Search result for

fossil fuel

(24 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fossil fuel-, *fossil fuel*
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
Fossil fuels, oil, nuclear power are like a drug, and you, along with foreign interests...พลังงานฟอสซิล, น้ำมัน พลังงานนิวเคลียร์... ...ล้วนเหมือนยาเสพติด ซึ่งพวกท่านกับบรรษัทอื่นๆ... Watchmen (2009)
The world runs on fossil fuel.ขนาดโลกยังต้องใช้พลังงานฟอสซิลเลย TS-19 (2010)
Our penchant for fossil fuels has since diluted that carbon-14 in the atmosphere, giving us different benchmarks.ความนิยมใช้พลังงานฟอสซิลของพวกเรา ได้เจือจางระดับ Carbon-14 ในชั้นบรรยากาศ ทำให้เราได้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่าง Sudden Death (2010)
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)
Burns fossil fuels just to go round and round in circles.เผาพลังงานถ่านหินโดยการแค่ วิ่งไปรอบๆเป็นวงกลม The Tiger in the Tale (2012)
It's slightly heavier than the kind produced by burning fossil fuels.จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล The World Set Free (2014)
The strongest force driving climate change right now is the increasing CO2 from the burning of fossil fuels which is trapping more heat from the sun.แรงที่แข็งแกร่งผลักดันการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ เป็น ซีโอ2 เพิ่มขึ้นจากการ เผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล, ซึ่งเป็นที่ดักความร้อน มากขึ้นจากดวงอาทิตย์ The World Set Free (2014)
Besides, no one understood back then what the true cost was of burning fossil fuel.สิ่งที่เป็นต้นทุนที่แท้จริง ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทุนวิจัย มูชอท ถูกตัดออกไป The World Set Free (2014)
The market for a liquid fossil fuel, petroleum was exploding for shipping, home heating, cars and trucks.ตลาดสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลเหลวปิโตรเลียม ถูกระเบิดสำหรับการจัดส่งสินค้า ความร้อนในบ้านและรถยนต์และรถบรรทุก The World Set Free (2014)
Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?คนที่นี่ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงอยู่, หรือ ใช้การหลอมรวมคริสตัลหรอ Toy Story (1995)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fossil fuelFossil fuel prices shot through the roof.
fossil fuelFossil fuels are abundant in that vast continent.
fossil fuelFossil fuels won't be available forever.
fossil fuelThe continent is abundant in fossil fuels.
fossil fuelThe vast continent is abundant in fossil fuels.

Japanese-English: EDICT Dictionary
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fossil fuel
   n 1: fuel consisting of the remains of organisms preserved in
      rocks in the earth's crust with high carbon and hydrogen
      content

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top