Search result for

educate

(68 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educate-, *educate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
educate[N] ความสามารถที่จะเรียนได้, See also: ความสามารถที่จะศึกษาได้
educated[VT] ให้การศึกษา, See also: สั่งสอน, Syn. instruct, teach, train
educated[ADJ] ซึ่งได้รับการศึกษา, See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา, Syn. learned, schooled, well-schooled
educate in[PHRV] ให้ความรู้ในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
self-educatedadj. เรียนเอง,ศึกษาเอง., See also: self-education n.

English-Thai: Nontri Dictionary
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's from Morocco, educated in Paris.เขามาจากโมร็อคโค เรียนในปารีส Vantage Point (2008)
You are educated. It's a chance I never had.เจ้าได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสที่ข้าไม่เคยได้รับ The Other Boleyn Girl (2008)
I thank God, this educated man with some kindness in him wants to do just that.ฉันขอบคุณพระเจ้า ชายที่ได้รับการอบรมคนนี้ กับความใจดีที่เขาได้ทำอย่างนั้น Doubt (2008)
I'm just trying to educate you.ผมแค่อยากจะให้ความรู้คุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I'm more educated than the lot of you. - I went to grad school.ผมมีความรู้มากกว่าคนที่นี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Let me educate you.ให้ผมสอนคุณเอง You've Got Yale! (2009)
Not here to Here to educate.ไม่ใช่เวลาให้การศึกษา The Culling (2009)
You gotta educate.เธอต้องระวังเอาไว้ Fix (2009)
An educated guess, yes.ความรู้ ผมเดา นะ ใช่ Air: Part 1 (2009)
Someone who knows cars could make an educated guess, sure.คนที่รู้จักรถดีพอก็คงเดาได้ครับ Roadkill (2009)
My exquisitely educated guess is he's either squatting or subletting with cash.จากการเดาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลของฉัน เขาน่าจะแอบรุกบุกเข้าไป ไม่ก็เช่าด้วยเงินสด Roadkill (2009)
You're obviously highly educated.ท่าทางนายดูมีการศึกษา Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educateAll educated Americans, first or last, go to Europe.
educateAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
educateBoth parents and teachers educate their children.
educateHe is proud of having been educated in Paris.
educateHe is proud of having been educated in the United States.
educateHe was born in England but was educated in America.
educateHe was educated at a public school.
educateHe was educated at Oxford.
educateHe was educated by her grandfather.
educateIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
educateOur personnel are very highly educated.
educatePeople are more educated now than they used to be.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāirap kānseuksā) EN: be educated   
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwāmrū) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated   FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwāmrū) EN: not educated ; not knowledgeable   
มีการศึกษา[adj.] (mī kānseuksā) EN: educative ; educated   FR: instructif
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATE    EH1 JH AH0 K EY2 T
EDUCATE    EH1 JH Y UW0 K EY2 T
EDUCATED    EH1 JH AH0 K EY2 T AH0 D
EDUCATED    EH1 JH Y UW0 K EY2 T AH0 D
EDUCATES    EH1 JH AH0 K EY2 T Z
EDUCATES    EH1 JH Y AH0 K EY2 T S
EDUCATES    EH1 JH UW0 K EY2 T S
EDUCATES    EH1 JH Y UW0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educate    (v) (e1 jh u k ei t)
educated    (v) (e1 jh u k ei t i d)
educates    (v) (e1 jh u k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
学がある;学が有る[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow [Add to Longdo]
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit [Add to Longdo]
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution) [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] educated; strong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 educate \ed"u*cate\ ([e^]d"[-u]*k[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Educated} ([e^]d"[-u]*k[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Educating} ([e^]d"[-u]*k[=a]`t[i^]ng).] [L. educatus, p. p.
   of educare to bring up a child physically or mentally, to
   educate, fr. educere to lead forth, bring up (a child). See
   {Educe}.]
   To bring up or guide the powers of, as a child; to develop
   and cultivate, whether physically, mentally, or morally, but
   more commonly limited to the mental activities or senses; to
   expand, strengthen, and discipline, as the mind, a faculty,
   etc.; to form and regulate the principles and character of;
   to prepare and fit for any calling or business by systematic
   instruction; to cultivate; to train; to instruct; as, to
   educate a child; to educate the eye or the taste.
 
   Syn: To develop; instruct; teach; inform; enlighten; edify;
     bring up; train; breed; rear; discipline; indoctrinate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educate
   v 1: give an education to; "We must educate our youngsters
      better"
   2: create by training and teaching; "The old master is training
     world-class violinists"; "we develop the leaders for the
     future" [syn: {train}, {develop}, {prepare}, {educate}]
   3: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top