หรือคุณหมายถึง foßa?
Search result for

fossa

(26 entries)
(4.931 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fossa-, *fossa*
Possible hiragana form: ふぉっさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossa[N] โพรงในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal glandแอ่งต่อมน้ำตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa for lacrimal sac; fossa sacci lacrimalis; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal bone; mandibular fossaแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa sacci lacrimalis; fossa for lacrimal sac; lacrimal grooveแอ่งถุงน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, antecubital; fossa, cubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, cubital; fossa, antecubitalแอ่งหน้าข้อศอก, แอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fossaร่อง,แอ่ง [การแพทย์]
Fossa Ovalisฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa Ovalis, Belowรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fossa, Posteriorบริเวณหลังของสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stress fractures to the victim's metatarsals were consistent with parachute jumping, and... there are osteophytes present in the intercondylar fossa of the femur, which comes from nitrogen buildup in the blood.รอยแตกจากการกดทับที่กระดูกฝ่าเท้าของเหยื่อ สอดคล้องกับการกระโดดร่ม และ... มีการแสดงของการเจริญของกระดูกที่ผิดปกติ The Corpse on the Canopy (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.แอ่งเหนือแนวสันกระดูกสะบัก บริเวณกระดูกต้นแขนด้านขวา ไหล่ ศพถูกลาก The Secrets in the Proposal (2013)
sella turcica, diaphragma sellae-- the dural folds of the pituitary fossa, in which the pituitary gland sits, situated in the sphenoid bone.เซลล่า เทอร์ริก้า ,ไดแกรมม่า เซลเล-- เอกสารดูรอลที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ฟอสซ่า, ซึ่งแกนต่อมใต้สมองตั้งอยู่, The Same Old Story (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox) [Add to Longdo]
フォッサマグナ[, fossamaguna] (n) fossa magna (lat [Add to Longdo]
膝窩[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]
膝膕[しっかく, shikkaku] (n) (obsc) (See 膝窩・しっか) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fossa \fos"sa\, n.; pl. {foss[ae]}. [L., a ditch. See {Fosse}.]
   (Anat.)
   A pit, groove, cavity, or depression, of greater or less
   depth; as, the temporal fossa on the side of the skull; the
   nasal foss[ae] containing the nostrils in most birds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fossa
   n 1: a concavity in a surface (especially an anatomical
      depression) [syn: {pit}, {fossa}]
   2: monotypic genus of Madagascar civets closely related to palm
     civets [syn: {Fossa}, {genus Fossa}]
   3: largest carnivore of Madagascar; intermediate in some
     respects between cats and civets [syn: {fossa}, {fossa cat},
     {Cryptoprocta ferox}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 fossa
   hole; ditch; pit
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fossa
   hole; ditch; pit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top