Search result for

fos

(126 entries)
(1.0033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fos-, *fos*, fo
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossa[N] โพรงในร่างกาย
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster childn. ลูกเลี้ยง
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal glandแอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalis; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal bone; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa sacci lacrimalis; fossa for lacrimal sac; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foscarnetฟอสคาร์เนต [การแพทย์]
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa Ovalisฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa Ovalis, Belowรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fossa, Posteriorบริเวณหลังของสมอง [การแพทย์]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whatever your big problem is, it's caused a complication we call "colon FOS."ไม่ว่าปัญหาของคุณ จะใหญ่แค่ไหน มันมีสาเหตุที่ซับซ้อน ที่เราเรียกว่า colon FOS The Itch (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)
Were your foster homes all around here, or did you have to change schools?คุณเคยอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กแถวนี้ หรือคุณเคยเปลี่ยนโรงเรียน Emancipation (2008)
Is chatting about lousy foster parentsคุยเกี่ยวกับพ่อแม่อุปถัมภ์\ ที่เลี้ยงดูมาแบบห่วยๆ Emancipation (2008)
My foster parents were great.พ่อแม่อุปถัมภ์ฉันดีมาก Emancipation (2008)
I think most foster parents do it because they want to do something decent.ฉันคิดว่าส่วนมากของ พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นแบบนี้ เพราะว่าพวกเขาต้องการทำสิ่งที่มีเมตตา Emancipation (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
But let me warn you that I am a protégé of Fosse and Robbins!แต่ขอเตือนก่อนนะ ว่าผมเป็นโปรแห่ง... ...ผีเสื้อและนกกระจอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
County jail is a Iot worse than a juvenile hall or a foster home;คุกนั้นแลวร้ายกว่า ทัณฑสถานเด็ก สถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าซะอีก Changeling (2008)
We have wiretapping, conspiracy to foster prostitution.เราได้สมทบกันอัดเสียง\ เพื่อเลี้ยงต้อยสาว Frost/Nixon (2008)
My daddy told me these are fossils of brackens.พ่อหนูบอกว่า มันเป็นซากฟอสซิลของต้นเฟินยักษ์ Cyborg Girl (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fosThis song was written by Foster.
fosFossil fuels are abundant in that vast continent.
fosThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fosHe is a living fossil!
fosWarm human relations were fostered.
fosA unique fossil of a tropical plant was found recently.
fosHis musical ability was fostered in Vienna.
fosFossil fuel prices shot through the roof.
fosThe orphan was fostered by the wealthy man.
fosFossil fuels won't be available forever.
fosHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.
fosHealth and gaiety foster beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
สถานสงเคราะห์[N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
แม่เลี้ยง[N] stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน
ฟอสซิล[N] fossil, Example: ฟอสซิลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์วานรไปสู่มนุษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, Count unit: ก้อน, Thai definition: ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ประคับประคอง[V] support, See also: foster, sustain, help, prop up, maintain, Syn. พยุง, ทะนุถนอม, จุนเจือ, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, เกื้อกูล, Ant. ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้
ชุบย้อม[V] foster, See also: support, provide for, bring up, rear, raise, Syn. ชุบเลี้ยง, อุปการะ, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
ชุบเลี้ยง[V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล, Example: เขาต้องการเงินมากมายเพื่อชุบเลี้ยงลูกน้องของเขา, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil   FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høithāk) EN: snail fossil   
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSS    F AA1 S
FOSIA    F OW1 ZH AH0
FOSSE    F AA1 S
FOSCO    F AA1 S K OW0
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSKEY    F AA1 S K IY0
FOSLER    F AA1 S AH0 L ER0
FOSHEE    F AA1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) (f o1 s)
fosses    (n) (f o1 s i z)
fossil    (n) (f o1 s l)
foster    (v) (f o1 s t @ r)
Fossett    (n) (f o1 s i t)
fossils    (n) (f o1 s l z)
fosters    (v) (f o1 s t @ z)
fostered    (v) (f o1 s t @ d)
fossilize    (v) (f o1 s @ l ai z)
fostering    (v) (f o1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fossil {n}; Fossilie {f}; Versteinerung {f} | Fossilien {pl}; Versteinerungen {pl}fossil | fossils [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
fossilienhaltig; Fossil...fossiliferous [Add to Longdo]
fossile Überreste von Tierenexuviae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォシーク[, infoshi-ku] (n) {comp} Infoseek [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure [Add to Longdo]
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛山[Fó shān, ㄈㄛˊ ㄕㄢ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong [Add to Longdo]
佛山地区[Fó shān dì qū, ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Foshan prefecture in Guangdong [Add to Longdo]
佛山市[Fó shān shì, ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong [Add to Longdo]
化石[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil [Add to Longdo]
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, ] foster-mother [Add to Longdo]
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-mother [Add to Longdo]
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek [Add to Longdo]
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top