Search result for

escort

(56 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escort-, *escort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort[N] การคุ้มครอง, Syn. protection
escort[N] คนที่ไปเป็นเพื่อน, See also: คนคุ้มครอง, Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort[VT] คุ้มกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, Syn. guard, protect
escort to[PHRV] ป้องกันให้เพื่อ, See also: คุ้มกันเพื่อ
escort from[PHRV] คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please escort Miss Lane out.ช่วยพาคุณเลนออกไปที Odyssey (2008)
All the more reason for you to rejoin the defensive escorts.นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าควรจะกลับมายังกองกำลังคุ้มกัน Rising Malevolence (2008)
So much for the Jedi escort.ป่วยการเปล่า เจ้าพวกเจได Shadow of Malevolence (2008)
I will come along and fly fighter escort.ข้าจะบินยานคุ้มกันตามไปด้วย Shadow of Malevolence (2008)
Fighter escort ready.ยานคุ้มกัน พร้อม Shadow of Malevolence (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
I hope you're not disappointed Valiant isn't your escort?แล้วเธอไม่ผิดหวังหรือไง ที่งานนี้ วาเลียนท์ไม่ได้เป็นคู่ควงของเธอ? Valiant (2008)
You know what? I wish Valiant WAS escorting me.ฉันล่ะหวังจะให้ วาเลียนท์ เป็นคู่ควงชั้นแทนจริงๆ Valiant (2008)
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
I understand, but in these dangerous times, you should be accompanied by a clone escort.ข้าเข้าใจ แต่ในสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ ท่านควรจะมีทหารโคลนคุ้มกันติดตามไปด้วย Bombad Jedi (2008)
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)
- She's here. - I'll escort her.เธอมาแล้ว เดี๋ยวผมไปรับเธอเอง Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escortHe traveled with a large escort.
escortMay I escort you home?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter   FR: garder ; surveiller
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve   FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve   FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep   FR: protéger ; garder
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: escort   
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   
ส่ง[v.] (song) EN: accompany ; escort ; lift ; see off   FR: accompagner ; déposer (qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCORT    EH0 S K AO1 R T
ESCORT    EH1 S K AO0 R T
ESCORTS    EH1 S K AO0 R T S
ESCORTED    EH0 S K AO1 R T AH0 D
ESCORTING    EH1 S K AO0 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escort    (n) (e1 s k oo t)
escort    (v) (i1 s k oo1 t)
escorts    (n) (e1 s k oo t s)
escorts    (v) (i1 s k oo1 t s)
escorted    (v) (i1 s k oo1 t i d)
escorting    (v) (i1 s k oo1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleit {n}; Eskorte {f} | Geleite {pl}escort | escorts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
エスコート[, esuko-to] (n,vs) escort; (P) [Add to Longdo]
エスコートガール[, esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]
警護[けいご, keigo] (n,vs) bodyguard; escort; (P) [Add to Longdo]
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escort \Es*cort"\, v. t. [imp. & p. p. {Escorted}; p. pr. & vb.
   n. {Escorting}.] [Cf. F. escorter, It. scortare. See
   {Escort}, n.]
   To attend with a view to guard and protect; to accompany as
   safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; --
   used esp. with reference to journeys or excursions on land;
   as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a
   baggage wagon.
 
   Syn: To accompany; attend. See {Accompany}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escort \Es"cort\, n. [F. escorte, It. scorta a guard or guide,
   fr. scorgere to perceive, discern, lead, fr. L. ex out, quite
   + corrigere to correct, set right. See {Correct}.]
   1. A body of armed men to attend a person of distinction for
    the sake of affording safety when on a journey; one who
    conducts some one as an attendant; a guard, as of
    prisoners on a march; also, a body of persons, attending
    as a mark of respect or honor; -- applied to movements on
    land, as convoy is to movements at sea.
    [1913 Webster]
 
       The troops of my escort marched at the ordinary
       rate.                 --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Protection, care, or safeguard on a journey or excursion;
    as, to travel under the escort of a friend.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escort
   n 1: someone who escorts and protects a prominent person [syn:
      {bodyguard}, {escort}]
   2: the act of accompanying someone or something in order to
     protect them [syn: {escort}, {accompaniment}]
   3: an attendant who is employed to accompany someone
   4: a participant in a date; "his date never stopped talking"
     [syn: {date}, {escort}]
   v 1: accompany as an escort; "She asked her older brother to
      escort her to the ball"
   2: accompany or escort; "I'll see you to the door" [syn: {see},
     {escort}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 escort [ɛskɔrt]
   escort
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top