Search result for

cons

(163 entries)
(0.0497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cons-, *cons*, con
English-Thai: Longdo Dictionary
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consul[N] กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
consent[N] การอนุญาต, Syn. approval, permission
consent[VI] ยอมรับ, See also: เห็นด้วย
consent[VI] ยอมให้ทำ, See also: อนุญาต
consign[VT] ส่งไปยัง, Syn. send, deliver
consign[VT] ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ, See also: ให้อยู่ในความดูแลของ, Syn. entrust
consist[VI] ประกอบด้วย, Syn. be formed of, be composed of
console[N] คอนโซล, See also: ตำแหน่งด้านหน้ารถที่มีหน้าปัดต่างๆ อยู่
console[VT] ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort
consort[N] คู่ครอง, See also: คู่สมรส, Syn. spouse, mate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')

English-Thai: Nontri Dictionary
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consanguineous marriageการสมรสระหว่างผู้ร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consanguinityการร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conscienceมโนธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessพิชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consciousness, classความสำนึกเรื่องชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consciousness, object ofสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Conscious Levelระดับความรู้สึกตัว,ระดับความรู้สติ,ระดับความรู้สึก [การแพทย์]
Conscious Mindจิตสำนึก [การแพทย์]
Consciousnessพิชาน [TU Subject Heading]
Consciousnessสติสัมปชัญญะ,ระดับความรู้สึก,การรู้สึกตัว,ความรู้สึกตัว,สติและปัญญา,การรู้สติ,สติ,ความรู้สติ,การรู้สติปัญญา [การแพทย์]
Consciousness Systemระบบการรู้สึกตัว,ระบบการรู้สติ [การแพทย์]
Consciousness, Clouding ofง่วง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conscience (n ) สัมปชัญญะ ความพร้อมที่จะทำดี
consciously (adv) อย่างตั้งใจ
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน
consigliere (n ) ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เจ้าพ่อหรือผู้นำกลุ่มอาชญากร
See also: S. advice, counselor,
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consigner (n) ผู้ฝากขาย
See also: A. Consignee,
consolidation (n ) งบการเงินรวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's fashion week, and I'm the only constance girl with clout.นี่มันช่วงแฟชั่นวีคนะ และฉันก็คือหญิงสาวผู้มีอิทธิพลหนึ่งเดียว The Serena Also Rises (2008)
Consider it a suggestion.เป็นแค่ข้อแนะนำ The Ex-Files (2008)
I know, but the met steps are totally under construction.- แต่เดอะ เมท สเต็ป กำลังก่อสร้างอยู่นี่ The Ex-Files (2008)
Your art consultant has exquisite taste.ที่ปรึกษาด้านศิลปะของแม่รสนิยมดีจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ The Ex-Files (2008)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
But Marcus keeps begging me to consider oxfordแต่ มาร์คัส น่ะสิอ้อนวอนฉันให้เลือกที่ อ๊อกฟอร๋ด The Dark Night (2008)
I bought it from--well, from a consignment store...-ฉันซื้อมันมาจาก... จากร้านขายของมือสอง -เหรอ? The Dark Night (2008)
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ Never Been Marcused (2008)
well, consider it cleared.โอ้ อีกเรื่องนึง It's a Wonderful Lie (2008)
Considering the circumstances,มุมมองในสถานการณ์แบบนี้แล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
So I guess just consider this a peace offering.แล้วฉันก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสันติสุข It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
consA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
consA basketball team consists of five players.
consAbility is the only factor considered in promoting employees.
consAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
consA building under construction.
consA committee was constituted to investigate prices.
consA conservative is not always a reactionary.
consA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
consA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
consA considerable amount of time and effort have been spent already.
consA considerable number of students want to go to college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
อุปโภค[V] consume, See also: use, utilize, Example: เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Thai definition: เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
รธน.[N] constitution, Syn. รัฐธรรมนูญ
สถานที่ก่อสร้าง[N] construction site
สถานกงสุล[N] consulate
การอนุรักษ์[N] conservation, Ant. การทำลาย, Example: ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ, Thai definition: การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มโนธรรม[N] conscience, Example: หากมนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม โลกของเราคงจะสงบสุขกว่านี้, Thai definition: การควบคุมภายในจิตใจของบุคคล เป็นระบบความคิดและความรู้สึก ซึ่งช่วยบุคคลในการตัดสินว่าการกระทำอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำและไม่ควรทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONS    K AA1 N Z
CONSER    K AA1 N S ER0
CONSOL    K AA1 N S AA0 L
CONSUL    K AA1 N S AH0 L
CONSOB    K AA1 N S AA0 B
CONSENT    K AH0 N S EH1 N T
CONSIGN    K AH0 N S AY1 N
CONSIST    K AH0 N S IH1 S T
CONSOLE    K AA1 N S OW0 L
CONSECO    K AH0 N S EY1 K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cons    (n) (k o1 n s)
cons    (v) (k o1 n z)
consul    (n) (k o1 n s l)
Consett    (n) (k o1 n s i t)
consent    (v) (k @1 n s e1 n t)
consign    (v) (k @1 n s ai1 n)
consist    (v) (k @1 n s i1 s t)
console    (n) (k o1 n s ou l)
console    (v) (k @1 n s ou1 l)
consols    (n) (k o1 n s o l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful [Add to Longdo]
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant [Add to Longdo]
不变资本[bù biàn zī běn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] constant capital [Add to Longdo]
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] consulate; diplomatic mission [Add to Longdo]
便秘[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便] constipation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cons
  /konz/, /kons/
 
   [from LISP]
 
   1. vt. To add a new element to a specified list, esp. at the top. ?OK, cons
   picking a replacement for the console TTY onto the agenda.?
 
   2. cons up: vt. To synthesize from smaller pieces: ?to cons up an example?.
 
   In LISP itself, cons is the most fundamental operation for building
   structures. It takes any two objects and returns a dot-pair or two-branched
   tree with one object hanging from each branch. Because the result of a cons
   is an object, it can be used to build binary trees of any shape and
   complexity. Hackers think of it as a sort of universal constructor, and
   that is where the jargon meanings spring from.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CONS
     Connection Oriented Networking Service
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top