ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prop up

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prop up-, *prop up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prop up[PHRV] ค้ำ, See also: ยันขึ้น (ไม่ให้ล้ม)
prop up[PHRV] สนับสนุน (ความคิด,บุคคล)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
I didn't think I had to prop up some pillows before I took him out.จะต้องให้ผมเอาหมอนรองที่พื้น ก่อนกระทืบมันหรือไง? Batman: Under the Red Hood (2010)
We tried that and you fell, remember? Here, prop up.เราลองแล้วและเธอล้ม จำได้ไหม I've Got You Under Your Skin (2012)
You also know that Federal Income Tax is government-sanctioned theft intended to prop up a global conspiracy of bankers?แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าภาษีรายได้ของรัฐบาลกลาง คือการฉ้อฉลแบบถูกกฎหมาย ด้วยการสมคบคิด กับธนาคารทั่วโลก Nothing But Blue Skies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prop upHe fetched a few cushions to prop up her head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำ[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน, Example: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย, Thai definition: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ยัน[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ค้ำ, พยุง, ดัน, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง
เท้าคาง[V] prop up, See also: support the chin, hence to rest the chin on the hand, Thai definition: เอามือยันคาง
รอง[V] prop up, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ ต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น, Thai definition: หนุนให้สูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help   FR: soutenir ; supporter
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully   FR: soutenir avec les mains
เท้าคาง[v. exp.] (thāo khāng) EN: prop up   
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] prop up, #280,633 [Add to Longdo]
[zhī, , ] prop up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
支う[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prop up
   v 1: support by placing against something solid or rigid; "shore
      and buttress an old building" [syn: {prop up}, {prop},
      {shore up}, {shore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top