Search result for

conservative

(75 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conservative-, *conservative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conservative[N] คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
conservative[ADJ] ที่เป็นการป้องกัน
conservative[ADJ] ที่เป็นอนุรักษ์นิยม, Syn. traditional, conventional
conservative[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ

English-Thai: Nontri Dictionary
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conservativeเชิงอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative medicationโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative treatmentการรักษาแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conservativeอนุรักษ์นิยม,อนุรักษ์ [การแพทย์]
Conservative Managementการรักษาแบบประคับประคอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, it's conservative, yes, but classic.มันอาจจะดูโบราณไปซักหน่อย แต่ก็คลาสสิคนะ Chuck in Real Life (2008)
I think they're conservative.คิดคร่าว ๆ ไว้ว่า Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
More conservative?เอียงไปทางอนุรักษ์นิยมเหรอ? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
§ Doing the best things so conservatively § § And he likes his own backyard §เขาเป็นที่นับหน้าถือตาในเมือง แล้วเขาชอบ นี่เป็นสวนหลังบ้านของเค้าเหรอ? It's a Terrible Life (2009)
§ Doing the best things so conservatively §แล้วนี่เหงื่อของเค้าเหรอ กลิ่นเยี่ยมไหม? It's a Terrible Life (2009)
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค ABQ (2009)
Conservatively, i'd say 400 or 500 a year.มันค่อนข้างละเอียดอ่อน ในปีนึงมีประมาณ 400 -500 ราย Demonology (2009)
My, we are conservative, aren't we?แหม เคร่งครัดจริงนะคะคุณพี่? Keep This Party Going (2009)
Why are you doing a politically conservative high school shamefully outdated fight rap?ทำไมเธอถึงมาแร็ปเพลงการเมืองตกยุค ที่น่าอับอายแบบนี้ล่ะ? Football, Feminism and You (2009)
Now's not the time to be conservative.นี่มันไม่ใช่เวลา มาลังเลใจ Believe (2009)
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast.หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ Watchmen (2009)
The gentleman who reported the incident is very conservative... and has insisted the offending event be recorded.ผู้ชายที่แจ้งจับคุณเป็นคนเคร่งมาก เขายืนยันให้ลงบันทึกข้อหาหมิ่นประมาท Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conservativeA conservative is not always a reactionary.
conservativeA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
conservativeAny political party is conservative in itself.
conservativeConservative people always tell us to act within our station.
conservativeEnglishman are, on the whole, conservative.
conservativeEnglishmen are, on the whole, conservative.
conservativeHe is conservative in his habits.
conservativeHe is conservative to a degree.
conservativeHer novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues.
conservativeHis novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues.
conservativeHis opinion inclines towards the conservative.
conservativeHis views were too conservative for people to accept.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเก่า[ADJ] conservative, See also: old-fashioned, Syn. หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย, Ant. หัวสมัยใหม่, ทันสมัย, Example: ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ, Thai definition: ที่นิยมตามแบบเก่า
นักอนุรักษ์นิยม[N] conservative, See also: reactionary, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
หัวโบราณ[ADJ] conservative, See also: old-fashioned, Syn. หัวเก่า, Example: เพราะพ่อแม่เขาเป็นคนหัวโบราณ จึงไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ, Thai definition: ที่คิดแบบคนสมัยก่อน, ที่นิยมตามแบบเก่าแก่
อนุรักษนิยม[ADJ] conservative, Example: น้องเป็นพวกอนุรักษนิยมจึงมักจะขัดแย้งกับพี่เสมอ, Thai definition: ี่ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว
อนุรักษนิยม[N] conservatism, See also: conservative, Example: สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุรักษนิยม[N] conservatism, See also: conservative, Example: สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
จารีตนิยม[n.] (jārītniyom) EN: conservative ; conservatism   FR: conservatisme [m] ; traditionalisme [m]
ความคิดอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (khwāmkhit anurakniyom) EN: conservative ideas   FR: idées conservatrices [fpl]
พรรคอนุรักษ์นิยม[X] (phak anurakniyom) EN: Conservative Party   FR: Parti conservateur [m]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakhati baēp anurakniyom) EN: conservative attitude   FR: attitude conservatrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSERVATIVE    K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V
CONSERVATIVES    K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V Z
CONSERVATIVELY    K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V L IY0
CONSERVATIVES'    K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conservative    (n) (k @1 n s @@1 v @ t i v)
conservatives    (n) (k @1 n s @@1 v @ t i v z)
conservatively    (a) (k @1 n s @@1 v @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konservative {m,f}; Konservativer | Konservativen {pl}conservative | conservatives [Add to Longdo]
konservativ {adj} | konservativer | am konservativstenconservative | more conservative | most conservative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
コンサーバティブ[, konsa-bateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
コンサバ[, konsaba] (n) (abbr) conservative [Add to Longdo]
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
ネオコン[, neokon] (n,adj-no) (abbr) neo-conservative [Add to Longdo]
ネオコンサバティブ[, neokonsabateibu] (n) neo-conservative [Add to Longdo]
寛政の改革[かんせいのかいかく, kanseinokaikaku] (n) Kansei Reforms (series of conservative government measures, 1787-1793 CE) [Add to Longdo]
旧波[きゅうは, kyuuha] (n) old school; old style; conservative people [Add to Longdo]
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]
根岸流[ねぎしりゅう, negishiryuu] (n) conservative calligraphy style used to write sumo rankings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, ] conservative faction [Add to Longdo]
保守党[bǎo shǒu dǎng, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, / ] conservative political parties [Add to Longdo]
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, / ] conservative; to preserve the outmoded [Add to Longdo]
守旧[shǒu jiù, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] conservative; reactionary [Add to Longdo]
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, ] conservative and unable to adapt (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conservative \Con*serv"a*tive\, n.
   1. One who, or that which, preserves from ruin, injury,
    innovation, or radical change; a preserver; a conserver.
    [1913 Webster]
 
       The Holy Spirit is the great conservative of the new
       life.                 --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. One who desires to maintain existing institutions and
    customs; also, one who holds moderate opinions in
    politics; -- opposed to {revolutionary} or {radical}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Hist.) A member of the Conservative party.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conservative \Con*serv"a*tive\, a. [Cf. F. conservatif.]
   1. Having power to preserve in a safe of entire state, or
    from loss, waste, or injury; preservative.
    [1913 Webster]
 
   2. Tending or disposed to maintain existing institutions;
    opposed to change or innovation.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to a political party which favors the
    conservation of existing institutions and forms of
    government, as the Conservative party in England; --
    contradistinguished from {Liberal} and {Radical}.
    [1913 Webster]
 
       We have always been conscientiously attached to what
       is called the Tory, and which might with more
       propriety be called the Conservative, party.
                          --Quart. Rev.
                          (1830).
    [1913 Webster]
 
   {Conservative system} (Mech.), a material system of such a
    nature that after the system has undergone any series of
    changes, and been brought back in any manner to its
    original state, the whole work done by external agents on
    the system is equal to the whole work done by the system
    overcoming external forces.         --Clerk
                          Maxwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conservative
   adj 1: resistant to change [ant: {liberal}]
   2: having social or political views favoring conservatism
   3: avoiding excess; "a conservative estimate" [syn: {cautious},
     {conservative}]
   4: unimaginatively conventional; "a colorful character in the
     buttoned-down, dull-grey world of business"- Newsweek [syn:
     {button-down}, {buttoned-down}, {conservative}]
   5: conforming to the standards and conventions of the middle
     class; "a bourgeois mentality" [syn: {bourgeois},
     {conservative}, {materialistic}]
   n 1: a person who is reluctant to accept changes and new ideas
      [syn: {conservative}, {conservativist}] [ant: {liberal},
      {liberalist}, {progressive}]
   2: a member of a Conservative Party

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top