หรือคุณหมายถึง foß?
Search result for

foss

(95 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foss-, *foss*, fos
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossa[N] โพรงในร่างกาย
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal glandแอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalis; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal bone; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa sacci lacrimalis; fossa for lacrimal sac; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa Ovalisฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa Ovalis, Belowรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fossa, Posteriorบริเวณหลังของสมอง [การแพทย์]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But let me warn you that I am a protégé of Fosse and Robbins!แต่ขอเตือนก่อนนะ ว่าผมเป็นโปรแห่ง... ...ผีเสื้อและนกกระจอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My daddy told me these are fossils of brackens.พ่อหนูบอกว่า มันเป็นซากฟอสซิลของต้นเฟินยักษ์ Cyborg Girl (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Fossil record study?- ศึกษาพวกฟอสซิลหรอ The Day the Earth Stood Still (2008)
Here, they depend on wells replenished by fossil water, which accumulated underground from the days when it rained on these deserts.ที่นี่, พวกเขาต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อบาดาล, ซึ่งสะสมไว้ใต้ดินในเวลาที่ เกิดฝนตกในทะเลทราย Home (2009)
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)
Fossil water is a non-renewable resource.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ Home (2009)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์ Home (2009)
She wouldn't cross the street to visit that drooling fossil.ขนาดบ้านอยู่แค่นี้ยังไม่ข้ามไปหาเลย Everybody Ought to Have a Maid (2009)
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
Fossil fuels, oil, nuclear power are like a drug, and you, along with foreign interests...พลังงานฟอสซิล, น้ำมัน พลังงานนิวเคลียร์... ...ล้วนเหมือนยาเสพติด ซึ่งพวกท่านกับบรรษัทอื่นๆ... Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fossFossil fuels are abundant in that vast continent.
fossThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fossHe is a living fossil!
fossA unique fossil of a tropical plant was found recently.
fossFossil fuel prices shot through the roof.
fossFossil fuels won't be available forever.
fossThe continent is abundant in fossil fuels.
fossWhat I have in my hand is a fossil seashell.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ฟอสซิล[N] fossil, Example: ฟอสซิลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์วานรไปสู่มนุษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, Count unit: ก้อน, Thai definition: ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ซากดึกดำบรรพ์[N] fossil, Example: นักมานุษยวิทยาขุดพบซากดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุกว่าพันปี, Count unit: ซาก, Thai definition: ซากของพืชหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil   FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høithāk) EN: snail fossil   
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSS    F AA1 S
FOSSE    F AA1 S
FOSSIL    F AA1 S AH0 L
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSSUM    F AA1 S AH0 M
FOSSETT    F AA1 S AH0 T
FOSSILS    F AA1 S AH0 L Z
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) (f o1 s)
fosses    (n) (f o1 s i z)
fossil    (n) (f o1 s l)
Fossett    (n) (f o1 s i t)
fossils    (n) (f o1 s l z)
fossilize    (v) (f o1 s @ l ai z)
fossilized    (v) (f o1 s @ l ai z d)
fossilizes    (v) (f o1 s @ l ai z i z)
fossilizing    (v) (f o1 s @ l ai z i ng)
fossilization    (n) (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fossil {n}; Fossilie {f}; Versteinerung {f} | Fossilien {pl}; Versteinerungen {pl}fossil | fossils [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
fossilienhaltig; Fossil...fossiliferous [Add to Longdo]
fossile Überreste von Tierenexuviae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox) [Add to Longdo]
フォッサマグナ[, fossamaguna] (n) fossa magna (lat [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil [Add to Longdo]
化石[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化石[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  FOSS
         Free and Open Source Software
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top