ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberal-, *liberal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberal(adj) เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม, See also: นิยมลัทธิเสรีนิยม
liberal(adj) ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded
liberal(n) นักเสรีนิยม, See also: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
liberal(adj) เป็นอิสระ, Syn. loose
liberal(adj) มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา), See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. large, ample, abundant
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม, Syn. broad-mindedness
liberality(n) ความมีใจกว้าง, Syn. generosity
liberality(n) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
liberalize(vt) ทำให้เสรี, See also: ทำให้อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen
liberalize(vi) เป็นอิสระ, See also: อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง, ใจป้ำ, โอบอ้อมอารี, ตามอารมณ์, ตามอำเภอใจ, มากมาย, อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง, มีใจป้ำ, ผู้มีใจโอบอ้อมอารี, สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant, Ant. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences, natural sciences, humanitiesและarts) , 7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์, ตรรกวิทยา, ไวยากรณ์, การพูด, เลขคณิต, เรขาคณิต, ดนตรี
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt., vi. ทำให้เสรี, ทำให้อิสระ, ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden, Ant. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt., vi. ทำให้เสรี, ทำให้อิสระ, ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden, Ant. lim

English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี, กรุณา, เผื่อแผ่, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่อั้น, ใจกว้าง
liberal(n) พวกเสรีนิยม
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่, ความโอบอ้อมอารี, ความกรุณา, ความเอื้ออารี, ความใจกว้าง
illiberal(adj) ใจแคบ, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ไม่กรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liberalisation (liberalization)การเปิดเสรี [การทูต]
Liberalismลัทธิเสรีนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines.ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด Gandhi (1982)
I want you to know, Rose, that we're a very liberal family.ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะ โรส ว่าพวกเราเป็นครอบครัวที่ใจกว้างมาก The Joy Luck Club (1993)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
It's crap. This stuff just perpetuates it... all this liberal nonsense.มันจะต้องถูกตราหน้า/ไว้อย่างนั้นไปตลอดกาล... American History X (1998)
I'm so sick of these liberal hypocrites.ฉันเอียนพวกมือถือสากปากถือศืลเต็มทีแล้ว American History X (1998)
You're too liberal with the word "legendary."นายใช้คำนี้พร่ำเพรื่อมากไปแล้ว The Sweet Taste of Liberty (2005)
He's one of that new breed of liberal priests.เขาเป็นหนึ่งในที่สายพันธุ์ใหม่ ของพระสงฆ์ที่มีแนวคิดเสรีนิยม Sex Trek: Charly XXX (2007)
This is about her nutty liberal politicsมันเกี่ยวกับ ลัทธิบ้าบอของเธอ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Down below him, a liberal America cheered, gloated.ด้านล่างของท่าน เสรีภาพของอเมริกา เสียงเชียร์โห่ร้อง Frost/Nixon (2008)
Now you can put that in your apartment in New York, and all your liberal friends can use it as a dartboard.นี่นะครับ คุณเอามันไปไว้ ในห้องอพาร์ตเม็นท์ในนิวยอร์คได้เลย สำหรับเพื่อนๆของคุณ ใช้เป็นเป้าปาลูกดอก Frost/Nixon (2008)
I don't know. liberal agenda?ฉันไม่รู้ ระเบียบวาระเสรีนิยม? The Grandfather (2009)
Despite of what all those liberal wing nuts say about him.ตรงกันข้ามกับพวกค้างคาวนั่นพูดถึงเลย Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liberalHe is a so called liberal.
liberalHe is liberal with his money and buys a lot of presents.
liberalHer father is liberal with money.
liberalI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
liberalIt will be four years before the definite result of liberalization beef emerges.
liberalMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
liberalMr White is a liberal politician.
liberalTake a liberal view of young people.
liberalThe Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
liberalThe result of the vote was a win for the Liberals.
liberalThey aligned themselves with the Liberals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts
เสรีนิยม(n) liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai Definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ลัทธิเสรีนิยม(n) liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai Definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
อักษรศาสตร์(n) arts, See also: liberal arts, literature, Example: แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน, Thai Definition: วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
กว้างขวาง(adj) liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature
อักษรศาสตร์[aksørasāt = aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature  FR: littérature [ f ]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อิสระ[itsara] (adj) EN: independent ; free ; liberal  FR: indépendant ; libre
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
การปล่อยเสรี[kān plǿi sērī] (n) EN: liberalization ; deregulation
มีน้ำใจ[mī namjai] (adj) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed  FR: généreux ; bon
เผื่อแผ่[pheūaphaē] (v) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful
ปล่อย เสรี[plǿisērī] (v) EN: liberalize
เสรีนิยม[sērīniyom] (n) EN: liberalism  FR: libéralisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
liberal
liberals
liberally
liberals'
liberalism
liberality
liberalize
liberalized
liberalizes
liberalism's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberal
liberals
liberally
liberalism
liberality
liberalize
liberalized
liberalizes
liberalities
liberalizing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ,  ] liberal arts; humanities #12,749 [Add to Longdo]
自民党[Zì mín dǎng, ㄗˋ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ,    /   ] Liberal Democratic Party (Japanese political party) #13,902 [Add to Longdo]
自由化[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ,   ] liberalization; freeing (from sth) #17,370 [Add to Longdo]
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] liberalism #25,211 [Add to Longdo]
自由党[zì yóu dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄤˇ,    /   ] Liberal Party #44,133 [Add to Longdo]
自由民主党[Zì yóu Mín zhǔ dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ,      /     ] Liberal Democratic Party [Add to Longdo]
自由派[zì yóu pài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄆㄞˋ,   ] liberal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liberale { m, f }; LiberalerLiberal [Add to Longdo]
Liberalisierung { f } | Liberalisierungen { pl }liberalization | liberalizations [Add to Longdo]
Liberalismus { m }liberalism [Add to Longdo]
Liberalität { f }liberality [Add to Longdo]
freiheitlich { adj } | freiheitlicher | am freiheitlichstenliberal | more liberal | most liberal [Add to Longdo]
liberal { adj }liberal [Add to Longdo]
liberal { adv }liberally [Add to Longdo]
liberalisieren | liberalisierend | liberalisiert | liberalisiertto liberalize; to liberalise [ Br. ] | liberalizing; liberalising [ Br. ] | liberalizes | liberalized; liberalised [ Br. ] [Add to Longdo]
F.D.P. : Freie Demokratische ParteiLiberal Democratic Party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般[いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo]
自由民主党[じゆうみんしゅとう, jiyuuminshutou] (n) (1) (See 自民党) Liberal Democratic Party; LDP; (2) Free Democratic Party (Germany); FDP #2,477 [Add to Longdo]
自民党[じみんとう, jimintou] (n) (abbr) (See 自由民主党) Liberal Democratic Party; LDP; (P) #4,810 [Add to Longdo]
自由党[じゆうとう, jiyuutou] (n) Liberal Party #5,845 [Add to Longdo]
開放[かいほう, kaihou] (n, vs) open; throw open; liberalization; liberalisation; (P) #6,156 [Add to Longdo]
学芸[がくげい, gakugei] (n) arts and sciences; liberal arts; (P) #7,196 [Add to Longdo]
自民[じみん, jimin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party; LDP; (P) #10,013 [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) #16,709 [Add to Longdo]
リベラル[riberaru] (adj-na, n) liberal; (P) #17,628 [Add to Longdo]
オールドリベラリスト[o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liberal \Lib"er*al\ (l[i^]b"[~e]r*al), a. [F. lib['e]ral, L.
   liberalis, from liber free; perh. akin to libet, lubet, it
   pleases, E. lief. Cf. {Deliver}.]
   1. Free by birth; hence, befitting a freeman or gentleman;
    refined; noble; independent; free; not servile or mean;
    as, a liberal ancestry; a liberal spirit; liberal arts or
    studies. " Liberal education." --Macaulay. " A liberal
    tongue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Bestowing in a large and noble way, as a freeman;
    generous; bounteous; open-handed; as, a liberal giver. "
    Liberal of praise." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Infinitely good, and of his good
       As liberal and free as infinite.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Bestowed in a large way; hence, more than sufficient;
    abundant; bountiful; ample; profuse; as, a liberal gift; a
    liberal discharge of matter or of water.
    [1913 Webster]
 
       His wealth doth warrant a liberal dower. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not strict or rigorous; not confined or restricted to the
    literal sense; free; as, a liberal translation of a
    classic, or a liberal construction of law or of language.
    [1913 Webster]
 
   5. Not narrow or contracted in mind; not selfish; enlarged in
    spirit; catholic.
    [1913 Webster]
 
   6. Free to excess; regardless of law or moral restraint;
    licentious. " Most like a liberal villain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Not bound by orthodox tenets or established forms in
    political or religious philosophy; independent in opinion;
    not conservative; friendly to great freedom in the
    constitution or administration of government; having
    tendency toward democratic or republican, as distinguished
    from monarchical or aristocratic, forms; as, liberal
    thinkers; liberal Christians; the Liberal party.
    [1913 Webster]
 
       I confess I see nothing liberal in this " order of
       thoughts," as Hobbes elsewhere expresses it.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   Note: Liberal has of, sometimes with, before the thing
      bestowed, in before a word signifying action, and to
      before a person or object on which anything is
      bestowed; as, to be liberal of praise or censure;
      liberal with money; liberal in giving; liberal to the
      poor.
      [1913 Webster]
 
   {The liberal arts}. See under {Art}.
 
   {Liberal education}, education that enlarges and disciplines
    the mind and makes it master of its own powers,
    irrespective of the particular business or profession one
    may follow.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Generous; bountiful; munificent; beneficent; ample;
     large; profuse; free.
 
   Usage: {Liberal}, {Generous}. Liberal is freeborn, and
      generous is highborn. The former is opposed to the
      ordinary feelings of a servile state, and implies
      largeness of spirit in giving, judging, acting, etc.
      The latter expresses that nobleness of soul which is
      peculiarly appropriate to those of high rank, -- a
      spirit that goes out of self, and finds its enjoyment
      in consulting the feelings and happiness of others.
      Generosity is measured by the extent of the sacrifices
      it makes; liberality, by the warmth of feeling which
      it manifests.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liberal \Lib"er*al\, n.
   One who favors greater freedom in political or religious
   matters; an opponent of the established systems; a reformer;
   in English politics, a member of the Liberal party, so
   called. Cf. {Whig}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberal
   adj 1: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
       political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
       liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
       [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]
   2: having political or social views favoring reform and progress
   3: tolerant of change; not bound by authoritarianism, orthodoxy,
     or tradition [ant: {conservative}]
   4: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]
   5: not literal; "a loose interpretation of what she had been
     told"; "a free translation of the poem" [syn: {free},
     {loose}, {liberal}]
   n 1: a person who favors a political philosophy of progress and
      reform and the protection of civil liberties [syn:
      {liberal}, {liberalist}, {progressive}] [ant:
      {conservative}, {conservativist}]
   2: a person who favors an economic theory of laissez-faire and
     self-regulating markets

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 liberal
  1. liberal
  2. generous

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 liberal
  liberal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 liberal /liːbəraːl/
  liberally

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 liberal
  liberal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top