ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fosses

   
399 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fosses-, *fosses*, fosse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fosses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fosses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossa[N] โพรงในร่างกาย
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster childn. ลูกเลี้ยง
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
fosterling(ฟอส'เทอะลิง) n. ลูกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pterygopalatine fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygomaxillary fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygomaxillary fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal fossa๑. แอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ fossa for lacrimal gland]๒. ร่องกระดูกแอ่งถุงน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal sulcus of lacrimal bone] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal groove; fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalisแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual fossaแอ่งด้านลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reworked fossilsซากดึกดำบรรพ์พัดพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submandibular fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sublingual fossaแอ่งต่อมน้ำลายใต้ลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecubital fossa; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandibular fossa; fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal boneแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine fossaแอ่งฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, popliteal; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cubital fossa; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central fossaแอ่งกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
digastric fossaแอ่งไดแกสทริก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnostic fossil; characteristic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glenoid fossa of temporal bone; fossa mandibularis; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil communityชุมชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil waxไขธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossiliferousมีซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossilizationการกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal glandแอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalis; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal bone; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa sacci lacrimalis; fossa for lacrimal sac; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil assemblageกลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incisor fossaแอ่งฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
index fossilซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incisive fossa of hard palateแอ่งเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infratemporal fossaแอ่งใต้ขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
triangular fossaแอ่งสามเหลี่ยม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Elephants, Fossilซากช้างดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Plants, Fossilซากพืชดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Temephos ;Temefosทีมีฟอส [TU Subject Heading]
Trees, Fossilซากต้นไม้ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Coronoid Fossaโคโรนอยด์ฟอสสา [การแพทย์]
Cranial Fossa, Anteriorช่องหน้าของพื้นกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Middleแอ่งกลางของกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Posteriorแอ่งท้ายของกะโหลก,ช่องกะโหลกส่วนหลัง [การแพทย์]
Dioctyl Sodium Sulfosuccinateไดออกทิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต,ไดออททิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต [การแพทย์]
Foscarnetฟอสคาร์เนต [การแพทย์]
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa Ovalisฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa Ovalis, Belowรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fossa, Posteriorบริเวณหลังของสมอง [การแพทย์]
Foster Homeบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง [การแพทย์]
Fostor Homeครอบครัวที่มีสุขภาพจิตดี [การแพทย์]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gallbladder, Fossa forแอ่งสำหรับถุงน้ำดี [การแพทย์]
Glenoid Fossaแอ่งเบ้าข้อไหล่ [การแพทย์]
Iliac Fossaแอ่งกระดูกปีกตะโพก [การแพทย์]
Infrascapular Fossaร่องใต้กระดูกสะบัก [การแพทย์]
Infraspinous Fossaแอ่งที่อยู่ใต้ส่วนที่ยื่นออกมาของบ่า [การแพทย์]
Intercondyloid Fossaร่องตรงกลางระหว่างปุ่มกระดูก [การแพทย์]
Lacrimal Fossaหลุมถุงน้ำตา, แอ่งถุงน้ำตา [การแพทย์]
Middle Fossaสมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Mono Nonylphenoxy Ethyl Sulfosuccinateโมโนโนนิลฟีนอกซิอีทิลซัลโฟซัคสิเนต [การแพทย์]
Mono Oleyl Sulfosuccinateโมโนโอลีอิลซัลโฟซัคซิเนต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Foster?Foster? Island of Death (1976)
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล The Thing (1982)
I told you it would work. everybody knows about ufos.บอกแล้ว ต้องได้ผล ทุกคนรู้จักเอเลี่ยนกับ UFO Spies Like Us (1985)
- Come here, Foster.มานี่ ฟอสเตอร์ The Bodyguard (1992)
Foster, right here. Turn around.ฟอสเตอร์ อยู่ตรงนี้ หันมา The Bodyguard (1992)
People that have sighted UFOs reported unexplained time loss.เราถูกลักพา ! Deep Throat (1993)
To look for UFOs?เพื่อหาดู UFOs เหรอ ? Squeeze (1993)
Everybody thinks that they're UFOs.ได้ซิ ทุกคนคิดว่านั่นเป็น UFOs Squeeze (1993)
Mulder, are you suggesting that the military is flying UFOs?Mulder คุณกำลังบอกว่า กองทัพ กำลังทำการบิน UFO เหรอ? Squeeze (1993)
What do you think they were? Just because I can't explain it, doesn't mean I'm going to believe they were UFOs.เพียงเพราะว่า ฉันอธิบายไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันเชื่อว่า นั่นคือ UFOsSqueeze (1993)
So he ends up raised in foster homes... juvenile facilities.จะถูกส่งตัวไปไว้โรงเลี้ยงเด็ก โตในสภาพนั้น Heat (1995)
Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?คนที่นี่ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงอยู่, หรือ ใช้การหลอมรวมคริสตัลหรอ Toy Story (1995)
You do Fosse, Fosse, Fosse!ที่คุณทำฟอซฟอซฟอซ! The Birdcage (1996)
I'm also aware that you've been through several foster homes.ศาลว่าเธอคงถูกส่งให้ไปอยู่ สถานสงเคราะห์มาแล้วหลายครั้ง Good Will Hunting (1997)
- Your foster father?พ่อเลี้ยงใช่ไหม Good Will Hunting (1997)
Yes, the blind foster home mother.ใช่ เหมือนคนตาบอด/ ลูกบุญธรรมที่มีแม่รับเลี้ยง Never Been Kissed (1999)
Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty.Mr. Kincaid's company is merely one of the ways we try to foster economic relations with other countries, Your Majesty. Anna and the King (1999)
I'd probably be shipped off to a foster home or something.ฉันคงได้ถูกส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแหง X-Ray (2001)
And there was that thing about your foster parents.แล้วก็เรื่องของ พ่อแม่บุญธรรมเธอด้วย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I think her foster parents are both doctorsชั้นคิดว่าผู้อุปถัมภ์ของเธอเป็นหมอทั้งคู่ Oldboy (2003)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)
Think there are UFOs?คิดว่า UFO มีจริงมั๊ย Nobody Knows (2004)
If Martians exist, so do UFOsถ้า มาเที่ยน มีจริง ก็มี UFO จริงๆแหละ Nobody Knows (2004)
Are you a fossil?เธอมันล้าสมัย Formula 17 (2004)
Fossil?ล้าสมัย Formula 17 (2004)
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี... Mr. Monk and the Blackout (2004)
Ms. Evelyn cycled hundreds of kids out of the foster-care system and into permanent homes.คุณเอเวลีนน่ะช่วยเด็กหลายร้อยคน ออกจากบ้านเด็กกำพร้า หาครอบครัวรับเลี้ยงถาวร Four Brothers (2005)
The code of Harry, my foster father, is satisfied.กฏของแฮรี่ พ่ออุปถัมภ์ผม เป็นที่น่าพอใจ It's Alive! (2007)
I drove away a brother who accepts me, for a foster father who betrayed me.ผมผลักไสพี่ชายที่ยอมรับตัวตนผม เพื่อพ่อบุญธรรมผู้ซึ่งทรยศ It's Alive! (2007)
Denny foster -- Worked here.เดนนี่ ฟอสเตอร์ The Dark Defender (2007)
Turns out our vic, foster -- He had a blog.ปรากฎว่าเหยื่อเรา ฟอสเตอร์ มีเวบบล็อก The Dark Defender (2007)
It seems that my foster father and my biological mother were having an affair.ดูเหมือนพ่ออุปถัมภ์ กับแม่ที่แท้จริงของผมเป็นชู้กัน Dex, Lies, and Videotape (2007)
He lied about my past, he cheated on my foster mother with my biological mother.เขาโกหกเรื่องอดีตผม เขานอกใจแม่อุปถัมภ์ผม กับแม่ที่แท้จริงของผม Dex, Lies, and Videotape (2007)
Fish fossils.ซากปลา 65 Million Years Off (2007)
These are fossils.พวกนี้ คือ ฟอซซิล 65 Million Years Off (2007)
He was on the trail of a fossil graveyard.เขาอยู่ในเส้นทางของ สุสานฟอสซิล 65 Million Years Off (2007)
And the fossils I discovered weren't even on crop land.และฟอสซิสที่ฉันพบก็ไม่อยู่บริเวณที่เพาะปลูกด้วยซ้ำไป 65 Million Years Off (2007)
That's why I wasn't about to miss Kelly Foster's funeral.นั้นเป็นเหตุผลที่ผมไม่พลาด การมางานศพของเคลลี่ ฟอสเตอร์ No Such Thing as Vampires (2007)
Kelly Foster lives as our sister in blood.เคลลี่ ฟอสเตอร์เปรียบ เหมือนน้องสาวของพวกเรา No Such Thing as Vampires (2007)
Like Kelly Foster?อย่าง เคลลี่ ฟอสเตอร์? No Such Thing as Vampires (2007)
Mrs. Ellis, do you think your husband killed Kelly Foster?มิสแอลลิส คุณคิดว่า สามีของคุณฆ่าเคลลี่ ฟอสเตอร์? No Such Thing as Vampires (2007)
You're looking into Kelly Foster's death.คุณดูแลคดีของเคลลี่ ฟอสเตอร์ No Such Thing as Vampires (2007)
You know, that's interesting, because Kelly Foster Showed up dead with two bite marks in her neck.คุณรู้มัยมันน่าสนใจมากเพราเคลลี่ ฟอสเตอร์ ตายโดยมีรอยกัดที่คอของเธอ No Such Thing as Vampires (2007)
- Kelly Foster.เคลลี่ ฟอสเตอร์ No Such Thing as Vampires (2007)
Hey, foster.เฮ้ ฟอสเตอร์ Bad Day at Black Rock (2007)
Good question,overly excited former foster kid.เป็นคำถามที่ดี , น่าจะเอาไปถามเด็กนะ 97 Seconds (2007)
I was invited by the South African Fossil Fuels Foundation.ผมได้รับเชิญจาก_BAR_ กองทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอาฟริกาใต้ Rendition (2007)
Mr.Foster,we're going to need to talk to you down at the police station.คุณฟอสเตอร์ เราอยากจะให้คุณช่วยไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อย Ending Happy (2007)
After your perfosmance yesterday,i have no further sway with the colonel.หลังจากวีกรรมของแกเมื่อวานแล้ว Bang and Burn (2007)
They accidentally start a fire and everybody FOs?พวกมันทำไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วทุกคนก็แตกกระเจิงงั้นเหรอ ...And the Bag's in the River (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fosThis song was written by Foster.
fosFossil fuels are abundant in that vast continent.
fosFossil fuel prices shot through the roof.
fosDo you believe in UFOs?
fosThe orphan was fostered by the wealthy man.
fosThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fosHe is a living fossil!
fosFossil fuels won't be available forever.
fosHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.
fosHealth and gaiety foster beauty.
fosWarm human relations were fostered.
fosIf UFOs were to attack the earth, what would become of us?
fosThe continent is abundant in fossil fuels.
fosWhat I have in my hand is a fossil seashell.
fosA unique fossil of a tropical plant was found recently.
fosHis musical ability was fostered in Vienna.
fosSome believe in UFOs and others do not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
สถานสงเคราะห์[N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
แม่เลี้ยง[N] stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน
ฟอสซิล[N] fossil, Example: ฟอสซิลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์วานรไปสู่มนุษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, Count unit: ก้อน, Thai definition: ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ลูกเลี้ยง[N] stepchild, See also: stepson, stepdaughter, foster child, Syn. ลูกบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, Example: ส่วนใหญ่แล้วลูกเลี้ยงมักไม่ถูกกับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง, Thai definition: ลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงต่างลูก, ลูกที่ติดพ่อหรือแม่มา
ยักหล่ม[N] the supra-clavicular fossa, Syn. ยักหล่มถ่มร้าย, Thai definition: รอยบุ๋มที่สะบักทั้ง 2 ข้าง ถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีสำหรับหญิง 1 ใน 3 อย่าง คือ สีจัก ยักหล่ม ถ่มร้าย
ประคับประคอง[V] support, See also: foster, sustain, help, prop up, maintain, Syn. พยุง, ทะนุถนอม, จุนเจือ, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, เกื้อกูล, Ant. ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้
ปรนปรือ[V] nourish, See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture, Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Ant. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
ชุบย้อม[V] foster, See also: support, provide for, bring up, rear, raise, Syn. ชุบเลี้ยง, อุปการะ, อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เกื้อกูล, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
ชุบเลี้ยง[V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล, Example: เขาต้องการเงินมากมายเพื่อชุบเลี้ยงลูกน้องของเขา, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น
ซากดึกดำบรรพ์[N] fossil, Example: นักมานุษยวิทยาขุดพบซากดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุกว่าพันปี, Count unit: ซาก, Thai definition: ซากของพืชหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน
เจือจุน[V] bring up, See also: foster, bring up, raise, provide for, Syn. เจือจาน, จุนเจือ, อุดหนุน, Example: ทุกๆ สิ้นเดือนเขาต้องส่งเงินไปเจือจุนครอบครัว, Thai definition: ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยให้ทรัพย์สินเงินทอง
เลี้ยงดู[V] foster, See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for, Syn. เลี้ยง, Example: พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก, Thai definition: เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
อุปถัมภ์[ADJ] patronizing, See also: supportive, helpful, fostering, Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย เพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Thai definition: เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil   FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høithāk) EN: snail fossil   
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother   FR: belle-mère (par remariage) [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ซากดึกดำบรรพ์[n.] (sākdeukdamban) EN: fossil   FR: fossile [m]
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; back ; incite   FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; inciter
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamrung) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
UFOS    Y UW2 EH2 F OW1 Z
FOSS    F AA1 S
PFOST    F AA1 S T
FOSCO    F AA1 S K OW0
FOSSE    F AA1 S
FOSIA    F OW1 ZH AH0
FOSLER    F AA1 S AH0 L ER0
FOSSIL    F AA1 S AH0 L
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSLER    F AA1 S L ER0
FOSSUM    F AA1 S AH0 M
FOSKEY    F AA1 S K IY0
FOSTER    F AA1 S T ER0
FOSHEE    F AA1 SH IY0
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSTERS    F AA1 S T ER0 Z
LAFOSSE    L AA0 F AA1 S
FOSSILS    F AA1 S AH0 L Z
FOSKETT    F AA1 S K IH0 T
FOSBACK    F AA1 S B AE2 K
FOSDICK    F AA1 S D IH0 K
FOSAMAX    F AA1 S AH0 M AE2 K S
FOSBERG    F AA1 S B ER0 G
FOSSETT    F AA1 S IH0 T
SEARFOSS    S ER1 F AH0 S
FOSNAUGH    F AA1 S N AO0
DELFOSSE    D EH1 L F AH0 S
INFOSCAN    IH1 N F OW0 S K AE2 N
FOSTER'S    F AA1 S T ER0 Z
FOSTERED    F AA1 S T ER0 D
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z
FOSSETT'S    F AA1 S IH0 T S
VANFOSSAN    V AE0 N F AA1 S AH0 N
VANFOSSEN    V AE0 N F AA1 S AH0 N
FOSTERING    F AA1 S T ER0 IH0 NG
FOSSILIZE    F AA1 S AH0 L AY2 Z
FOSSILIZED    F AA1 S AH0 L AY2 Z D
MICROFOSSIL    M AY1 K R OW2 F AA1 S AH0 L
MICROFOSSILS    M AY1 K R OW2 F AA1 S AH0 L Z
FOSSILIFEROUS    F AA2 S AH0 L IH1 F ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) fˈɒs (f o1 s)
fosses    (n) fˈɒsɪz (f o1 s i z)
fossil    (n) fˈɒsl (f o1 s l)
foster    (v) fˈɒstər (f o1 s t @ r)
Fossett    (n) fˈɒsɪt (f o1 s i t)
fossils    (n) fˈɒslz (f o1 s l z)
fosters    (v) fˈɒstəz (f o1 s t @ z)
fostered    (v) fˈɒstəd (f o1 s t @ d)
fossilize    (v) fˈɒsəlaɪz (f o1 s @ l ai z)
fostering    (v) fˈɒstərɪŋ (f o1 s t @ r i ng)
fossilized    (v) fˈɒsəlaɪzd (f o1 s @ l ai z d)
fossilizes    (v) fˈɒsəlaɪzɪz (f o1 s @ l ai z i z)
fossilizing    (v) fˈɒsəlaɪzɪŋ (f o1 s @ l ai z i ng)
foster-child    (n) fˈɒstə-tʃaɪld (f o1 s t @ - ch ai l d)
fossilization    (n) fˌɒsəlaɪzˈɛɪʃən (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n)
foster-father    (n) fˈɒstə-faːðər (f o1 s t @ - f aa dh @ r)
foster-mother    (n) fˈɒstə-mʌðər (f o1 s t @ - m uh dh @ r)
foster-parent    (n) fˈɒstə-pɛəʳrənt (f o1 s t @ - p e@ r @ n t)
foster-sister    (n) fˈɒstə-sɪstər (f o1 s t @ - s i s t @ r)
fossilizations    (n) fˌɒsəlaɪzˈɛɪʃənz (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n z)
foster-brother    (n) fˈɒstə-brʌðər (f o1 s t @ - b r uh dh @ r)
foster-fathers    (n) fˈɒstə-faːðəz (f o1 s t @ - f aa dh @ z)
foster-mothers    (n) fˈɒstə-mʌðəz (f o1 s t @ - m uh dh @ z)
foster-parents    (n) fˈɒstə-pɛəʳrənts (f o1 s t @ - p e@ r @ n t s)
foster-sisters    (n) fˈɒstə-sɪstəz (f o1 s t @ - s i s t @ z)
foster-brothers    (n) fˈɒstə-brʌðəz (f o1 s t @ - b r uh dh @ z)
foster-children    (n) fˈɒstə-tʃɪldrən (f o1 s t @ - ch i l d r @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛山[Fó shān, ㄈㄛˊ ㄕㄢ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #8,143 [Add to Longdo]
化石[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil, #10,914 [Add to Longdo]
抚养[fǔ yǎng, ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ, / ] to foster; to bring up; to raise, #12,935 [Add to Longdo]
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment, #18,251 [Add to Longdo]
养育[yǎng yù, ㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] foster; rear, #20,525 [Add to Longdo]
佛山市[Fó shān shì, ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #21,571 [Add to Longdo]
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support, #21,981 [Add to Longdo]
哺育[bǔ yù, ㄅㄨˇ ㄩˋ, ] feed; nurture; foster, #31,726 [Add to Longdo]
抚育[fǔ yù, ㄈㄨˇ ㄩˋ, / ] to nurture; to raise; to foster; to tend, #35,069 [Add to Longdo]
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father, #37,994 [Add to Longdo]
养父[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, / ] foster, adopted father, #42,505 [Add to Longdo]
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, / ] foster, adopted mother, #45,526 [Add to Longdo]
扶养[fú yǎng, ㄈㄨˊ ㄧㄤˇ, / ] to foster; to bring up; to raise, #49,094 [Add to Longdo]
活化石[huó huà shí, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] a living fossil, #50,055 [Add to Longdo]
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer, #54,981 [Add to Longdo]
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-mother, #97,794 [Add to Longdo]
佛山地区[Fó shān dì qū, ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Foshan prefecture in Guangdong, #108,419 [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
髂窝[qià wō, ㄑㄧㄚˋ ㄨㄛ, / ] iliac fossa (anat.); pelvic basin internal to ilium, #136,828 [Add to Longdo]
提挈[tí qiè, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, ] to hold by the hand; fig. to nurture; to foster; to bring up; to support, #203,928 [Add to Longdo]
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom, #268,580 [Add to Longdo]
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom, #475,865 [Add to Longdo]
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, ] foster-mother [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] to foster; to bear [Add to Longdo]
汉福斯[Hàn fú sī, ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ㄙ, / ] Hønefoss, city (and soccer team) in Buskerud, Norway [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-parents; adoptive parents [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: ทำนุบำรุง English: to foster

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusspfosten {m}round termination post [Add to Longdo]
Brennstoff {m}; Brennmaterial {n}; Treibstoff {m}; Kraftstoff {m} | Brennstoffe {pl} | fossiler Brennstoff; konventioneller Brennstoff | mit Brennstoff versorgenfuel | fuels | fossil fuel | to fuel [Add to Longdo]
Fossil {n}; Fossilie {f}; Versteinerung {f} | Fossilien {pl}; Versteinerungen {pl}fossil | fossils [Add to Longdo]
Graben {m} | Gräben {pl}fosse | fosses [Add to Longdo]
Kilometerstein {m}; Meilenstein {m}; Meilenpfosten {m} | Kilometersteine {pl}; Meilensteine {pl} | Meilenstein der Entwicklungmilestone; milepost | milestones; mileposts | milestone of the development [Add to Longdo]
Leitfossil {n} [geol.]index fossil [Add to Longdo]
Mittelpfosten {m}; Sprosse {f} (im Fenster) [arch.] | innenliegende Sprossemullion; muntin | muntin sealed inside the airspace; muntin sealed between the glass [Add to Longdo]
Pfeiler {m}; Pfosten {m}; Stütze {f}; Strebe {f} (vertikal)stanchion [Add to Longdo]
ein Kind in Pflege gebento foster a child [Add to Longdo]
Pflegeeltern {pl}foster-parents [Add to Longdo]
Pflegekind {n}foster-child [Add to Longdo]
Pflegetochter {f}foster-daughter [Add to Longdo]
Pflegesohn {m}foster-son [Add to Longdo]
Pflegevater {m}foster-father [Add to Longdo]
Pflegestelle {f}foster home [Add to Longdo]
Pfosten {m}post [Add to Longdo]
Pfosten {m} (Tür-)jamb [Add to Longdo]
Pfosten {m}; Pfahl {m}; Stab {m}; Stange {f}; Mast {m}pole [Add to Longdo]
Pfostenloch {n}post-hole [Add to Longdo]
Pfostenspeicher {m}haystack [Add to Longdo]
Pfostenstandspur {f}post shadow; post-pit [Add to Longdo]
Pfostenverkeilung {f}post packing [Add to Longdo]
Pfosten-Riegelkonstruktion {f}post and mullion construction [Add to Longdo]
Schützling {m} | Schützlinge {pl}fosterling | fosterlings [Add to Longdo]
Torpfosten {m}door post [Add to Longdo]
Torpfosten {m} | Torpfosten {pl}goalpost | goalposts [Add to Longdo]
Türpfosten {m}doorpost; door jamb [Add to Longdo]
Versteinerung {f} | Versteinerungen {pl}fossilization | fossilizations [Add to Longdo]
Wandpfosten {m}; Pfosten {m}; Ständer {m}stud [Add to Longdo]
Zaunpfosten {m}fence post [Add to Longdo]
aufziehen | aufziehendto foster | fostering [Add to Longdo]
fördern; begünstigen; protegierento foster [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
fossilienhaltig; Fossil...fossiliferous [Add to Longdo]
fossile Überreste von Tierenexuviae [Add to Longdo]
gepflegtfostered [Add to Longdo]
grabendfossorial [Add to Longdo]
herumstöbern | herumstöberndto fossick | fossicking [Add to Longdo]
leblos machento fossilize [Add to Longdo]
pflegen; fördern; hegen | pflegendto foster | fostering [Add to Longdo]
pflegtfosters [Add to Longdo]
stöbert herumfossicks [Add to Longdo]
stöberte herumfossicked [Add to Longdo]
verknöcherter Menschfossil [Add to Longdo]
versteinern; verknöchern | versteinernd; verknöchernd | versteinert; verknöchert | versteinert | versteinerte; verknöcherteto fossilize | fossilizing | fossilized | fossilizes | fossilized [Add to Longdo]
zieht auffosters [Add to Longdo]
zog auffostered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォシーク[, infoshi-ku] (n) {comp} Infoseek [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure [Add to Longdo]
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P) [Add to Longdo]
フォスターペアレント[, fosuta-pearento] (n) foster parent [Add to Longdo]
フォスフォリラーゼ[, fosuforira-ze] (n) phosphorylase [Add to Longdo]
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox) [Add to Longdo]
フォッサマグナ[, fossamaguna] (n) fossa magna (lat [Add to Longdo]
ホスゲン;フォスゲン[, hosugen ; fosugen] (n) phosgene (ger [Add to Longdo]
ホスファターゼ;フォスファターゼ[, hosufata-ze ; fosufata-ze] (n) phosphatase [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents [Add to Longdo]
育て親[そだておや, sodateoya] (n) foster parent [Add to Longdo]
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil [Add to Longdo]
化石[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P) [Add to Longdo]
化石人類[かせきじんるい, kasekijinrui] (n) fossil men [Add to Longdo]
化石層[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed [Add to Longdo]
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel [Add to Longdo]
化石類人猿[かせきるいじんえん, kasekiruijin'en] (n) anthropoid fossil [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
義父[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P) [Add to Longdo]
義母[ぎぼ, gibo] (n) mother-in-law; foster mother; step mother; (P) [Add to Longdo]
義理の父[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather [Add to Longdo]
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil [Add to Longdo]
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil [Add to Longdo]
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.) [Add to Longdo]
助成[じょせい, josei] (n,vs) assisting; assistance; fostering; aiding; (P) [Add to Longdo]
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help [Add to Longdo]
親代わり;親代り[おやがわり, oyagawari] (n) (one acting as a) foster parent [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) [Add to Longdo]
生きた化石[いきたかせき, ikitakaseki] (n) (See 残存種) living fossil; relict [Add to Longdo]
生みの親より育ての親[うみのおやよりそだてのおや, uminooyayorisodatenooya] (exp) (id) A foster parent is dearer than a real parent [Add to Longdo]
生痕[せいこん, seikon] (n) trace fossil [Add to Longdo]
生痕化石[せいこんかせき, seikonkaseki] (n) trace fossil [Add to Longdo]
昔蜻蛉[むかしとんぼ;ムカシトンボ, mukashitonbo ; mukashitonbo] (n) (uk) Epiophlebia superstes (species of living-fossil dragonfly endemic to Japan) [Add to Longdo]
石化[せっか, sekka] (n,vs) mineralization; mineralisation; petrifaction; fossilization; fossilisation [Add to Longdo]
待兼鰐[まちかねわに;マチカネワニ, machikanewani ; machikanewani] (n) (uk) Toyotamaphimeia machikanensis (Japanese fossil species of crocodilian) [Add to Longdo]
乳兄弟;乳姉妹[ちきょうだい, chikyoudai] (n) foster brother or sister [Add to Longdo]
背面跳び[はいめんとび, haimentobi] (n) Fosbury-back flop; backward jump [Add to Longdo]
培う[つちかう, tsuchikau] (v5u,vt) to cultivate; to foster; (P) [Add to Longdo]
微化石[びかせき, bikaseki] (n) microfossil [Add to Longdo]
膝窩[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek [Add to Longdo]
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墓標[ぼひょう, bohyou] Grabmakierung, Grabpfosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top