ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escort

EH0 S K AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escort-, *escort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort(n) การคุ้มครอง, Syn. protection
escort(n) คนที่ไปเป็นเพื่อน, See also: คนคุ้มครอง, Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort(vt) คุ้มกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, Syn. guard, protect
escort to(phrv) ป้องกันให้เพื่อ, See also: คุ้มกันเพื่อ
escort from(phrv) คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน, ผู้คุ้มกัน, พี่เลี้ยง, หน่วยคุ้มกัน, เรือคุ้มกันขบวนเรือ, เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน, คุ้มกัน, พิทักษ์, เป็นพี่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง, ผู้ไปเป็นเพื่อน, พี่เลี้ยง, เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง, ไปเป็นเพื่อน, คุ้มกัน, พิทักษ์, ปกป้อง, เป็นพี่เลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Escort this young man downstairs.เอาคนหนุ่มนี้ชั้นล่าง First Blood (1982)
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา The Princess Bride (1987)
Escort the bride to the honeymoon suite.คุ้มกันเจ้าสาวไปยังห้องฮันนีมูน The Princess Bride (1987)
From now on, security is gonna escort you to that Stone-Age van of yours every night.จากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยจะพาคุณ ... ... เพื่อที่รถตู้หินอายุของคุณทุกคืน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Rachel, I understand it's my honor to escort you on stage.ผมไต้รับเกียรติให้ควงคุณขึ้นเวที The Bodyguard (1992)
- Escort Dr. Hesse to the ambulance.- พาด็อกเตอร์เฮซไปรถพยาบาลด้วย Junior (1994)
All communication from the escort has terminated.ขาดการติดต่อจากยานคุ้มกัน Ghost in the Shell (1995)
Our guides have strict orders to escort us... to the Indian border some 40 kilometers away... and to shoot us if we attempt escape.ผู้นำทางมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้พาพวกเรา... ไปให้ถึงชายแดนอินเดีย ที่อยู่ห่างออกไป 40 กิโลกว่าๆ และถ้าเราพยายามหนี ก็ให้ยิงได้เลย Seven Years in Tibet (1997)
- Care to escort a lady to dinner?- จะเป็นคู่ควงให้เลดี้หน่อยมั้ย Titanic (1997)
Rose, may I escort you to the cabin?จะให้พากลับไปที่ห้องมั้ย Titanic (1997)
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition. Anna and the King (1999)
and that when I died she was going to escort me to Heaven.และ เมื่อชั้นตาย เธอจะพาชั้นไปสวรรค์ด้วย Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escortHe traveled with a large escort.
escortMay I escort you home?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
คุ้ม[khum] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: protéger
คุ้มกัน[khumkan] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[khumkhrøng] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep  FR: protéger ; garder
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: escort
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ESCORT EH0 S K AO1 R T
ESCORT EH1 S K AO0 R T
ESCORTS EH1 S K AO0 R T S
ESCORTED EH0 S K AO1 R T IH0 D
ESCORTING EH1 S K AO0 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escort (n) ˈɛskɔːt (e1 s k oo t)
escort (v) ˈɪskˈɔːt (i1 s k oo1 t)
escorts (n) ˈɛskɔːts (e1 s k oo t s)
escorts (v) ˈɪskˈɔːts (i1 s k oo1 t s)
escorted (v) ˈɪskˈɔːtɪd (i1 s k oo1 t i d)
escorting (v) ˈɪskˈɔːtɪŋ (i1 s k oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor, #28,913 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleit { n }; Eskorte { f } | Geleite { pl }escort | escorts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
エスコート[esuko-to] (n, vs) escort; (P) [Add to Longdo]
エスコートガール[esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n, vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
警衛[けいえい, keiei] (n, vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]
警護[けいご, keigo] (n, vs) bodyguard; escort; (P) [Add to Longdo]
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escort \Es*cort"\, v. t. [imp. & p. p. {Escorted}; p. pr. & vb.
   n. {Escorting}.] [Cf. F. escorter, It. scortare. See
   {Escort}, n.]
   To attend with a view to guard and protect; to accompany as
   safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; --
   used esp. with reference to journeys or excursions on land;
   as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a
   baggage wagon.
 
   Syn: To accompany; attend. See {Accompany}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escort \Es"cort\, n. [F. escorte, It. scorta a guard or guide,
   fr. scorgere to perceive, discern, lead, fr. L. ex out, quite
   + corrigere to correct, set right. See {Correct}.]
   1. A body of armed men to attend a person of distinction for
    the sake of affording safety when on a journey; one who
    conducts some one as an attendant; a guard, as of
    prisoners on a march; also, a body of persons, attending
    as a mark of respect or honor; -- applied to movements on
    land, as convoy is to movements at sea.
    [1913 Webster]
 
       The troops of my escort marched at the ordinary
       rate.                 --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Protection, care, or safeguard on a journey or excursion;
    as, to travel under the escort of a friend.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escort
   n 1: someone who escorts and protects a prominent person [syn:
      {bodyguard}, {escort}]
   2: the act of accompanying someone or something in order to
     protect them [syn: {escort}, {accompaniment}]
   3: an attendant who is employed to accompany someone
   4: a participant in a date; "his date never stopped talking"
     [syn: {date}, {escort}]
   v 1: accompany as an escort; "She asked her older brother to
      escort her to the ball"
   2: accompany or escort; "I'll see you to the door" [syn: {see},
     {escort}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 escort /ɛskɔrt/
  escort

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top