to do the job.
instructionHe was explicit in his instruction.
instructionI checked every part according to the instruction book, but it did not run.
instructionI gave you explicit instructions not to touch anything.
instructionI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
instructionI'll do it according to your instructions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. รายการ, Example: ไม่รู้ว่าโปรแกรมหนังเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. ชุดคำสั่ง, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาก, Count Unit: โปรแกรม, ชุด, Thai Definition: ชุดคำสั่งที่กำหนดระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
อนุศาสน์(n) instruction, See also: teaching, direction, precept, Syn. การสอน, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
instruction
instructions
instructional

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instruction
instructions
instructional

WordNet (3.0)
instruction(n) (computer science) a line of code written as part of a computer program, Syn. statement, program line, command
instructional(adj) of or relating to or used in instruction
direction(n) a message describing how something is to be done, Syn. instruction
education(n) the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or skill, Syn. pedagogy, teaching, didactics, instruction, educational activity
teaching(n) the profession of a teacher, Syn. instruction, pedagogy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Instruction

n. [ L. instructio: cf. F. instruction. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information. [ 1913 Webster ]

2. That which instructs, or with which one is instructed; the intelligence or information imparted; as: (a) Precept; information; teachings. (b) Direction; order; command. “If my instructions may be your guide.” Shak.

3. (Computers) a segment of coded data that is interpreted by a computer as a command to perform an operation or series of operations. The term instruction is applied to both the electronic form of the data as represented in and executed by the computer, and to any line of written computer code which is interpreted as one instruction by a compiler. A computer program is comprised of one or more instructions. Instructions as contained in a program are formulated in a programming language, which may be an assembly language, in which one instruction corresponds to one command executed by the coputer, or in a higher-level programming language, in which one instruction may represent one of many instructions in assembly language. Higher-level programming languages include, for example, FORTRAN, ALGOL, ADA, C, "C++", COBOL, and JAVA; each of these languages have their own distinctive set of allowable instructions.
Syn. -- command, statement, line of code, program line. [ PJC ]

Syn. -- Education; teaching; indoctrination; information; advice; counsel. See Education. [ 1913 Webster ]

Instructional

a. Pertaining to, or promoting, instruction; educational. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ,   /  ] instruction; admonition #140,889 [Add to Longdo]
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ,    /   ] instructional workshop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisungsschild { n }instruction plate [Add to Longdo]
Bedienungsanleitung { f }instruction manual; operating instructions [Add to Longdo]
Befehl { m }; Vorschrift { f } | Befehle { pl }; Vorschriften { pl } | angewandter Befehlinstruction | instructions | applied instruction [Add to Longdo]
Befehlssatz { m }; Befehlsvorrat { m }instruction set [Add to Longdo]
Befehlsvorrat { m }instruction repertoire [Add to Longdo]
Befehlszähler { m }instruction counter [Add to Longdo]
Beipackzettel { m }instruction leaflet [Add to Longdo]
Sprachunterricht { m }instruction in a language [Add to Longdo]
Unterweisung { f } | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教授[きょうじゅ, kyouju] (n, vs, adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) #746 [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] (n, vs) indication; instruction; designation; directions; (P) #2,104 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] (n, vs) (1) order; command; decree; directive; (2) { comp } (software) instruction; statement; (P) #2,541 [Add to Longdo]
授業[じゅぎょう, jugyou] (n, vs) lesson; class work; teaching; instruction; (P) #3,447 [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] (n) process; procedure; sequence; protocol; instruction; (P) #5,831 [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] (n, vs) orders; instructions; directive; command; (P) #6,601 [Add to Longdo]
教示[きょうじ(P);きょうし, kyouji (P); kyoushi] (n, vs) instruction; teaching; (P) #13,191 [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] (n, vs) enlightenment; instruction; (P) #13,788 [Add to Longdo]
教訓[きょうくん, kyoukun] (n, vs) lesson; precept; moral instruction; (P) #15,864 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top