ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrupulous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrupulous-, *scrupulous*, scrupulou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scrupulous(adj) ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม, Syn. moral, ethical
scrupulous(adj) ละเอียดรอบคอบ, See also: เคร่งครัด, Syn. strict, punctilious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrupulous(สครู'พิวลัส) adj. คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, กระดากใจ, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง, See also: scrupulousness n., Syn. cautious
unscrupulous(อันสครู'พิวเลิส) adj. ไม่มีหลักการ, ไร้ธรรมะ, ไร้ยางอาย, ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน, ละเอียด, รอบคอบ, ระมัดระวัง
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่มีธรรมะ, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm scrupulous about my hygiene.ผมเคร่งครัดเรื่องสุขอนามัย The Large Hadron Collision (2010)
Less than scrupulous activity going on in my company.การกระทำไม่ซื่อ เกิดขึ้นในบริษัท It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
I'm grateful you're so scrupulous in your duties.ข้าปลื้มใจเหลือเกินที่ท่านเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเอง With All My Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrupulousTom is scrupulous in matters of business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดยิบ(adv) thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
ละเอียดลออ(adv) scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยประณีต[dōi pranīt] (adj) EN: meticulously ; scrupulously
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[la-īetlø] (adj) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive  FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ประณีต[pranīt] (adj) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous  FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scrupulous
scrupulously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrupulous
scrupulously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ,  ] scrupulously abide by #24,294 [Add to Longdo]
恪遵[kè zūn, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄣ,  ] scrupulous observe (rules or tradition) #186,211 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチセールス[kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp, adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
謹直[きんちょく, kinchoku] (adj-na, n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n, vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na, n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k, vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrupulous \Scru"pu*lous\, a. [L. scrupulosus: cf. F.
   scrupuleux.]
   1. Full of scruples; inclined to scruple; nicely doubtful;
    hesitating to determine or to act, from a fear of
    offending or of doing wrong.
    [1913 Webster]
 
       Abusing their liberty, to the offense of their weak
       brethren which were scrupulous.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful; cautious; exact; nice; as, scrupulous abstinence
    from labor; scrupulous performance of duties.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to making objections; captious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Equality of two domestic powers
       Breed scrupulous faction.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Liable to be doubted; doubtful; nice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The justice of that cause ought to be evident; not
       obscure, not scrupulous.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cautious; careful; conscientious; hesitating.
     [1913 Webster] -- {Scru"pu*lous*ly}, adv. --
     {Scru"pu*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrupulous
   adj 1: having scruples; arising from a sense of right and wrong;
       principled; "less scrupulous producers sent bundles that
       were deceptive in appearance" [ant: {unscrupulous}]
   2: characterized by extreme care and great effort;
     "conscientious application to the work at hand"; "painstaking
     research"; "scrupulous attention to details" [syn:
     {conscientious}, {painstaking}, {scrupulous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top