ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instill

IH2 N S T IH1 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instill-, *instill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instill[VT] ค่อยๆ ซึมเข้าไป, See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill[VT] ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ฝังใจ
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ
instill in[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in
instill into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
instill with[PHRV] สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย, Syn. instil with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instillatorเครื่องหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม Don Juan DeMarco (1994)
And then we're gonna instill some renewed confidence in it.จากนั้นเราจะปลูกฝัง ความมั่นใจลงไปใหม่ Bandidas (2006)
And to instill order.และอยู่ในระเบียบวินัย Don't Walk on the Grass (2009)
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากหมายถึง ศรัทธาและเชื่อใจ Personal Taste (2010)
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากค่อยๆซึมซับความเชื่อใจ Personal Taste (2010)
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน Countdown (2011)
Well, William, I'm just trying to instill the spirit of giving in your students.วิลเลี่ยม ฉันก็แค่พยายาม ทำให้ลูกศิษย์คุณซึมซับจิตวิญญาณของการให้ The Spanish Teacher (2012)
We instill hope again and again and again.เรารื้อฟื้นความหวัง อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง Saving Mr. Banks (2013)
In that particular match-up we felt that we needed something that could instill the fear in them.ในเกมแมทช์นั้น ๆ เรารู้สึกว่า เราต้องมีอะไรซักอย่าง ที่สามารถข่มขวัญพวกเขาได้ Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instillAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
instillWe aren't instilling enough of a volunteer spirit in our young people these days.
instillWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil = instill (Am.)   FR: verser ; instiller
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities   FR: instiller ; verser goutte à goutte

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTILL IH2 N S T IH1 L
INSTILLS IH2 N S T IH1 L Z
INSTILLED IH2 N S T IH1 L D
INSTILLING IH2 N S T IH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instilled (v) ˈɪnstˈɪld (i1 n s t i1 l d)
instilling (v) ˈɪnstˈɪlɪŋ (i1 n s t i1 l i ng)
instillation (n) ˌɪnstɪlˈɛɪʃən (i2 n s t i l ei1 sh @ n)
instillations (n) ˌɪnstɪlˈɛɪʃənz (i2 n s t i l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instillation {f}instillation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instill \In*still"\, v. t. [imp. & p. p. {Instilled}; p. pr. &
   vb. n. {Instilling}.] [L. instillare, instillatum; pref. in-
   in + stillare to drop, fr. stilla a drop: cf. F. instiller.
   See {Distill}.] [Written also {instil}.]
   1. To drop in; to pour in drop by drop.
    [1913 Webster]
 
       That starlight dews
       All silently their tears of love instill. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To infuse (knowledge or attitudes) into the
    mind of another, slowly or gradually; to impart gradually;
    to cause to be imbibed.
    [PJC]
 
       How hast thou instilled
       Thy malice into thousands.      --Milton.
 
   Syn: To infuse; impart; inspire; implant; inculcate;
     insinuate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instill
   v 1: impart gradually; "Her presence instilled faith into the
      children"; "transfuse love of music into the students"
      [syn: {instill}, {transfuse}]
   2: enter drop by drop; "instill medication into my eye" [syn:
     {instill}, {instil}]
   3: produce or try to produce a vivid impression of; "Mother
     tried to ingrain respect for our elders in us" [syn:
     {impress}, {ingrain}, {instill}]
   4: teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
     "inculcate values into the young generation" [syn:
     {inculcate}, {instill}, {infuse}]
   5: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic tinctures
     the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate}, {infuse},
     {instill}, {tincture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top