Search result for

consist

(118 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consist-, *consist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consist[VI] ประกอบด้วย, Syn. be formed of, be composed of
consist in[PHRV] ประกอบด้วย, Syn. compose of, comprise of, consist of, inhere in
consist of[PHRV] ประกอบด้วย, Syn. compose of, comprise of, consist in, inhere in
consistent[ADJ] ที่สอดคล้องกัน, Syn. compatible, in accord
consistency[N] ความสอดคล้อง, Syn. agreement, harmony
consistency[N] ความเหนียวข้น
consist with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมือนกับ, เท่ากับ, เทียบเท่ากับ, Syn. consort with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consist(คันซิสทฺ') {consisted,consisting,consists} vt. ประกอบด้วย,อยู่ที่,เข้ากันได้กับ
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial,consistorian adj.
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
consist(vi) ประกอบขึ้นด้วย,กอปรขึ้นด้วย,เกิดจาก
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistencyความต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consistencyความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency๑. ความกลมกลืน, ภาวะแนบนัย๒. ความคงเส้นคงวา, ความอยู่กับร่องกับรอย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistency checkการตรวจสอบความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency checkการตรวจสอบความเข้ากันได้, การตรวจสอบความไม่ขัดแย้งกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consistantคงเส้นคงวา [การแพทย์]
Consistence, Unitary and Internallyลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [การแพทย์]
Consistency การยึดตัว
สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Consistencyความสม่ำเสมอ [การบัญชี]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน,ความแข็ง,ความกลมกลืน,ความอ่อน-แข็ง,ความสม่ำเสมอ,ความข้นเหนียว,อย่างคงเส้นคงวา,ความสอดคล้อง,ความคงที่หรือสม่ำเสมอ,ความแน่น,ความข้นหนืด,ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Consistency of Associationความเสมอต้นเสมอปลายของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Consistency Potencyความสม่ำเสมอของคุณภาพ [การแพทย์]
Consistency, Internalความสอดคล้องภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
The symptoms are consistent with poisoning.อาการมันสอดคล้องกับการโดนพิษ Valiant (2008)
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า Iljimae (2008)
But, you know, I just- I need some consistency.แต่, คุณรู้มั้ย, ผมแค่ ต้องการความต่อเนื่องบ้างแค่นั้นเอง 500 Days of Summer (2009)
You are so consistently inconsistent.นี่ลูกช่างทำตัวขัดแย้งเสมอเลยนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Memory loss is consistent with the disease,สูญเสียความทรงจำซึ่งสอดคล้องกับโรคนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Everything's consistent with purcell's story.ทุกอย่างดูสอดคล้องกับเรื่องของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
I hate coconut. Not the taste, the consistency.ฉันไม่ชอบมะพร้าว ไม่ใช่รสชาติ เพราะความเหนียวของมันน่ะ Zombieland (2009)
Look, inspectors went through the place, alright? Initial report says the explosion's consistent with a meth lab.ฟังน่ะ ทีมตรวจสอบไปที่นั่นแล้ว บักทึกเบื้องต้นบอกว่า การระเบิดเกิดขึ้นจากการทดทอง Emotional Rescue (2009)
WITHIN THE BLOG ENTRIES CONSISTENT WITH EACH SEPARATE PERSON-- WORDS LIKE "SODA" AND "POP."คนนึงใช้ขีด อีกคนนึงใช้วรรค Soul Mates (2009)
WHAT HAVE WE GOT? ALL 4 VICTIMS WERE ABDUCTED AT DIFFERENT TIMES OF DAY. IT WAS NEVER CONSISTENT.นอกจากในบล็อกแล้ว ไม่มีอะไรน่าสงสัยทั้งในโทรศัพท์แล้วก็คอมของคุณสนิกกี้ Soul Mates (2009)
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consistA basketball team consists of five players.
consistAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
consistA football team consists of eleven players.
consistA human body consists of a countless number of cells.
consistA soccer team consists of eleven players.
consistBricks consist mostly of clay.
consistCoal consists mostly of carbon.
consistEach party shall consist of not less than fifteen people.
consistEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
consistEducation doesn't consist of learning a lot of facts.
consistForeign trade consists of a two-way flow of commodities-export and import.
consistFriendship consists of mutual understanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขาดสาย[ADV] continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ความสอดคล้อง[N] accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน
มี[V] consist of, See also: comprise, contain, include, , Syn. ประกอบด้วย, Example: อาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตเรามี 5 หมู่
รวมทั้ง[V] include, See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace, Syn. รวมถึง, Example: ในโซนด้านซ้ายภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีสำหรับโชว์การจับจระเข้
เสมอต้นเสมอปลาย[ADV] consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
คงเส้นคงวา[ADV] consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอมา[ADV] consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
กนก[n.] (kanok) EN: Thai design consisting of double curves   
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
ความไม่สอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām mai søtkhløng kan) EN: inconsistency   
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]
ความเสมอต้นเสมอปลาย[n. exp.] (khwām samoētonsamoēplāi) EN: consistency   
ความสอดคล้อง[n.] (khwām søtkhløng) EN: accordance ; consistency   
ความต่อเนื่อง[n.] (khwām tøneūang) EN: continuity ; consistency   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIST    K AH0 N S IH1 S T
CONSISTS    K AH0 N S IH1 S S
CONSISTS    K AH0 N S IH1 S T S
CONSISTS    K AH0 N S IH1 S
CONSISTED    K AH0 N S IH1 S T AH0 D
CONSISTENT    K AH0 N S IH1 S T AH0 N T
CONSISTING    K AH0 N S IH1 S T IH0 NG
CONSISTENCY    K AH0 N S IH1 S T AH0 N S IY0
CONSISTENCE    K AH0 N S IH1 S T AH0 N S
CONSISTENTLY    K AH0 N S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consist    (v) (k @1 n s i1 s t)
consists    (v) (k @1 n s i1 s t s)
consisted    (v) (k @1 n s i1 s t i d)
consistent    (j) (k @1 n s i1 s t @ n t)
consisting    (v) (k @1 n s i1 s t i ng)
consistory    (n) (k @1 n s i1 s t @ r ii)
consistence    (n) (k @1 n s i1 s t @ n s)
consistency    (n) (k @1 n s i1 s t @ n s ii)
consistently    (a) (k @1 n s i1 s t @ n t l ii)
consistories    (n) (k @1 n s i1 s t @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
インコンシステンシー[, inkonshisutenshi-] (n) inconsistency [Add to Longdo]
コンシステンシ[, konshisutenshi] (n) consistency [Add to Longdo]
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] (n) {comp} data consistency [Add to Longdo]
ドチザメ科[ドチザメか, dochizame ka] (n) Triakidae (family of houndsharks consisting of about 40 species in 9 genera) [Add to Longdo]
ナムル[, namuru] (n) namul (Korean dishes consisting of seasoned vegetables) [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently [Add to Longdo]
一貫性[いっかんせい, ikkansei] (n) consistency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency [Add to Longdo]
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consist \Con*sist"\ (k[o^]n*s[i^]st"), v. i. [imp. & p. p.
   {Consisted}; p. pr. & vb. n. {Consisting}.] [L. consistere to
   stand still or firm; con- + sistere to stand, cause to stand,
   stare to stand: cf. F. consister. See {Stand}.]
   1. To stand firm; to be in a fixed or permanent state, as a
    body composed of parts in union or connection; to hold
    together; to be; to exist; to subsist; to be supported and
    maintained.
    [1913 Webster]
 
       He is before all things, and by him all things
       consist.               --Col. i. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. To be composed or made up; -- followed by of.
    [1913 Webster]
 
       The land would consist of plains and valleys. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To have as its substance or character, or as its
    foundation; to be; -- followed by in.
    [1913 Webster]
 
       If their purgation did consist in words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man's life consisteth not in the abundance of the
       things which he possesseth.      --Luke xii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   4. To be consistent or harmonious; to be in accordance; --
    formerly used absolutely, now followed by with.
    [1913 Webster]
 
       This was a consisting story.     --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Health consists with temperance alone. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       For orders and degrees
       Jar not with liberty, but well consist. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To insist; -- followed by on. [Obs.] --Shak.
 
   Syn: {To Consist}, {Consist of}, {Consist in}.
 
   Usage: The verb consist is employed chiefly for two purposes,
      which are marked and distinguished by the prepositions
      used. When we wish to indicate the parts which unite
      to compose a thing, we use of; as when we say,
      "Macaulay's Miscellanies consist chiefly of articles
      which were first published in the Edinburgh Review."
      When we wish to indicate the true nature of a thing,
      or that on which it depends, we use in; as, "There are
      some artists whose skill consists in a certain manner
      which they have affected." "Our safety consists in a
      strict adherence to duty."
      [1913 Webster] Consistence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consist
   v 1: originate (in); "The problems dwell in the social
      injustices in this country" [syn: {dwell}, {consist},
      {lie}, {lie in}]
   2: have its essential character; be comprised or contained in;
     be embodied in; "The payment consists in food"; "What does
     love consist in?"
   3: be consistent in form, tenor, or character; be congruous;
     "Desires are to be satisfied only so far as consists with an
     approved end"
   4: be composed of; "The land he conquered comprised several
     provinces"; "What does this dish consist of?" [syn:
     {consist}, {comprise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top